Прекратяване на финансовите правоотношения. Изпълнение на публичните вземания. Видове изпълнения. Срокове при изпълнението. Гаранции за изпълнение. Привилегии.

Финансовите правоотношения възникват и се развиват, за да бъдат определени правата и задълженията и се прекратяват с изпълнението. Между погасяване и изпълнение има разлика. Първото е по-широко понятие и обхваща всички законово допустими способи за заличаване на един финансов дълг. Изпълнението е най-често срещаният способ и представлява вид погасяване на финансов дълг. Съществуват още финансова амнистия, опрощаване, компенсация, погасителна давност. При изпълнението има постъпления на средства в бюджета, докато при останалите четири, въпреки погасяването на задължението, такива средства в бюджета не постъпват.

Видове изпълнения:

            ~доброволно - по волята на длъжника - ДПК и субсидиарно към ГПК и в отделни разпоредби във финансовите закони;

            ~принудително - по волята на държавата - задължението е погасено и има постъпления в бюджета.

Предпоставки за изпълнение:

~да има едно изпълняемо право, което да е определено по основание, да е определено по размер и да е станало изискуемо. В някои случаи е необходим ИФА, в други и без него. ИФА не е основание за изпълнение;

~публичното вземане да е безспорно - да има силата на присъдено нещо, да са изчерпани всички възможности за оспорване.

Принципът е да първо да се плати и после се дава възможност за обжалване (Плащаш и обжалваш!) - чл.110 ДПК. Жалбата не спира изпълнението!

~държавното вземане да не е отсрочено или разсрочено.

В ДПК няма легално определение на финансов длъжник. Субект на изпълнение може да бъде и всяко едно трето лице, което може да плати. Плащането не е с оглед на личността. Третото лице ако желае може да уреди отношенията си с длъжника. Финансовите задължения са непрехвърляеми! Всички уговорки между длъжниците не са задължителни за държавата.

Начини на изпълнение:

            Дължи се изцяло и в срок!

Има и изключения: могат и на части, тъй като са парични задължения. Отсрочване(нов падеж!) и разсрочване(на части!)- чл.147-155 ДПК.

Във ФП няма безсрочни задължения. Колкото по-голямо задължение, толкова по-кратки срокове. По отношение на сроковете финансовата администрация действа при условията на обвързана компетентност. Забавата може да повлече и приемането на ПАМ. Забавата дава възможност за принудително изпълнение. Държавата е създала гаранции за вземанията си. Те са уредени в полза на държавата и едностранно от нея.

Гаранции в широк смисъл са способи, които обхващат всички видове гаранции въведени в цялото законодателство - финансов автоматизъм, компенсации - когато има надвнесени държавни вземания, отговорност за чужд финансов дълг - отговорност на трето лице, което е действало неправомерно, поръчителство - гаранции от трета страна или длъжник (ЗМДТ например) , отстъпка при своевременно внасяне на данък, пет годишна погасителна давност, която може да бъде продължена до десет години, спирана и прекъсвана, принудително изпълнение - с настъпване на падежа длъжникът дължи, изпада в забава, предварително плащане, подаване на декларации - данъчно задълженото лице декларира негативни за него факти и обстоятелства.

Гаранции в тесен смисъл (същински гаранции) - предвидени в производството по принудително изпълнение. Общи и специални (по отношение на изпълнителния процес - присъединил се кредитор) привилегии - чл.136 ЗЗД. Държавата винаги се удовлетворява с предпочитание.

Ред за погасяване - започва от разноските, минава през лихвите и най-накрая до главницата (за стимулиране на погасяването).

Хипотези:

~при две или повече задължения - погасява се първо по-старото задължение, по-рано станало изискуемо;

~при еднакъв падеж - съразмерно. Не по равно!

Лихва върху лихва не тече!Само при влогове капитализиране на лихва.

~в случай на преизпълнение - задължението се връща по определен ред.

           

НПК се прилага субсидиарно.