Страници: [1]   Надолу
  Разпечатай  
Автор Тема: Публичност на вписванията - ипотека и възбрана  (Прочетена 19034 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
Hi Tide
Юрист
***

Карма: +2/-0
Липсва Липсва

Публикации: 56« : Април 03, 2009, 11:30:32 »

Здравейте колеги,

Простете неопитността ми, знам че няма да се затрудните с отговор, защото въпросът има огромно практическо приложение.

Удостоверение за вещни тежести показва в следния ред: договор за ипотека, частично заличаване на ипотека и две възбрани върху имота.

Купувачът по предварителния договор за продажба на право на строеж е обезпокоен от скорошните възбрани. Ипотеката е върху земята и е ясно, че строителят ще изплати дълга. Но възбраните са две, т.е. едната може би не е на банката.

Вписванията са публични. Много пъти се е случвало да изваждам нотариален акт от Службата по вписвания, но никога не ме е интересувал дългът, за който е вписано обезпечението.

Т.е. моля да ме поправите ако греша: отивам в АВ и искам с данните на въпросното вписване том, акт, година... справка. Плащам си и след това:

Мога ли да разгледам цялата преписка, барбар с молбите и пр. за въпросното вписване или имам право само да получа копие от обезпечителната заповед?
Активен

Едно е да си прав. А друго е да докажеш, че си прав!
Възбрана
Гост


Ел. поща
« Отговор #1 : Април 03, 2009, 11:40:06 »

Здравейте, млади колега. Заповядайте:Цитат
ВЪЗБРАНА ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ВПИСВАНЕ


Юридическа характеристика
Настоящата процедура цели да опише условията и реда за вписване на възбрана върху недвижим имот.

Възбраната е обезпечителна мярка, която се налага с цел длъжникът да бъде лишен от възможността да се разпореди с недвижимия имот, като прехвърли правото си на собственост на трето лице. Възбраната върху недвижим имот е посочена като вид обезпечителна мярка в чл. 397, ал. 1 ГПК, наред със запора на движими вещи и вземания на длъжника и други подходящи мерки, определени от съда, като може да бъде съчетавана и с други обезпечения (чл. 397, ал. 2 ГПК).

Вписването на възбрана върху недвижим имот се извършва по правилата на ПВ и Наредба № 2 от 21 април 2005 г., която определя реда за вписване в имотния регистър. В глава девета ЗКИР е посочен редът за създаване на имотния регистър. В глава VI ПВ са описани подробно книгите и нотариалните и канцеларските дела, водени в службите по вписванията (СП), в които се вписват подлежащите на вписване актове до въвеждането на имотния регистър.

Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове по начина, предвиден в ПВ. Вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в законите или в ПВ (чл. 1 и 2 ПВ).

Имотният регистър е система от данни за недвижимите имоти на територията на Република България, за тяхната индивидуализация, собствениците, носителите на други вещни права, ипотеки, възбрани и други права, предвидени в закон. Той показва състоянието на посочените обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства, както и вписаните актове. Регистърът се води и съхранява от Агенцията по вписванията (чл. 2, ал. 1 и чл. 3 от Наредба № 2 от 21 април 2005 г.).

Съгласно чл. 58а, ал. 1 и 2 ЗКИР, СП в седалищата на районните съдилища са териториални звена на Агенцията по вписванията, която е изпълнителна агенция към министъра на правосъдието. СП водят имотния регистър за имотите, които се намират в техния район на действие. Районът на действие на СП съвпада с района на районния съд (чл. 4 от Наредба № 2 от 21 април 2005 г.).

 
Осъществяване на процедурата
I. Компетентен орган

Вписването на възбраните се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от СП по местонахождението на недвижимия имот (чл. 23 ПВ).

