Страници: [1]   Надолу
  Разпечатай  
Автор Тема: Придружител на дете  (Прочетена 14192 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
Деца
Гост


Ел. поща
« : Април 22, 2009, 02:14:27 »

Казват ми, че вече не можело непълнолетни да ходят по заведения с придружител. Преди имаше един декларации. Сега се организира забава, на която не можем да отидем, защото бил променен законът. Има ли такова нещо?
Активен
Pumuckl
Специалист
Джедай
***

Карма: +14/-1
Липсва Липсва

Публикации: 255« Отговор #1 : Април 22, 2009, 02:19:35 »

Това, което не е забранено е разрешено. не манирам разпоредба, която да определя как става удостоверяването, така че би следвало да може с декларация. Точно по тази тема ми се наложи да се ровя миналата седмица. Значи има промени в Закона за закрила на детето, но аз не мога да намеря такова нещо каквото са Ви казали:

Из Наредба на Столична община за Обществения ред:
Цитат
(11) След 20.00 ч. родителите, настойниците, попечителите  и другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да  придружават децата на обществени места , ако детето не е навършило 14-годишна възраст и след 22.00 часа, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст.
(12) В случай, че родителите, попечителите и другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат на обществени места след 22.00 часа, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст, са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител.
(13) Качеството на придружител се удостоверява, съгласно Наредба на Министерския съвет, издадена въз основа на Закона за закрила на детето.

Закон за закрила на детето:
Цитат
Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) Специализирана закрила на деца на обществени места се осигурява от органите на Министерството на вътрешните работи, дирекциите "Социално подпомагане", кметовете, регионалните инспекторати по образованието на Министерството на образованието и науката, регионалните центрове по здравеопазване и от собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти, кина и театри, както и от организаторите на обществени прояви.
(2) Специализирана закрила на деца на обществени места се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Цитат
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да изпълняват предприетите по този закон мерки и да съдействат при осъществяването на дейностите по закрила на детето.
(7) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителят, настойникът, попечителят или лицето, което полага грижи за дете, удостоверява качеството на придружителя на детето по ал. 4 по ред, определен с наредбата по чл. 5б, ал. 2.
(Готин (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.
Тази Наредба не мога да я намеря, промяната на закона е от февруари 2009 г. Има такава наредба с последна промяна от 2007 г., но в нея няма промени от 2009 г., които да определят как става удостоверяването на качеството "придружител".

Цитат
НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
Обн. ДВ. бр.68 от 1 Август 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г.
Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът, при които се осъществява специализирана закрила на деца на обществени места.

 
Чл. 2. (1) Целта на наредбата е да осигури специализирана закрила на децата на обществени места чрез:

1. защитата им от опасностите за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие;

2. насърчаване готовността и способността на децата да поемат отговорност сами за себе си.

(2) Закрилата по ал. 1 се осъществява при съблюдаване отговорността на родителите, институциите и лицата, на които е възложено отглеждането и възпитанието на децата.

 
Чл. 3. Специализирана закрила се осъществява чрез:

1. определяне на условия и ред за осъществяване на специализирана закрила на деца на обществени места;

2. определяне на условия и ред за провеждане на организирани прояви за деца на обществени места;

3. обучение на децата за предотвратяване на риска и за необходимото поведение при възникване на кризисни ситуации.

 
[Препратки от актове] [2 редакции на елемента]
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) Специализирана закрила на деца на обществени места се осигурява от органите на Министерството на вътрешните работи, дирекции "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане, общината, регионалните инспекторати по образованието на Министерството на образованието и науката, регионалните центрове по здравеопазване и от собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти, кина и театри, както и от организаторите на обществени прояви.

 
Чл. 5. (1) Децата, техните родители и лицата, на които е възложено отглеждането и възпитанието им, имат право да бъдат информирани за условията и реда за осъществяване на специализирана закрила на деца на обществени места от органите и лицата по чл. 4.

(2) Органите за закрила на детето по чл. 6 от Закона за закрила на детето са длъжни да популяризират и информират за функциите и дейността си сред децата, техните родители, педагогическите кадри и други.

(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя чрез писмени материали, провеждане на информационни кампании, радио- и телевизионни програми, горещи телефонни линии и други.

