Индекс на статията

 

Право на уволнение 

Работодателят има право едностранно да прекрати ТПО. Едностранното прекратяване на ТПО от работодателя се нарича уволнение (това е всяко едностранно прекратяване от работодателя, не само дисциплинарното уволнение) – чл. 328 – 335 КТ. Това право не зависи от волята на работника и служителя. То е субективно преобразуващо право на работодателя и се упражнява извънсъдебно. За това има прилики с едностранното прекратяване на ТПО от работника и служителя. Една съществена разлика е задължението на работодателя за законосъобразност на основанията за уволнението – правото може да се упражни само на установени в закона основания. Те са изрично и изчерпателно уредени от закона, винаги са факти от обективната действителност. У нас за разлика от други законодателства уволнението не е въпрос на свободна преценка дали ТПО трябва да бъде прекратено, а се съобразява винаги с предвидените в закона обстоятелства – преценката е по отношение на това кое от обстоятелствата е налице.

ТПО се прекратява когато е възникнало от ТД, избор, конкурс. За ТД – чл. 328; за конкурс чл. 336 (като се прилагат съответно основанията за прекратяване на ТД). Работодателят не може едностранно да прекрати ТПО възникнало от избор – това трябва да направи изборното тяло.