Промяната на работодателя без прекратяване на труд. правоотношение е възможна на основание чл. 123 КТ. Разграничават се 3 групи случаи:

1.                     при преустройство на предприятието – чл.123 ал.1 т.1-4. Общото е, че и в 4 точки става дума за структурни промени в предприятието при запазване предмета на дейност. Формите са 4 – а/ сливане / две предприятия изчезват от правната действителност и на тяхно място възниква ново / ; б/ вливане / към съществуващ пр. субект се присъединява друг, който изчезва от пр. действителност /; в/ отделяне /от един правен субект се отделя друг и в правната действителност съществуват вече два, а не един правни субекти /; г/ разделяне / от едно предприятия се образуват две/.

2.                     при промяна на собственост върху предприятие – чл.125 ал.1 т.5. И тук предметът на дейност се запазва, но се променя собственикът.

3.                     промяна на начина на ползване на предприятието – чл.125 ал.1 т.6. – при отдаване на предприятието под наем, аренда или на концесия.

В тези случаи труд. правоотношение се запазва, като работодател става новият правен субект. Промяната настъпва ex lege, без нарочен акт. Идеята на тази разпоредба е да се закриля работникът.

В чл.123 ал. 3 урежда въпроса кой отговаря за задълженията към работника, възникнали преди промяната по ал.1 :

Ако не е уговорено друго между двамата работодатели

-при сливане или вливане на предприятия – новият работодател

-в останалите случаи двамата работодатели отговарят солидарно.

Тази разпоредба намира приложение само ако отговорността не е уредена с договор между стария и новия работодател.