Индекс на статията

 

Страни на колективните трудови правоотношения

От една страна седи винаги съвкупност от работника и служителя. Така са и възникнали КТПО исторически. Тази общност от работника и служителя може да бъде образувана от трудовия колектив. Трудовият колектив е общност от работника и служителя, намиращи се в индивидуално ТПО с един работодател. В КТПО трудовия колектив може да участва чрез:

-                           ОС на работника и служителя – чл. 6 и 6а КТ – то може да функционира в пленарен или в пълен състав (да участват всички работника и служителя)

-                           ОС може да функционира и като Събрание на пълномощниците – състои се от делегати избрани от всички работника и служителя

-                           Освен чрез ОС трудовия колектив може да участва в КТПО и чрез свои представители (представители на работника и служителя) – чл. 7 ал. 2 КТ. Избира те с квалифицирано мнозинство – повече от 2/3 от гласовете на ОС

-                           Освен чрез трудов колектив работника и служителя могат да участват в КТПО чрез синдикална или професионална организация – чл. 4 КТ. Най-типично участие чрез синдикална организация се наблюдава при колективно преговаряне.

Друга страна при КТПО е страната на работодателя. За разлика от работника и служителя, които участват като общност, работодателя участва преди всичко като отделен работодател. Това е работодателя с който работника и служителя (трудовия колектив или членовете на синдикалната организация) са в индивидуално ТПО. Ако работодателя е ФЛ. Той участва лично Ако е ЮЛ. – чрез законния си представител. Работодателят може да участва в КТПО и чрез работодателска организация – чл. 5 ал. 2 КТ.

 

В определени случаи в КТПО се намесва и трети субект – държавата. Това са случаите на тристранно сътрудничество Държавата участва като носител на националният интерес като най-висша обществена ценност.

 

Ако съпоставим ИТПО и КТПО, те са свързани с простиране на работна сила, но се развиват между различни субекти. КТПО предполага наличието на ИТПО, като първично е индивидуалното ТПО. Ако предмет на ИТПО е изпълнение на отделна работа за работодателя и то изразява индивидуалният интерес, КТПО изразява общия интерес от полагани и използване на труда. ИТПО е винаги свързано с личността на работника и служителя, в него се отчуждава част от личната свобода за полагане на труд. КТПО има организационен характер, цели по-добра обща организация на трудовия процес и по-добър ред.