Индекс на статията

 

 

Понятие и източници. Банкова система. Банкови и небанкови финансови институции. Основни понятия за БП

 

 

Понятието банково право се употребява като съвкупност от правни норми, които уреждат определен кръг обществени отношения. Банковото право не е самостоятелен правен отрасъл, а комплексен правен отрасъл- съдържа публично правна материя, която е част от ФП. Следователно методът на правно регулиране на Банковото право е властнически. Тук се разглежда дейността на ЦБ, банковия надзор, лицензиите, Банковата несъстоятелност, санкционните правомощия на БНБ. От друга страна БА има частно правен характер, защото в основата на Б несъстоятелност стоят Б сделки, които са вид търговски сделки.

Банката съществува като институция, защото

а)в съвременния свят парите стоят в основата на размяната и търговията. В една държава трябва да има институция, която да ги създава, тя може да бъде само една. б) трябва да има институции, които да съхраняват парите и където те да се натрупват.

в) за стимулиране на стопанската и търговската дейност с помощта на кредитирането. В стабилна икономическа страна започването на бизнес става с кредити, които са обезпечени с ниски лихвени проценти.

г) извършване на множество услуги. Банките почват от момента, в който едно лице привлича чужди средства и ги отдава на кредит на трето лице. Ако отдава собствени средства, тогава говорим за лихвари. За да има Б трябва да се осъществяват поне два вида дейност – влогонабиране и кредитиране, т е договор за кредит и договор за заем. В основата на Б дейност стои т нар “неправилен (банков) влог”. При Б влог на влог се дават заместими, неиндивидуализирани вещи (пари), като Б е длъжна да върне номинала, а не същите банкноти. Същевременно Б става собственик. Влогодателят става кредитор, т. е. Има вземане срещу Д когато Б е държавна. По договора за влог влогодателят трябва да получи някаква компенсация за това, че неговите средства се използват, която банката плаща под формата на лихви , които идват от отпуснати кредити.

2 Източници:

1. ЗБНБ – урежда статута и дейността на БНБ, но съдържа и разпоредби за ТБ.

2. ЗБ бе отменен с влизане в сила на ЗКИ;

3. Някои разпореждания от ТЗ които се отнасят за Б сделки.

4. Няколко подзаконови нормативни акта – наредби издавани от УС на БНБ.

3. Банкова система  Структурата на БС е: начело на БС стои БНБ, която регулира и контролира Б дейност на субектите в БП. На 2 място стоят Б финансови институции ( ТБ и клонове на чуждестранни банки) и небанковите фин институции (финансови къщи, обменни бюра, брокери и инвестиционни посредници). Паричен съвет – парична система, при които емисията на националната валута ( монетарните пасиви на ЦБ) е покрита с чуждестранна резервна валута.  Чуждестранната валута покрива само най-тесния паричен агрегат – резервните пари.

4 Основни понятия в БП

1. Банков капитал- това са паричните средства, с които разполага една банка и имат за предназначение да носят печалби като резултат от осъществената банкова дейност. Банковият капитал основно е парично , като това се определя от дейността на банката. Банковият капитал има двуяк характер.: Собствен и чужд капитал (СК и ЧК) СК са вноските на акционерите и това, което банката  ще придобива като печалба. ЧК идва от влогонабиране и различни Б сметки като е многократно по- голям от СК

.2.Б печалба – положителен финансов резултат в рамките на 1 година, т.е. разликата между приходи и разходи. Основните приходи за 1 Б идват от лихвите по кредитите, отпуснати за 1 год. Също и от комисионни, който Б събира за различните сделки и услуги. Основните разходи са лихвите по влоговете. Има и административни стопански разходи. По- голяма печалба се получава първо като се намалят разходите и се увеличат приходите.

3. Банкови гаранции - БГ

а) същинска БГ - услуга, която банката дава когато става гарант. Тя се намесва в търговското правоотношение. Има кредитор и длъжник. Кредиторът иска от 1 лице гаранция, че ако длъжникът не изпълни задължението си, ще плати третото лице (банката). Б става гарант като сключва 2 договора: гаранционен договор –Б дава гаранция на кредитора че при някакви условия ще плати тя. Само за поемането на риска Б получава приходи от длъжника.;договор с длъжника – ако се наложи да плати, Б трябва да е сигурна, че ще си възстанови парите и сключва договор с длъжника, който гарантира с имущество - стоки, ЦК и валута.

б) житейска БГ- има се предвид обезпечението, което дава кредитополучателя на банката, която му отпуска кредит чрез залог, ипотека, поръчителство

4. Банков контрол (БК) – вид финансов контрол, който може да се раздели на 2 части. Първата част: Б надзор, който е контролът осъществяван от страна на ЦБ по отношение на ТБ. Втора част: вътрешен Б контрол- самоконтрол за ТБ по отношение на служителите в Б и т. нар. кредитни инспектори

5. Банкова тайна (БТ) – да не се разпространяват данни, информация относно авоарите по сметки и сделки с тях. Свързва се със стабилността и надеждността на 1 банка.

При банковата ликвидация една банка преустановява дейността си доброволно или в следствие на отнемане на лицензите.

 

Докато при банковата несъстоятелност основание за прекратяване на дейността е, че банката е неплатежоспособна.