Правила относно веществените елементи на труд. процес. Съществуват две групи:

-   според етапите на работа на съответните веществени елементи съществува предварителен надзор при проектирането, надзор при пускането в действие и надзор при експлоатацията на машините и съораженията /чл.5-93 ЗЗБУТ/;

-   според вида на опасността се различават мерки за борба с вибрациите, мерки за борба с шума и др. /уредени са в Наредба №16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести/.

Правила относно работната сила. Тук също има вътрешно разделение:

-   отнасящи се до личното състояние на работника. Това са изискванията за медицински прегледи /чл.287 КТ и Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците/. В зависимост от времето на провеждане те са предваретелни и периодични. Предварителните се правят преди постъпване на работа - те установяват годността за понасяне на физически и психически натоварвания ат страна на работника. Този преглед е задължителен за непълнолетните, за лицата прекратили труд. правоотношение преди повече от 3 месеца и за лицата, кандидатстващи за работа във вредни условия на труд. Периодичните прегледи имат за цел да установят отражението на работата върху организмът на работника. Честотата на тези прегледи зависи от характера на работата, възрастта на работника, условията на работа. Работодателят има задължение да организира периодични прегледи, а работникът е длъжен да се явява на тях.

-   друго правило е предвидено в чл.281 ал.3 – според тази разпоредба за обслужването на определена категория машини е необходима специално професионална квалификация.

Правила във връзка с подготовката за работа.

-   най- важно място сред тези правила заема инструктажът – чл.281 ал.1, 2 КТ и Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. “Инструктаж” представлява даване на практически указания относно правилата за безопасна работа. Инструктажът може да бъде встъпителен, периодичен и извънреден.

-    обучението – чл.281 ал.5 КТ и Наредба №8 за обучението и повишаванетона квалификацията по охраната на на труда и противопожарната охрана. “Обучаване” означава изучаване и придобиване на навици за прилагане на правилата за здравословните и безопасни условия на труд. Инструктажът е за придобиване на практически умения, а обучението за теоретични.

Правила относно трудовата функция на работника.

-   създаване на физиологичен режим на труд и почивка – чл.123 ЗЗБУТ и Наредба №15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. Тези физиологични режими се изразяват в кратки почивки по време на трудовия процес.

-   лични предпазни средства и специално предпазно облекло – чл.284 КТ; чл.10 §1 т.7 от допълнителните. разпоредби на ЗЗБУТ; Наредба №11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства. Това са индивидуални средства за защита срещу опасностите на труд. процес и предотвратяването на опасностите. Специалното работно облекло предпазва цялото тяло на работника, а личните предпазни средства предпазват отделни части от него. Те се предоставят безплатно на работника, които има задължение да ги използва.

-   предоставяне на противоотрови и специална предпазна храна – чл.285 КТ и Наредба №8 за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производствата, свързани с вредни за здравето последици. Това също са лични предпазни средства, но те са предназначени не да предотвратят, а да неутрализират вредното въздействие. Те се предоставят в натура и зависят от сферата на производство.