II. Молител

Молители могат да бъдат:

1. заинтересувано лице или негов представител;

2. длъжностни лица, на които е възложено със закон да обезпечават вземания чрез налагане на възбрана (чл. 8, ал. 1 ПВ, чл. 33, т. 1 и 3 от Наредба № 2 от 21 април 2005 г.).

III. Необходими документи

За извършване на вписване е необходимо представянето на:

1. писмена молба за вписване (чл. 8, ал. 1 ПВ, чл. 33, т. 1 и 3 от Наредба № 2 от 21 април 2005 г.) – от заинтересовано лице;

2. обезпечителна заповед на съда и препис от нея – когато се иска вписване на възбрана за обезпечение на иск; заповедта трябва да съдържа: описание съгласно чл. 6, ал. 1, б. "в" ПВ на недвижимия имот, който се поставя под възбрана; данните, посочени в чл. 6, ал. 1, б. "а" ПВ, на кредитора и длъжника; размера на сумата, за обезпечаване на която се налага възбраната, или указване, че искът е за собственост на самия имот, номера на делото, датата на заповедта, съда, издал заповедта (чл. 24 ПВ);

3. писмо и два заверени екземпляра от постановлението, с което се заповядва възбраната – когато се иска вписване на възбрана от учреждение или длъжностно лице, на което законът е предоставил такова право (чл. 25, ал. 1 ПВ).

4. писма в два еднакви екземпляра – когато се иска вписване на възбрана върху недвижим имот, срещу който е обърнато взискане; писмата съдържат данните в чл. 24, т. "а"-"в" ПВ, номера на изпълнителното дело, датата на изпълнителния лист, съда, издал изпълнителния лист (чл. 26 ПВ);

5. документ за платена такса за вписване.

IV. Вътрешен ход на процедурата

Вписването на възбраните се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от СП по местонахождението на недвижимия имот, като се спазват и общите правила за вписване на актове относно недвижими имоти (чл. 23 ПВ).

Вписването се извършва, като се представят съответните посочени по-горе документи:

Налагането на възбрана става чрез вписване на обезпечителната заповед на съда в нотариалните книги, като се представи заповедта за налагане на възбраната и препис от нея. СП съобщава на ответника за извършеното вписване (чл. 400, ал. 2 ГПК, чл. 24 ПВ).

По предвидения в чл. 24 ПВ ред се извършва вписването и на възбрана, когато това се иска от учреждение или длъжностно лице, на което законът е предоставил такова право (чл. 25, ал. 1 ПВ).

Възбраната върху недвижим имот, срещу който е обърнато взискане, се вписва по искане на съдия-изпълнителя или на финансовия служител, който извършва публичната продан, с писма в два еднакви екземпляра (чл. 26 ПВ). Писмото до СП за вписване на възбрана се изпраща от съдебния изпълнител едновременно с изпращането на поканата за доброволно изпълнение, в която се посочва имотът (чл. 449, ал. 2 ГПК).

При вписване на обща възбрана върху имотите на едно лице не е необходимо в писмото да се описват отделно имотите. Ако имотите се намират в различни райони, представят се писма за всеки един от тях. Обща възбрана може да се налага, само когато това е изрично предвидено със закон (чл. 29 ПВ).

Представените документи и писма за възбрана по разпореждане на съдията по вписванията се записват незабавно в рамките на работния ден във входящия регистър, след което преписът от тях се подрежда в книгата за възбраните, а оригиналът се връща на предявителя в срок до 3 дни, след като се изпълнят задълженията по чл. 8, ал. 2 ПВ (чл. 30 ПВ).

В част "Д" на партидата в имотния регистър се вписват:

1. видът на възбраната – обща или за имота;

2. номерът и датата на акта, с който е наложена възбраната, и органът, който я налага;

3. номерът и датата на вписване на възбраната върху имота и датата на вписването на възбраната;

4. размерът на обезпечената сума;

5. заличаването на възбраната, основанието и датата на вписването.

