Санкции налагани за нарушения на финансовите правни норми.

Особености. Видове санкции. Принудителни административни мерки

Санкцията е третата съставка на правната норма. Доколкото финансовите отношения са властнически изпълнението им е скрепено със санкция. Носи се юридическа отговорност за неспазване-финансова отговорност. ФП не разполага със собствена финансова отговорност и затова се свързва с другите четири вида юридическа отговорност - наказателна, гражданска, административна и дисциплинарна. Те могат да бъдат кумулирани с едно изключение- без административна и наказателна, защото е невъзможно едно и също деяние да представлява едновременно административно нарушение и престъпление. За едно също финансово нарушение могат да бъдат налагани освен санкции и ПАМ като те могат да се намират в самата финансово правна норма (рядко срещано), в края на нормативния акт, в рамките на финансовото законодателство както и в нормативен акт от друг правен отрасъл.

I. Четири вида санкции:

·                                  Наказателна отговорност - когато финансовото нарушение е с висока степен на обществена опасност и е въздигнато от закона в престъпление. В Особената част на НК има петнадесет разпоредби с наказателни състави за финансови престъпления. Финансовият орган притежава компетентност да констатира финансови престъпления в резултат на финансов одит. Той няма право да налага санкциите от НК. Наказателната отговорност се налага само от съд по реда на НПК. Ролята на финансовия орган е ако намери данни, да уведоми съдебните органи.

·                                  Гражданска отговорност - среща се с различни имена в ГП -имуществена, материална и др. Има обезщетителен характер. Целта и е да възстанови причинените вреди. Гражданска отговорност ще се носи само в случаите, в които има причинени вреди. Тази отговорност е последица от упражнен финансов контрол (одит). Касае се за гражданска отговорност, която не се покрива изцяло с отговорността от самото ГП. Доколкото вреди се причиняват на държавата тази отговорност може да се налага само в случаите на имуществени вреди, защото българското право не познава причиняването на неимуществени вреди на юридическо лице. Гражданската отговорност във ФП е само деликтна. Възниква само по силата на закона. При носенето на гражданска отговорност се начисляват лихви от момента, в който лицето е в забава. Във ФП те се начисляват от момента на причиняването на вредите, ако не е известна датата - от момента на откриването на вредата. В ГП гражданската отговорност включва действително причинените вреди + пропуснатите ползи + неимуществените вреди. Във ФП вредата включва само действително причинената вреда.

·                                  Административна отговорност - има най-широко приложно поле при извършване на финансови нарушения. Основно под формата на глоба. Специфики в начина на определяне на санкцията - най-често цифрово изражение на нарушението и служи за налагане на санкцията (глобата). Относителна определеност за определяне на санкцията. Неудобство е, че за едно и също нарушение извършено от две различни лица има различна отговорност. Възможност за преценка на санкциониращия орган.Често санкцията се определя в размера на глоба в двоен размер на укрития данък, например. Отчита се степента на обществена опасност. Недостатък - размерът е фиксиран предварително. Глоба не може да бъде наложена на юридическо лице. В определени случаи финансови нарушения се извършват в съучастие. Солидарна отговорност на съучастниците. При глоба не може да има солидарна отговорност, тя е строго индивидуална отговорност. По-висока давност при глобите, когато става дума за финансови нарушения- в ЗАНН - 3 месеца от откриването и 1 година от извършването, в ДПК 1 година от откриването и 5 години от извършването.

·                                  Дисциплинарна отговорност - установена е от КТ. Налага се, когато нарушителят се намира в трудовоправни отношения и по повод извършването на тези си функции е извършил нарушение. Санкции - забележка, предупреждение за уволнение и уволнение.

II. Принудителните административни мерки е друг вид принуда - ЗАНН чл.22 и 23. Служат за предотвратяване и преустановяване на нарушението. Спира се възможността за нарушителя да продължава да вреди.  Прилагат се едновременно със санкциите.

Видове:

·            Превантивни - срещат се много рядко, само един случай Указ №10/1974г.

·            Преустановителни

·            Възстановителни

ПАМ могат да се прилагат при констатирано финансово закононарушение, когато се констатират незаконосъобразни(само когато е налице незаконосъобразност) и нецелесъобразни (причинена е вредата в рамките на оперативната самостоятелност, но само в рамките на закона) действия. В бюджета ПАМ - ограничаване или спиране на финансирането, също блокиране на банкови сметки, отнемане на лиценз или ценз, отнемане на предмета на нарушението.