Индекс на статията

ОБЩО

 

Сроковете по тези искове са установени на основание чл. 358 ал. 1 т. 2 КТ – два месеца.

Искът за обезщетение по чл. 358 ал. 1 т. 3 има три годишен срок.

Исковете са подведомствени на гражданските съдилища.

Подсъдността се определя според местонахождението на ответника.

Тежестта на доказване е на работодателя – упражнил е свое субективно потестативно право. Освен това доказването на основанията за уволнение е по лесно за работодателя (всички документи са при него. На трето място отрицателните факти на се доказват.

По иска за обезщетение тежестта за доказване лежи върху уволнения работника и служителя – да докаже, че е останал без работа – става чрез трудова книжка или удостоверение от бюрото по труда.