Страници: [1]   Надолу
  Разпечатай  
Автор Тема: Ползване на земеделска земя  (Прочетена 1460 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
daru
Потребител
*

Карма: +0/-0
Липсва Липсва

Публикации: 1


Ел. поща
« : Април 16, 2014, 01:23:56 »

Моля Ви кратък отговор на следния казус:

Повече от 20 години ползвам общинска земеделска земя (чл.19 ЗСПЗЗ). От 2012 заявих пред общината, че искам да я купя или да я ползвам под аренда. Беше обявен търг за продажба, но в последствие пректратен поради това че имота по документи е публична общинска собственост. В момента имота е засаден от мен с трайни насаждения - овошки дръвчета.

Въпроса ми е: Има ли правно основание общината, след като промени начина на ползване на имота, като собственик - да ми го предостави под аренда за 10 г. без търг или конкурс. Имота е 6 декара. Общината е съгласна да се ползва като овощна градина.

 

 

С поздрав,

Активен
Теофана Драгиева
Джедай
*****

Карма: +26/-0
Липсва Липсва

Публикации: 302


« Отговор #1 : Април 16, 2014, 04:49:30 »

По принцип е много сложно да се случи това, което Вие целите. Промяната на предназначението е Ваша работа. Освен това дистанционно не можем да изясним във форума. Все пак има някои вратички. Приложила съм относимите закони. Но Вие внимателно ги прегледайте и вижте на място, как ще се развият нещата.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област, освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство.
(3) В наредбата по ал. 2 се определя и редът за предоставяне под наем на имоти или части от тях - общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) (1) Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Срокът за отдаване под наем на имотите по ал. 1 се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 и не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(4) Отдаването под наем на имоти по ал. 1 за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. Размерът на наема се определя при условията на Закона за политическите партии.
(5) Отдаването под наем на имоти по ал. 1 за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации се извършва без търг или конкурс от кмета на общината по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2011 г.) С решение на общинския съвет имоти по ал. 1 могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. По този ред на търговски дружества могат да се отдават под наем поземлени имоти, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности. Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г.) Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет. Части от имоти - публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл. 12, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление.
(Готин Наемните цени се определят от общинския съвет.
Активен
Страници: [1]   Нагоре
  Разпечатай  
 
Отиди на: