Интернет - кафене за юристи

Гражданско право => Търговско право => Темата е започната от: Димитър Георгиев в Май 03, 2010, 07:03:28Титла: Изключване на съдружник от ООД
Публикувано от: Димитър Георгиев в Май 03, 2010, 07:03:28
Здравейте,интересува ме следният въпрос.Дружеството ни е от четирима съдружници с равен брой дялове.Имаме сериозни проблеми с един от съдружниците ни и тримата сме единодушни че желаем да го изключим.Проблема е че той не желае да приеме фактите.Не изпълнява задълженията си като съдружник и разполагаме с договор който е сключил зад гърба на съдружниците и не е издал финансов документ(прибрал е паричките). Какви са възможностите ни и какви възможности има той за да спъне процедурата?Благодаря предварително!


Титла: Re: Изключване на съдружник от ООД
Публикувано от: Yo в Май 04, 2010, 08:43:00
Търговски закон

Прекратяване на участие в дружеството

Чл. 125. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.
(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

 
Изключване на съдружник

Чл. 126. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) В случая по ал. 1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
2. не изпълнява решенията на общото събрание;
3. действува против интересите на дружеството;
4. (нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2.

Изключването от общо събрание става с мнозинство повече от 3/4 от капитала. (чл. 137, ал. 3 и чл. 131, ал. 1, т. 2 от ТЗ)
Ако все пак се стигне до изключване, ще се наложи да изкупите дела на съдружника си - т.е. да му изплатите неговия дял от капитала при изключването.