Индекс на статията


Внасяне на данъка върху печалбата


По отношение на корпоративния данък, лицата правят авансови вноски, които могат да бъдат месечни и тримесечни. Месечните авансови вноски се правят от данъчно задължените лица, които предходната година са формирали данъчна печалба, а тримесечните от останалите – новоучредените и които предходната година са били на загуба.

Всяка година със ЗДБ се утвърждава коефициентът отразяващ промените в икономическите условия. Месечната авансова вноска е на база печалбата за предходната година, коригирана с този коефициент. За първите три месеца (януари – март) все още не е определена печалбата за предходната година – за база се взема печалбата за по-предходната година. Тримесечните авансови вноски са на базата печалбата за съответното тримесечие. Месечните авансови вноски се внасят до 15 число на месеца, за който се отнасят, а тримесечните – до 15 число на месеца следващ тримесечието.

Лихви се дължат и за невнесените в срок авансови вноски. Предвидена е възможност данъчно задълженото лице да поиска с декларация намаляване на авансовите вноски. Законодателят е избрал не описателното определяне на авансовите вноски, а чрез формули – чл. 86 87 и т.н.

Корпоративния данък е годишен данък, като годишната данъчна декларация се подава в срок до 31.03 на следващата година заедно с годишния финансов отчет. Срокът за внасяне на годишния данък е също до 31.03 след приспадане на авансовите вноски.

Чл. 94 – процедура за приспадане на надвнесени авансови вноски. Не се следва процедурата за прихващане по ДОПК.

Лицата, удържали данък върху доходите на чуждестранните лица всяко тримесечие подават декларация за удържаните данъци в териториалната дирекция на НАП по регистрация. Данъците върху дивидентите се внасят в тримесечен срок, ако има спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или в едномесечен срок (без спогодбата) от решението за разпределяне на дивидентите. Подобна е структурата за основните доходи на тези лица.

Предвидена е солидарна отговорност (чл. 203) между платеца на дохода и получателя. Данъкът върху разходите се внася до 15 число на месеца следващ месеца в който е начислен разхода. Данъкът върху хазартна дейност се декларира ежемесечно, като се внася преди получаване на документите за участие и за осъществяване на вноса. Бюджетните предприятия внасят данъка върху приходите до 15 число на месеца следващ начисляването на прихода, като подават и годишна данъчна декларация.

Данъчни облекчения – разграничава се освобождаване от облагане с корпоративен данък и преотстъпване на корпоративен данък, изцяло или частично.

Освобождаване – когато законът предвижда, че определени данъчно задължени лица не дължат данък. Такива са колективни инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, БЧК.

Преотстъпване – има се предвид легалното понятие за това в чл. 166. Лицето начислява като задължение към бюджета дължимия данък, но сумите остават в неговия патримониум , за да се разходват за цели, определени със закон. Общите условия са лицето да няма ликвидни изискуеми задължения. Пример – чл. 178 предвижда преотстъпване изцяло на данъка на предприятия, които наемат хора с увреждания; 60% от корпоративния данък се преотстъпва на земеделските производители.

Законът разглежда преотстъпването на данъка като данъчно облекчение на 2 групи:

1.                Данъчни облекчения смятани за допустима държавна помощ за регионално развитие;

2.                Такива смятани за допустима държавна помощ за заетост.

 

Данъчните облекчения влияят върху конкурентната среда и би трябвало да се преценяват с оглед на посочените критерии. Пример – чл. 190 изисква и разрешение и от ЕК за допустимост, когато общият размер надвишава определена граница.