 
Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
Чл. 6. Не се допускат деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина.

 
Чл. 7. С оглед на конкретните условия общинските съвети и държавните органи по специализирана закрила могат да приемат и други ограничителни мерки с цел осигуряване на специализирана закрила на деца на обществени места.

 
Чл. 8. (1) Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и театри определят конкретните условия за достъп на деца в тях и контролират тяхното изпълнение в съответствие с целта на специализираната закрила.

(2) Условията по ал. 1 се определят съобразно броя на децата, спецификата на обекта или вида на проявата.

(3) Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал. 1 се осигурява на видно за клиентите място при започване на търговска дейност.

 
[Препратки от актове] [2 редакции на елемента]
Чл. 9. (1) Лицата по чл. 8, ал. 1 разработват план за действие при възникване на ситуации, застрашаващи безопасността на лицата, намиращи се в търговските обекти, кина и театри. Неразделна част от плана е план-схема за аварийно напускане, указваща всички съоръжения, входове, изходи, аварийни изходи, водоизточници и други.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Планът по ал. 1 се предоставя на съответните териториални структурни звена на Национална служба "Полиция", Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" и Главна дирекция "Национална служба Гражданска защита" при започване на търговска дейност, както и след всяко преустройство, с което се променя план-схемата.

(3) План-схемата за аварийно напускане на обекта се поставя на видни за клиентите места по пътя на евакуацията.

 
Чл. 10. (1) Лицата по чл. 8, ал. 1, чиито обекти се посещават от деца, предприемат необходимите действия за осигуряване безопасността на децата и недопускане на инциденти, като:

1. не допускат превишаване на максималния капацитет на обекта;

2. осигуряват достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях;

3. назначават отговорник по охраната на обекта;

4. осигуряват охраняващи обекта лица съобразно броя на децата, спецификата на обекта и вида на проявата.

(2) Отговорникът по охраната на обекта:

1. ръководи и контролира охраната му;

2. организира и контролира пропускателния режим;

3. не допуска в обекта:

а) лица без документ за самоличност или ученическа лична карта;

б) лица, които носят оръжие, други общоопасни средства, наркотични вещества или други упойващи вещества;

в) лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества;

г) лица, които отказват да бъдат проверени;

4. предприема други необходими действия по осигуряване безопасността на децата;

5. взаимодейства при необходимост с органите на Министерството на вътрешните работи и с други компетентни държавни и общински органи.

 
Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЯВИ ЗА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
Чл. 11. Лицата, които провеждат организирани прояви за деца на обществени места, осигуряват реда и безопасността преди, по време и след провеждането им, като:

1. уведомяват съответното териториално структурно звено на Министерството на вътрешните работи не по-късно от 24 часа преди обявения начален час на проявата, като посочват и времетраенето й;

2. осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост - и транспорт;

3. отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността на децата, за което уведомяват компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни държавни и общински органи.

 
Чл. 12. (1) Когато организираната проява е свързана с придвижването на група от деца, организаторите определят ръководител на групата и придружители.

(2) Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата съобразно броя на децата и специфичните им нужди.

(3) Ръководителят на групата и придружителите:

1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване безопасността на децата в посещавания обект и зоната около него;

2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните държавни и общински органи.

(4) По време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на ръководителя на групата.

 
Чл. 13. При осъществяване на специализирана закрила на деца при провеждане на организирани прояви на обществени места се спазват разпоредбите на чл. 7, чл. 8, ал. 1 и 2 и чл. 10, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

 
Глава четвърта.
ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА И ЗА НЕОБХОДИМОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ
Чл. 14. Обучението на децата включва:

1. разясняване на рисковите фактори, водещи до увреждане на здравето и нравственото развитие;

2. необходимо поведение при възникване на ситуации, застрашаващи безопасността.

 
Чл. 15. (1) Обучението на децата се осъществява в детските градини и училищата по програми, одобрени от министъра на образованието и науката.

(2) Министърът на здравеопазването, министърът на вътрешните работи и председателят на Държавната агенция за закрила на детето участват в разработването на програмите, по които се обучават децата.

(3) Контролът по осъществяване на обучението се извършва от регионалните инспекторати по образованието на Министерството на образованието и науката.

