Действие на ФПН по време, място и по отношение на лицата. Правен режим на свободните безмитни зони.

Финансово-правните норми действат по време, по място и спрямо лицата.

1. Действие във времето

Ä       Влизане в сила – 3 дни след обнародването, ако не е предвиден друг срок. Обикновенно нормите, обвързани с бюджета влизат в сила от 01.01 на следващата бюджетна година. Друг вариант е от началото на някои от месеците (голяма част от финансовите правоотношения се развиват в по-кратък период от 1 календарна година).

Ä       Обратно действие – в преобладаващия брои случаи законът заварва висящи правоотношения – юридическият факт е настъпил при действието на друг закон, а новия урежда последиците. Принципът е, че материалноправните норми нямат обратно действие. Във ФП се счита, че от гл.т. на обратното действие са възможни 2 хипотези:

Û       ФПН, които установяват задължения нямат обратно действие;

Û       Допуска се при ФПН, които създават права

По отношение на процесуалните норми –висящите правоотношения се уреждат по новия закон, но е възможно да е посочено, че ще се уреждат по стария процесуален ред. Принципът за прилагане на по-благоприятния закон по отношение на санкциите  от АП и НП се прилага и във ФП (не се прилага за фин. права и задължения).

Ä       Отмяна – ЗНА изисква изрична отмяна, но на практика се стига и до мълчалива като по-новия закон урежда същата материя.

2. Действие по място

По принцип действат на територията на цялата страна. Има случаи, при които в отделни части на страната не се прилагат някои ФН. В някои общини физическите и юридически лица внасят по-малък ДОД. 

Свободни безмитни зони –в тях е ограничено действието на митническите норми. Възможно е на различни територии на страната да се прилагат различни финансово-правни норми и да е предвиден различен режим.

3. Действие спрямо лицата

ФПН нямат универсално действие, а действат за определени категории лица – физически, юридически, местни, чуждестранни. В определени случаи –ВЗ, Данъчни закони - ФН предвиждат специално качество на лицата –местни, респективно чуждестранни лица, като се дава и специално определение за местни, рес. чуждестранни лица. Възможно е адресат на ФПН да бъде и правен субект, създаден само за целите на ФП.

За действието на ФПН в международен аспект  стои въпросът за двойното данъчно облагане и избягването му. При изграждане на данъчните системи държавите използват основно два принципа:

Û       Принцип на облагане на световния доход –за местните за тях лица подлежат на облагане всичките им доходи и имущества независимо от това, къде се намират;

Û       Териториален принцип –доходи с източник от територията на държавата или имущества подлежат на облагане;

Така един и същ доход или имущество ще се обложи в две държави с подобен по вид данък. Това е нежелателно и води до затрудняване на стопанския обмен. Затова държавите предвиждат два способа за избягването му:

         Чрез норми на вътрешното право – Закон за корпоративното подоходно облагане;

         Чрез сключени двустранни и многостранни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане -България има сключени около 50. Използват се два метода:

Ä       Кредитен – за всички доходи от страната и чужбина се определя данъка според националното законодателство, след което се допуска приспадане/ изваждане на платения в чужбина данък, но не в пълния размер, а до размера на българския данък за доходите от чужбина;

Ä       Прогресивно освобождаване –дохода от чужбина се събира със дохода от страната, определя се данъка по местното законодателство и се определя данъчната ставка. Дохода от чужбина се изважда, а получената по-висока данъчна ставка се прилага за доходите от страната.

Свободни икономически (безмитни) зони/ свободни градове – на дадени части от територията на страната някои ФПН не се прилагат. Първата е създадена през 1958г. в Ирландия, а в момента има около 2000. В България има опити от 1981г. с Указ №2242 на Държавния съвет за свободни безмитни зони и Правилника за приложението му. Всяка безмитна зона се създава като отделно юридическо лице –с Постановление на МС. Първите са в Русе, Видин. Първоначално се предвижда освобождаване от данък за първите 5 години и плащане в по-малък размер в последствие. Тези мерки отпадат, защото не се развива производство, а търговия и спекулации. Сега в тези зони е по-специфичен само митническия режим – внасяните и изнасяни стоки се освобождават от мито. Това освобождаване не се отнася за алкохол, тютюневи изделия… Във всички тези зони спрямо общия финансов режим, действащ на територията на страната има специфични насърчителни норми.