Устройство и компетентност на финансовата администрация. Финансови правомощия на органите на държавна власт и държавно управление с обща компетентност. Специализирани финансови органи.


Финансовата дейност е държавна дейност и един от субектите по всяко финансово правоотношение е държавен орган. Всички органи, които имат правомощия в сферата на финансите изграждат финансовата администрация –има различни по степен и структура държавни органи. За финансовите органи важат всички характерни белези на държавните органи – имат властнически правомощия и определена компетентност. Финансови правомощия имат и органите на държавна власт – Народното събрание

 чл.84 Народното събрание:

2. приема държавния бюджет и отчета за изпълнението му;

3. установява данъците и определя техния размер;”Конституцията;

общинските съвети, Президента

чл.98  Президентът на републиката:

12. опрощава несъбираеми държавни вземания;

Конституцията”

Органи с обща компетентност

В случаите, в които един държавен орган има компетентност в различни сфери, но в същото време има и финансови правомощия. По принцип всеки държавен орган има финансови правомощия, доколкото разходва бюджетни средства. Министерски съвет е основен орган по изпълнение на бюджета, но има и други правомощия.

Органи със специална финансова компетентност

Това са Министерство на финансите, митническа администрация, данъчна администрация. Могат да са еднолични и колективни, с местна и компетентност на територията на цялата страна. От голямо значение е степенната компетентност. Няма финансов орган, които да е всекомпетентен. Прилага се принципа, че по-горестоящ орган не може да изземва компетентност на по-долустоящ –по ЗАП. Само в сферата на данъчното право се допуска изземване –

 

чл. 235 (1) Органи на данъчната администрация са:

1. главният данъчен директор;

2. регионалните данъчни директори;

3. териториалните данъчни директори;

4. началниците на отдели, сектори и подразделения;

5. главните данъчни експерти;

6. данъчните експерти;

7. главните данъчни инспектори;

8. данъчните инспектори.

(2) Лицата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 могат да оправомощават със заповед своите заместници или да определят други длъжностни лица  да упражняват техни правомощия.

(3) По-горестоящият данъчен орган по ал. 1, т. 1, 2 и 3 може да изземе разглеждането и решаването на конкретен въпрос или данъчна преписка от данъчен орган овластен за неговото разглеждане и решаване, и да възложи правомощията по издаване на съответните актове на друг равен по степен данъчен орган. В тези случаи указанията относно действията, които следва да се предприемат, и прилагането на данъчните закони са задължителни за органа, на който е възложено издаването на съответния акт.

 

Финансовите органи действат при условия на обвързана компетентност и по тази причина във финансовите закони често се предвиждат санкции за тях. Те упражняват властническите си правомощия чрез издаване на властнически актове и налагане на санкции. Издаваните актове са принципно с декларативно действие, правата и задълженията имат непаричен характер. Актовете правят вземанията ликвидно изискуеми. Конститутивно действие имат само някои актове – Указ на президента за опрощаване несъбираеми държавни вземания; актове за отсрочване и разсрочване на вземанията.

Финансова администрация в широк смисъл обхваща всички органи, които извършват финансова дейност.

Финансова администрация в тесен смисъл са всички специализирани държавни органи, които са компетентни изцяло и преимуществено за осъществяване на финансова дейност – МФ, БНБ, Сметната палата, митническа администрация.