 
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Обществени места" са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, заведения за хранене, търговски, спортни или развлекателни обекти, кина, театри, стадиони, зали и други.

2. "Организирана проява" е дейност, организирана и провеждана от държавни и общински органи, юридически и физически лица на места, достъпни за неограничен брой лица.

 
Заключителни разпоредби
§ 2. Препоръчва се на общинските съвети да приведат приетите от тях нормативни актове по чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в съответствие с разпоредбите на наредбата.

 
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила на детето.

 
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2005 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на § 1, т. 3, който влиза в сила от 1 март 2005 г.

 
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 1 ЮНИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2007 Г.)

§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Активен

Цитат на: DEKAH
Другите неща трябва да ги знае юриста на фирмата. Ако няма такъв - да си наемат.
Входни врати
tyrbo
Потребител
*

Карма: +0/-0
Липсва Липсва

Публикации: 1


Ел. поща
« Отговор #2 : Април 22, 2009, 09:31:45 »

Привет,

Това, дето си го извадил като заключение, не е вярно и сега ще ти покажа защо :
Тук в цялата схема идва слабият момент за нас организаторите, от изменението от 2009, което е прието и обнародвано, защото вече го намирам и в Държавен Вестник брой 14.

По конкретно става за частта :

(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да изпълняват предприетите по този закон мерки и да съдействат при осъществяването на дейностите по закрила на детето.
(7) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителят, настойникът, попечителят или лицето, което полага грижи за дете, удостоверява качеството на придружителя на детето по ал. 4 по ред, определен с наредбата по чл. 5б, ал. 2.

Значи това, което четем е член 8, а споменатия член е 5б, алинея 2 е :

(2) Специализирана закрила на деца на обществени места се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Тая наредба обаче къде се намира не мога да ти кажа. Факт е обаче, че има изискване за това как дас е удостовери качеството на придружителя. Освен това пише, че родителят определя настойника, а не че "настойника се самоназначава", т.е. тук трябва да има черно на бяло акт на удостовяряване от страна на родителя. И тоав по силата на този закон важи за всички от 14 до 18, защото я няма вече оная щуротия за 16+

Интересно е кой носи отговорност за това, че детето е навън без придружител, защото то реално не може да стигне до входа в 22:00 без придружител, иначе родителят е в нарушение на тази наредба, защото не му е осигурил такъв.

Ако предположим, че ненавършил 18г осъществи достъп до някакво място, където няма право да бъде без придружител, тогава вероятно отговорността се разпределя м/у родител, охрана, наемател и собственик. защото по силата на тази наредба са отговорни всички за закрилата на детето. нещо повече, има следната алинея:

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.

Т.Е. тук е много интересно дали се нуждае от гледна точка, на закона от закрила дете, което е без придружител след 22, т.е. нищо чудно, че въпреки че отговорността е в родителя, то да се смята за нуждаещо се от закрила.

С други думи положението е тегаво.


Държавен Вестник от 14/2009 го има в интернет.Целият текс на закона :

http://www.paragraf22.com/pravo/zakoni/zakoni-d/31973.htmlА сега, дайте друга идея как да има декларации и хората под 18 да влезнат.

Активен
Pumuckl
Специалист
Джедай
***

Карма: +14/-1
Липсва Липсва

Публикации: 255« Отговор #3 : Април 22, 2009, 10:18:38 »

Eстествено, че от родителя трябва да е декларацията. Не виждам какъв е проблема и какво значение има дали е на 15 или на 17 години - щом родителят е декларирал, че еди кое си лице е придружител - няма проблем.

При предишната уредба за 17-годишните не е имало нужда от декларации и придружител, защото са били над 16 г.
Цитат
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Родителите са длъжни да придружават децата си или да осигурят пълнолетно дееспособно лице за придружител на децата си до 16-годишна възраст на обществени места след 22,00 ч.

Няма изисквания за начина на удостоверяване качество придружител, защото няма наредба - значи става с проста декларация. Като излезне наредбата сигурно няма да е толкова лесно.
Активен

Цитат на: DEKAH
Другите неща трябва да ги знае юриста на фирмата. Ако няма такъв - да си наемат.
Входни врати
Страници: [1]   Нагоре
  Разпечатай  
 
Отиди на: