Индекс на статията

 

Уволнение без предизвестие

Правна уредба – чл. 330 и 335 ал. 2 т. 3 КТ.

Изрично е уредено за ТД. По отношение на конкурса на основание на чл. 336 КТ се прилагат съответно правилата за прекратяване на ТД. По отношение на ТПО възникнало от избор чл. 339 КТ предвижда съответно прилагане на основанията за ТД. Изрично е изключено дисциплинарно уволнение. В случая волеизявлението е на изборното право. Освен основанията за прекратяване на ТД ТПО възникнало то избор, може да бъде прекратено и на едно специално основание- чл. 338 КТ – отзоваване.

Правото на уволнение без предизвестие е субективно преобразуващо право на работодателя упражнено по извънсъдебен ред само на изрично посочени основания свързани с поведението на работника и служителя. Това право се упражнява с едностранно мотивирано волеизявление на работодателя – посочване на някое от изрично и изчерпателно изброените в чл. 330 КТ основания. Момент на прекратяването на ТПО е получаването на волеизявлението на работодателя от работника и служителя, изразено в заповед за уволнение.

Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие

Чл. 330. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.

(2) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:

1. работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;

2. на работника или служителя бъде отнето научното звание или научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитото звание или степен;

3. служителят е заличен от регистрите на БЛС или на ССБ по Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите.

4. работникът или служителят бъде лишен от право на местоживеене в населеното място, където работи, или бъде задължително заселен в друго населено място по установения в закона ред;

5. работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;

6. работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;

7. работникът или служителят не изпълни задължението за уведомяване по чл. 126, т. 12;

8. е налице несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1.

Чл. 335. (1) Трудовият договор се прекратява писмено.

(2) Трудовият договор се прекратява:

1. при прекратяване с предизвестие -  с изтичането на срока на предизвестието;

2. при неспазване на срока на предизвестието - с изтичането на съответната част от срока на предизвестието;

3. при прекратяване без предизвестие - от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора.