Страници: [1]   Надолу
  Разпечатай  
Автор Тема: Скъпи транзакции на банкомати  (Прочетена 1464 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
astravera
Потребител
*

Карма: +0/-0
Липсва Липсва

Публикации: 1


Ел. поща
« : Февруари 20, 2010, 04:49:48 »

Здравейте, моля да ми кажете имат ли право банкоматите на определени банки като Райфайзенбанк, Уникредит банк, да слагат цена на транзакция, дори само за издаване на бележка за паричната наличност в размер на 5 лв.Възмущава ме и, че никъде на апарата не е надлежно обозначено, че е възможно да ти вземе такава сума. Ще съм благодарня да ми бъде отговорено!
« Последна редакция: Февруари 20, 2010, 05:51:00 от admin » Активен
Pumuckl
Специалист
Джедай
***

Карма: +14/-1
Липсва Липсва

Публикации: 255« Отговор #1 : Февруари 20, 2010, 06:13:59 »

Вие ще кажете дали имат право. По закон нямат. Но зависи Вие на какво сте се подписали. То е Вашият закон. Предполагам, че някъде там, когато сте си поръчвали картата от Райфайзен, сте се подписали върху нещо, което гласи приблизително така:

"Запознат съм с Общите условия на банката, които са публикувани на уеб адрес еди-кой си /примерно ТУК/ и се съгласявам с тях"

И така. Няма за какво да се възмущавате. Ако тръгнете да се заяждате, те ще Ви извадят въпросния документ, върху който сте се подписали, ще разпечатат това, което е на въпросния уеб адрес и ще се изкарат прави, а Вас ще Ви изкарат глупав/а.

Ако въпросните Общи условия са се променили от датата, от която датира Вашия подпис, те трябва да Ви осведомят за промените по подходящ начин. Какъв е този начин вероятно отново пише в Общите условия.

А ние не сме ги чели. Все пак, ако смятате, че има нарушение от тяхна страна:

Цитат
Раздел VI.
Надзорни мерки

Чл. 103. (1) Българската народна банка може да приложи мерките по ал. 2, когато установи, че банка или нейни администратори или акционери са извършили нарушения, изразяващи се във:

1. нарушаване или заобикаляне разпоредбите на този закон, на нормативните и други актове и предписанията на БНБ;

2. нарушаване на изискванията за доверителност;

3. сключване на банкови сделки, които засягат финансовата стабилност на банката, или на банкови сделки, които чрез използване на подставени лица осуетяват или заобикалят прилагането на разпоредбите на този закон, на нормативните и други актове и предписанията на БНБ;

4. неизпълнение на поети от банката писмени ангажименти към БНБ;

5. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) извършване на сделки или други действия в нарушение на издадения лиценз за банкова дейност или на издадено друго разрешение или одобрение от БНБ;

6. възпрепятстване упражняването на банков надзор;

7. застрашаване интересите на вложителите;

8. извършване на сделки или операции, представляващи изпиране на пари, или в нарушение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на актовете по прилагането му;

9. застрашаване стабилността на платежните системи;

10. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) нарушаване на условията, въз основа на които е издаден лицензът или друго разрешение или одобрение на банката;

11. спадане на собствения капитал на банката с 20 или повече от 20 на сто при прилагането на надзорен тест за внезапна и неочаквана промяна на лихвените проценти, определен с наредбата по чл. 40, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 БНБ може да:

1. отправи писмено предупреждение до банката;

2. свика общо събрание на акционерите или да насрочи заседание на управителния и надзорния съвет (съвета на директорите), като определи дневния ред за провеждане на общото събрание или заседанието;

3. разпореди писмено да се преустановят и отстранят допуснатите нарушения;

4. разпореди писмено да се предприемат мерки за подобряване на финансовото състояние на банката;

5. наложи на банката по-строги надзорни изисквания от установените за нея при нормалното й функциониране;

6. разпореди писмено на банката да предприеме действия за промени в лихвите, падежната структура и другите условия, отнасящи се до политиката и операциите на банката;

7. ограничи дейността на банката, като й забрани да извършва определени сделки, дейности или операции;

8. ограничи обема на определен вид дейности, извършвани от банката;

9. задължи писмено банката да увеличи капитала си;

10. забрани плащането на дивиденти или под друга форма разпределянето на капитал;

11. забрани извършването на дейност от чуждестранна банка чрез клон или директно; когато е наложена постоянна забрана за извършване на дейност от клон на банка, съответният орган на банката взема решение за прекратяване дейността на клона, за уреждане на отношенията с кредиторите на банката и за заличаването му от съответния търговски регистър;

12. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) изиска ограничаване на оперативните разходи на банката и/или да забрани изплащането на бонуси, премии, тантиеми и други форми на допълнително възнаграждение на администраторите на банката извън основното възнаграждение по договорите им за управление;

13. изиска промени във вътрешните правила и процедури на банката;

14. разпореди писмено на банката да освободи едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват банката, както и членове на управителния съвет или на съвета на директорите; ако в определения от БНБ срок банката не освободи съответното лице, БНБ може да го отстрани от длъжност; от деня на получаването на акта на БНБ за отстраняване от длъжност правомощията на лицето - адресат на мярката, се преустановяват и извършените от него управителни и представителни действия след тази дата нямат действие спрямо банката;

15. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) лиши временно от право на глас акционер и/или му нареди писмено да прехвърли притежаваните от него акции в срок 30 дни;

16. забрани извършването на сделки и операции с лица, с които банката е в тесни връзки или които принадлежат към същата консолидирана група, към която принадлежи и банката, или които са членове на органите за управление на банката, или които упражняват контрол върху банката, или имат квалифицирано дялово участие, или участват в управлението на лицата, които упражняват контрол върху банката;

17. постави допълнителни изисквания към банката във връзка с извършваната от нея

дейност;

18. изиска представяне на план за оздравяване, който се изпълнява от банката след утвърждаването му от БНБ;

19. назначи двама или повече квестори на банката за определен срок;

20. постави банката под специален надзор при условията и по реда на чл. 115 - 121 - при опасност от неплатежоспособност;

21. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) отнеме лиценза за извършване на банкова дейност или друго издадено от нея разрешение или одобрение; с акта за отнемането на лиценза БНБ задължително назначава квестори, ако такива не са били назначени преди издаването на този акт.

(3) При прилагане на мерките по ал. 2 разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс относно обясненията и възраженията на заинтересованите лица не се прилагат.

(4) Актовете за прилагане на мерките по ал. 2 подлежат на незабавно изпълнение.

(5) Българската народна банка има право да иска вписване в търговския регистър на подлежащите на вписване обстоятелства по ал. 2 и обнародване в "Държавен вестник" на актовете по ал. 2, т. 19, 20 и 21. Обнародването се извършва в първия брой на "Държавен вестник", издаден след деня на получаване на искането, или най-късно в следващия брой.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Когато акционери са лишени временно от право на глас по реда на ал. 2, т. 15, размерът на притежаваните от тях акции не се взема предвид при изчисляване на необходимия кворум за провеждане на общото събрание на акционерите и за вземане на решение от това събрание. В тези случаи, ако възникне опасност за надеждността или сигурността в управлението на банката или на нейните операции, БНБ може да приложи спрямо банката мерките по ал. 2, т. 7, 10 и 19.

(7) Българската народна банка предприема подходящи мерки по ал. 2 спрямо банка, лицензирана в Република България, която осъществява чрез клон или директно дейност на територията на друга държава членка, в случаите, когато получи уведомление от компетентните органи на приемащата държава, че тази банка не спазва приложимите законови разпоредби за осъществяване на банкова дейност в съответната държава членка. Видът и характерът на предприетите мерки се съобщават на компетентните органи на приемащата държава членка.

(Готин (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Българската народна банка задължително отнема разрешението на банка за извършване на дейност по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, ако Комисията за финансов надзор поиска това с мотивирано предложение.

(9) В случаите по ал. 1 БНБ може да приложи съответните подходящи мерки по ал. 2 и спрямо клоновете на банки от трета държава и техните администратори, както и спрямо клоновете на банки от държава членка и техните администратори, при спазване изискванията на раздел II.

(10) При нарушение на този закон или на актовете по прилагането му, извършено от финансов холдинг или холдинг със смесена дейност или допуснато от лице, управляващо финансов холдинг или холдинг със смесена дейност, БНБ може да приложи мерки по ал. 2 спрямо финансовия холдинг или холдинга със смесена дейност, както и спрямо неговите администратори.

(11) При прилагане на мерките по ал. 9 БНБ си сътрудничи с компетентните органи на съответните държави членки.

Настоящите условия на ЦКБ са 0,20 ст. от собствен АТМ и 0,60 ст. от АТМ на чужда банка:
http://www.ccbank.bg/uf/TarifaCCB/Tarifa.pdf

На ПИБ пък е безплатно от собствен и 0,60 ст. от чужд:
http://www.fibank.bg/uploads/Docs_download/Tariff.pdf

Не искам да правя реклама. Но ако не сте доволни от банката си - просто я сменяте. А не се "възмущавате".
Активен

Цитат на: DEKAH
Другите неща трябва да ги знае юриста на фирмата. Ако няма такъв - да си наемат.
Входни врати
Страници: [1]   Нагоре
  Разпечатай  
 
Отиди на: