Това право на работника и служителя е уредено в чл. 327 КТ. То е субективно преобразуващо право на работника и служителя. За него важи всичко от прекратяването с предизвестие, но тук прекратяването настъпва веднага. За да се прекрати ТПО без предизвестие, се изисква мотивирано изявление (да бъде посочено някое от основанията в чл. 327 КТ).

Чл. 327. Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:

1. не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;

2. работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс  или по общественото осигуряване;

3. работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;

4. преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс;

5. постъпва за отбиване на редовната си военна служба. Когато повиканият бъде отложен или освободен от редовна военна служба, трудовият му договор по негово искане се смята за непрекратен, ако в 1-месечен срок от отлагането или освобождаването му, но не по-късно от 3 месеца от напускането на работата се яви, за да я заеме отново;

6. продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;

7. работи като заместник на отсъствуващ работник или служител и премине на друга работа за неопределено време;

8. е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен;

9. постъпва на държавна служба.

Моментът на прекратяване е получаване на волеизявлението от работодателя – чл. 335 ал. 2 т. 3 КТ.

 

Основания за прекратяване на ТД от работника и служителя без предизвестие.

Те са уредени в чл. 327 КТ. Основанията могат да бъдат разделени на две групи в зависимост от това у кого е причината за прекратяването.

1.       по причини у работника и служителя – закона защитава интересите им:

a.       постъпване на платена изборна работа – чл. 327 т. 4 – изборната работа е свързана с изпълнението на особено важни длъжностни и трудови функции, то тя се явява като основание за прекратяване на ТПО без предизвестие. Към заявлението се прилага решението на изборното тяло.

b.       Постъпване на научна работа на основа на конкурс – 327 т. 4 – особеността на това основание е, че то е свързано с постъпване на работа по друго ТПО, което се създава с конкурс. За разлика от избора където няма значение каква е изборната длъжност, не всеки конкурс е основание за прекратяване на ТПО. Научните длъжности са посочени в ЗНСЗ.

c.       Постъпване на държавна служба – чл. 327 т. 9 - работника и служителя може да прекрати ТД писмено без предизвестие когато постъпва на ДС по ЗДС и ЗА. Това означава че е издаден акт за назначаване от органа по назначаване за възникване на ПО. Дава се определен срок за встъпване в длъжност, удостоверява се чрез представяне на акта за назначаване. Законът дава предимство на държавната служба с която се осъществяват особено важни държавни функции.

d.       Постъпване на постоянна работа – чл. 327 т. 7 - работника и служителя може да прекрати ТД писмено без предизвестие ако работи като заместник и постъпи на друга постоянна работа – ТПО за неопределено време. “постъпва на постоянна работа” – да е сключил ТД или да е спечели конкурс (удостоверява се със сключен ТД/решение на конкурсна комисия).

e.       възстановяване на работа след незаконно уволнение – чл. 327 т. 8 – тази хипотеза предполага работника и служителя да е работил преди това по друго ТПО. Той оспорва незаконното уволнение, но същевременно е постъпил на друга работа. Необходимо е влязло в сила съдебно решение за възстановяване на работа след признаване на решението за незаконно – чл. 345 – на работника и служителя се дава 14 дневен срок да се върне на старата си работа.

f.        При продължаване на образованието – чл. 327 т. 6 – елементи на ФС:

                                                               i.      продължаване на образованието – съдебната практика приема, че става дума не само за придобиване на по-висока степен на образование, а и просто за продължаване на образованието в учебно заведение.

                                                             ii.      В учебно заведение – да е акредитирано по ЗНП или по ЗВО – няма значение дали е публично или частно.

                                                            iii.      В редовна форма на обучение – да присъства и участва в учебните занятия. Тук се включва и редовната докторантура, като 3 степен на ВО. Това е гаранция на конституционното право на обучение. Удостоверява се с документ от съответното учебно заведение.

2.       причини у работодателя – право на обезщетение по чл. 327 т.2 и 3 – чл. 221 ал.1 и 4 КТ – дължи се брутното трудово възнаграждение и действително причинените вреди.

a.       Забавяне разплащане на вземаният – чл. 327 т.2 –(хипотезата на чл. 245 КТ изключва чл. 327 т. 2). Тези вземания са три:

                                                               i.      Трудово възнаграждение – основно, допълнително, аванс, окончателно плащане, възнаграждение в натура или пари.

                                                             ii.      Обезщетение по ТПО – дължат се не за изпълнение на работата но във връзка с нея – командировъчни.

                                                            iii.      Обезщетения по ЗОО – за временна неработоспособност или майчинство – заплащат се от работодателя на осигурителният орган.

Тези задължения трябва да са ликвидни и изискуеми.  Всяко просрочване на датата за плащане е забава, причината е без значение – обективна отговорност. Докато паричните вземания са търсими, работника и служителя трябва да се яви за изплащането.

b.       Незаконно изменение на ТПО – чл. 327 т. 3 – граници – чл. 119 – 121 КТ –в тези хипотези работодателя може да променя характера на работната.

c.       Неизпълнение на задължения на работодателя по ТПО – чл. 327 т. 3 – под други задължения се разбират тези извън задълженията за законосъобразна промяна на ТПО. Отговорността е обективна, правонарушението е обективно и причината е без значение.

d.       Неизпълнение на предписание за трудоустрояване – чл. 327 т.1 – трябва да е налице предписание за трудоустрояване по чл. 314 или ял. 309 КТ. Вината на работодателя и причините за това нямат правно значение.

3.       причини извън страните по ТПО:

a.       постъпване на наборна военна служба – чл. 327 т. 5 – удостоверява се с повиквателна заповед – ТПО може да се прекрати във всеки момент. работника и служителя може да ползва и правото си на неплатен отпуск по чл. 114 ЗОВС и след казармата да се върне. Тук волята на работодателя е без правно значение.