Индекс на статията


Правен режим на данъка върху наследството (ДН)

 

ДН – местен данък. Държавата е отстъпила своето право на общината, която се явява активният субект.

При наследяване се стига до увеличаване на имуществото на наследника поради което това увеличение трябва да бъде обложено. ДН е еднократен, защото се заплаща веднъж във връзка с приетото наследство.

ДН е прогресивен доколкото неговия размер се определя с оглед стойността на полученото имущество.

      Обект на облагане е наследственото имущество, което се формира от активи и пасиви (оценими).

            Размер – определя се като от активите се извадят пасивите.

      Данъчно задължено лице – наследниците по закон и завещание, както и заветниците.

      Подаването на данъчна декларация възниква като задължение спрямо всеки един от наследниците или заветниците независимо от това дали за тях ще възникне данъчното задължение или те са освободени от такова. Пример – освободени са съпрузи от плащане, но са длъжни да подадат – ако не – административна санкция. Срокът за подаване е 6 месеца. За лицата живели с наследодателя – от момента на смъртта, а в останалите случаи - от узнаването; за заченатия – от раждането.

      Лица не приели наследството в 6 месечния срок – съдът може да им определи срок за приемане или срок за отказ по искане на НАП. Следователно 6 месечния срок започва от момента на волеизявлението на наследника. Отказът от наследство освобождава наследника от задължението за подаване на данъчна декларация и води до невъзникване на данъчно задължение за такова лице. Според З. наследството наследник може да се окаже общината. В такъв случай данъчното задължение се погасява, защото има сливане на активен и пасивен субект.

Подаването на данъчна декларация ползва всеки един от наследниците.

Наследниците отговарят разделно с оглед на своя наследствен дял.

Размер – определя се от органа, до който е подадена данъчната декларация и този размер се съобщава на всички наследници, като плащането трябва да се извърши в двумесечен срок от получаването на това съобщение.

Наследственото имущество трябва да се оцени за недвижимите имоти това е данъчната оценка, а за останалото имущество се процедира по реда на чл. 33 ЗМДТ.