В част "Д" се отбелязват:

1. молбата за вписване;

2. отказът на съдията по вписванията да разпореди вписване;

3. жалбата срещу отказа на съдията по вписванията да разпореди вписване (чл. 23 от Наредба № 2 от 21 април 2005 г.).

Към всяка партида има партидно дело, което носи номера на партидата. В него се съхраняват книжата, послужили за вписване в партидата (чл. 24 от Наредба № 2 от 21 април 2005 г.).

Налагането на възбрана върху недвижим имот за обезпечаване на публично вземане по реда на ДОПК се извършва чрез вписване на постановлението за налагане на възбрана по разпореждане на съответния съдия по вписванията по реда на вписванията. За извършеното вписване съдията по вписванията изпраща съобщение до длъжника. За възбраната се изпраща съобщение до Централния регистър на особените залози. Особен залог, вписан след възбраната, не може да се противопостави на публичното вземане (чл. 205, ал. 1 ДОПК).

V. Такси

За вписване на възбрани се събира такса 10 лв. (чл. 5 ТДТСАВ).

Таксите по раздели I, II и IIа ТДТСАВ постъпват по бюджета на Агенцията по вписванията (чл. 17 ТДТСАВ).

 
Резултат от процедурата
Възбраната, наложена за обезпечение на иск, произвежда действието, предвидено в чл. 451-453, чл. 456, ал. 1, чл. 508, 509 и чл. 512-514 ГПК (чл. 401 ГПК, чл. 206, ал. 1 ДОПК).

1. Последици за длъжника

а) от момента на налагане на възбраната длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с недвижимия имот и не може под страх от наказателна отговорност да го изменя, поврежда или унищожава; последиците настъпват от момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение (чл. 451, ал. 1 ГПК);

б) извършените от длъжника разпореждания с недвижимия имот след вписване на възбраната са недействителни спрямо взискателя и присъединилите се кредитори (чл. 452, ал. 1 и 2 ГПК);

2. Последици за кредиторите

На взискателя и на присъединилите се кредитори не могат да се противопоставят:

- прехвърлянето и учредяването на вещни права, които не са били вписани преди възбраната;

- решенията по исковите молби, подлежащи на вписване, които не са били вписани преди възбраната (чл. 453, т. 1 и 2 ГПК).

Съгласно чл. 459, ал. 1 ГПК, кредиторът, в полза на който е допуснато обезпечение чрез налагане на възбрана, се смята за присъединен взискател, когато изпълнението е насочено върху предмета на обезпечението. Припадащата се на обезпечения кредитор сума се запазва по сметката на съдебния изпълнител и му се предава, след като представи изпълнителен лист. Тази сума се разпределя между останалите взискатели или се връща на длъжника, ако обезпечението бъде отменено.

Вписването на забраната може да бъде заличено въз основа на:

- влязлото в сила определение на съда (чл. 402, ал. 3 ГПК);

- по писмено нареждане на учреждението или длъжностното лице, което е наложило възбраната или пред което е представено обезпечението (чл. 31, ал. 1 ПВ);

- по искане на заинтересования, когато обезпечението не е послужило, със заявление, към което прилага удостоверение от надлежното учреждение, че вписването може да се заличи (чл. 31, ал. 2 ПВ).

Заличаването се извършва чрез нанасяне в партидната книга с указание на основанието, по което то е станало, и кога е направено (чл. 32 ПВ).


И съвет. Абонирайте се за някоя правно-информационна система. В случая, това е Ciela. Намигване
Активен
Hi Tide
Юрист
***

Карма: +2/-0
Липсва Липсва

Публикации: 56« Отговор #2 : Април 03, 2009, 12:10:30 »

Мерси колега за цитата, имам сиела. Не в това ми беше точно въпроса, но благодаря:)
Активен

Едно е да си прав. А друго е да докажеш, че си прав!
Страници: [1]   Нагоре
  Разпечатай  
 
Отиди на: