Принудително изпълнение на публичните вземания. Обща характеристика. Органи. Предпоставки. Способи за осъществяване на принудителното изпълнение.

 

Принудителното изпълнение е другият вид изпълнение освен и след доброволното изпълнение. Има постъпления в бюджета. Извършва се по волята на държавата. Доколкото се касае за изпълнение, предпоставките са почти идентични с доброволното, но се добавят и допълнителни. Трябва задължително длъжникът да е изпаднал в забава и държавният изпълнителен орган да е изпратил покана за доброволно изпълнение (без нея е налице сериозно процесуално нарушение - предвидено е висшестоящият орган или съдът да спре изпълнението). Ако не се изпълни определен план за изпълнение, цялото задължение става предсрочно изискуемо.

Компетентни органи - публични изпълнители - служители в Агенцията за държавни вземания (ДПК е нормативният акт). Става дума за всички държавни вземания, които се събират по принудителен ред.

Страни в производството:

-данъчната администрация с нейните органи, също Агенцията за държавни вземания;

-данъчните субекти.

Изпълнителен титул - процесуален термин. Документ, в който е материализирано субективното право на държавата да получи определено държавно вземане. Посочва се основанието и размера на вземането. За да се пристъпи към изпълнение трябва да има такъв титул. Видове:

-всички възможни финансови актове - най-често срещаните титули. ИФА въз основа на финансовите закони. Не е необходимо да се издава изпълнителен лист и да се образува изпълнително производство. Финансовият орган издава акта и започва изпълнението;

-съдебни актове - държавни вземания със съдебен произход;

-наказателно постановление - държавни вземания със санкционен произход. Тук друг кредитор не може да се присъедини, с изключение на такива които имат обезпечение, ипотека или залог;

-данъчна декларация, по която е изтекъл законно установеният срок за плащане;

-ДПК е предвидил и данъчно съобщение (чл.172,ал.2,т.3) - съобщава се размерът на данъка ако срокът за плащане е изтекъл.

Данъчният орган е длъжен да изпрати покана за доброволно изпълнение. Това е част от изпълнителните действия. Няма строго определена форма. При неизпращане на такава се санкционира органът, който не го е направил. Основания за спиране:

-спира се без да се начисляват лихви при поставяне длъжника под запрещение;

-при отбиване на редовна военна служба;

-при повикване на учебен сбор;