Индекс на статията

 

Иск за възстановяване на работа

Чл. 344 ал. 1 т. 2 КТ и чл. 345 ал. 1 КТ.

1.       Страни. Процесуалната легитимация е същата, както по иска за незаконно уволнение.

2.       Предмет на иска – признаване незаконността на уволнението, отмяна на незаконното уволнение и възстановяване на работата от която работника и служителя е уволнен. Ако искът бъде отхвърлен, съдебното решение има установително действие – признава законния характер на уволнението. Ако бъде уважен, има конститутивно действие – промяната се изразява в признаване на уволнението за незаконно, то бива отменено и поради това ТПО се възстановява, каквото е било преди това (без промяна). При възстановяване на работника или служителя на предишната му работа  от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини – чл. 345 ал. КТ. ФС. има два елемента. Според ВС за възстановяване на работника и служителя на работа не се издава изпълнителен лист. Волята си да се яви на работа работника и служителя изразява с конклудентни действия. Не е необходимо работника и служителя да изрази волеизявление за възстановяване – става със самото съдебно решение. “Уважителни причини” – болест, повикване на военна служба.

3.       Важни юридически гаранции –

                                                               i.      Имуществена отговорност на работодателя - обезщетение за работника и служителя, ако работодателя не го допусне на работа – чл. 225 ал. 3. – имуществена отговорност за работодателя. Основание за обезщетението са претърпените от работника и служителя вреди – липсата на трудово възнаграждение = пропусната полза.

Предпоставки за отговорността на работодателя – правонарушение (не допускане до работа на възстановен работника и служителя; вреда (загуба на трудово възнаграждение; причинна връзка).

Размер на обезщетението – всички действително причинени вреди – брутното трудово възнаграждение от деня на явяване до деня на допускане до работа – искът е осъдителен.

                                                             ii.      Дисциплинарна отговорност по чл. 186 КТ за виновно длъжностно лице.

                                                            iii.      Недопускането до работа е престъпление по чл. 172 ал. 2 НК – носи се наказателна отговорност от виновните длъжностни лица.

4.       Правни последици – Важна юридическа последица е вписването на отмяната на уволнението по чл. 346 ал. 1 КТ. Според ал. 2 на чл. 346 вписването се извършва от работодателя, а при отказ от негова страна – от инспекцията по труда.

Чл. 328 ал. 1 т. 8 КТ - когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност. Ако междувременно уволненият е встъпил в друго ТПО, той може да го прекрати без предизвестие по чл. 327 т. 8 КТ.