Обществени функции на контрола

Само чрез стриктно прилагане на правната уредба тя може да изпълни своето предназначение, а именно целите, прогласени в чл.1 (3) КТ. Нейното спазване се осигурява чрез контрола.

Контролът е призван да изпълнява важни обществени функции. Това е една от основните, специфични за ТП, юридически гаранции за спазване на правната уредба. Контролът е средство за самозащита на ТП, той е част от правната уредба на трудовите правоотношения. Предмет на контрола са условията на труд, които установяват както индивидуалните, така и колективните трудови права. Специален контролен механизъм за спазването на ТрПО е необходим, поради високата социална ценност на закриляните от ТП човешки блага.

Контролът е средство за спазване на законността и правовия ред в трудовите отношения. Осигурява реалното приложение на ТП. Следи и подтиква към това със специфични средства.

Характеристика

По своята същност контролът е властническа държавна дейност. Тя включва:

Проверка за съблюдаване правната уредба на ТрПО – простира се върху правните норми на КТ и други закони, както и подзаконовите НА, които регулират ТрПО. Проверката установява степента, в която се изпълняват задълженията и се упражняват правата, които трудовото законодателство възлага и предоставя. Контролните органи правят съответно констатации и оценки – на тях са предоставени права и задължения, чието осъществяване им позволява да извършват проверочна и оценъчна държавна дейност. Ако бъде установено, че фактическото състояние отговаря на нормативните изисквания, контролът приключва с това – налице е правомерно състояние.

Контролни средства за въздействие – при установени несъответствия с правните норми контролът продължава. Цели се поправяне на неправомерното състояние. Административните санкции са възможно продължение на контрола, но не са част от него. Контролът е специфична част от изпълнителната власт на държавата.

Правна уредба

Съдържа се в чл.399 и сл. КТ – цялостен контрол за спазване на трудовото законодателство. Обхваща всички части на трудовото законодателство, всичко отрасли и дейности на стопанския и обществен живот, където се ползва наемен труд. Видът на собствеността, в който се осъществява съответната дейност, е без значение.

Видове контрол и контролни органи

В зависимост от полпжението на контролните органи спрямо контролираните обекти и региони контролът бива външноведомствен – осъществяван от външноведомствени органи, и вътрешноведомствен – от контролни органи в същата организационн система.

Външноведомствен – контролните органи се намират в други ведомства. Този контрол е уреден от чл.400 КТ. Основно място заема Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, която упражнява цялостен контрол за спазване на трудовото законодателство по чл.399 КТ – контролира здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на територията на цялата страна; разпорежда се относно възникването, изменението и прекратяването на ТрПО; ръководи и координира дейности по разработването и актуализацията на нормативната уредба по ЗБУТ; прилага принудителни административни мерки по КТ. Главна инспекция по труда работи чрез две дирекции в централното си управление и 28 териториални областни дирекции и областни инспекции по труда. Областните инспекции по труда изпълняват функциите на контролни органи за спазването на трудовото законодателство на територията на съответния регион.

Органи на специализиран външноведомствен контрол в тясно обособени сфери – органите на Държавен санитарен контрол, органите на противопожарната охрана.

Вътрешноведомствен контрол – осъществява се от контролни органи в същата организационн система, в която се намират работодателя и работника/служителя. Това са специализирани органи на работодателя за въвеждане и спазване на ЗБУТ – органи за безопасност и защита на здравето (чл.24 ЗЗБУТ) и служби по трудова медицина (чл.25 ЗЗБУТ).

Големият брой паралелно действащи органи за външно и вътрешноведомствен контрол изисква постигане на взаимодействие и допълване помежду им. Необходимо е да се избегнат противоречия и дублиране на функциите. Това се осъщжствява от Главна инспекция по труда. На нея е възложен т.нар. интегриран контрол по изпълнение на задълженията за осигуряване на ЗБУТ. Чрез интегрирания контрол се обединяват контролните функции на всички специализирани органи – чл.399 КТ; чл.36, т.3 и чл.54 (2) ЗЗБУТ.