СУБЕКТИ НА ИМУЩЕСТВЕНАТА ОТЧЕТНИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ

Субектите на имуществената отчетническа отговорност представляват кръг от възможни правни субекти, които могат да носят отговорност по реда на ЗДВФК. Те се  делят се на две основни групи:

-          субекти, причинили вредата /отчетник / - да са причинили вредата в това си качество;

-          трети лица, които не са причинили вреда, не е необходимо и да са отчетници, но са се възползвали от причинената от отчетника вреда /неоснователно са се обогатили /;

 

ОТЧЕТНИК /няма легално определение – извежда се чрез тълкуване/ - работник или служител, на когото се поверява държавно или общинско имущество, пари или материални ценности и му се дава възможност да се разпорежда с тях.

Видове отчетници:

1.преки и фактически :

преки - лица, които непосредствено боравят с пари и материални ценности, които са им връчени в това им качество /на отчетник/  и извършват една от видовете отчетническа дейност /събиране, разходване, съхраняване и отчитане на пари и материални ценности /.

фактическиприравняват се на преките , но не са назначени на отчетническа длъжност, не извършват отчетническа дейност, не получават трудово възнаграждение за това – но ad hoc извършват такава дейност.

2. косвени - нямат пряк достъп до паричните средства – това са контролни органи. Те упражняват контрол върху преките отчетници или контрол върху юридически лица. Лица, които упражняват функция по финансов контрол /предварителен или текущ/ и тяхната функция е да не допускат финансови нарушения; те отговарят за тяхната пасивност или бездействие; вредите са непосредствена последица от виновното поведение на прекия отчетник и на конкретния орган; отговорността е солидарна. Контролният орган винаги отговаря за противоправното бездействие. Това са членове на контролни съвети, инвентаризационни комисии, главни счетоводители, специализирани контролни органи.

3. ръководители – ръководители и ръководни длъжностни лица. Те не боравят пряко с пари и материални ценности, но в качеството си на ръководители управляват парите и се разпореждат с тях /разпореждат се чрез актове/ имат по-голяма възможност за разпореждане от тази на отчетника. От тяхното действие или бездействие могат да се причинят по-големи вреди. Носят отговорност за това, че лично са причинили щети със своите действия. Отговорност може да носи и управителен орган.

Всички отчетници са физически лица. Отговорността е деликтна – за непозволено увреждане /действали са виновно/.

Материално отговорно лице /МОЛ/ е по-тясно понятие – това е пряк отчетник, на когото материалните ценности са връчени лично и лично на него му се водят.

Важно е качеството отчетник, а не МОЛ.

ТРЕТИ ЛИЦА - те отговарят когато са получили нещо без основание или на отпаднало основание или са получили нещо в дарение от отчетник. Причинителят на вредата е отчетникът, неговото поведение е виновно и дава възможност на третото лице да се облагодетелства. Отговорността е солидарна, но на различни основания:

 ® отчетника – за деликт;

® третото лице – за неоснователно обогатяване:

солидарността за третото лице е до размера на неоснователното обогатяване. Няма значение дали третото лице е действало добросъвестно или не.

Изключение: чл. 271 ТК – добросъвестен работник, получил възнаграждение не дължи връщането му.

Отговорността за третите лица се реализира по два пътя:

1/ по начетното производство /третото лице се включва в акта за начет/ и

2/ когато отчетникът не носи имуществена, а административна отговорност /в този случай акт за начет не се съставя/.