Интернет - кафене за юристи

Начало => Правни въпроси онлайн => Темата е започната от: biguel в Април 13, 2009, 04:45:29Титла: Легитимация на Общински съвет да обжалва като 3-то лице по чл.131 от ЗУТ
Публикувано от: biguel в Април 13, 2009, 04:45:29
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,
ВЪПРОСЪТ Е - ЛЕГИТИЕН ЛИ Е ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДА ОБЖАЛВА ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ИЗДАДЕНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КАТО ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.131 ОТ ЗУТ ????
И ВЪОБЩЕ МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СЧИТА ОС ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.131 ОТ ЗУТ ??


Титла: Re: ЛЕГИТИЕН ЛИ Е ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДА ОБЖАЛВА КАТО З.ЛИЦЕ ПО ЧЛ.131 ОТ ЗУТ
Публикувано от: deian_iotov в Април 14, 2009, 12:10:33
ами мисля че в ЗМСМА подробно са описани функциите и правата на общинският съвет:

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съвет:
....
11. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията; ....


Но все пак не знам конкретният казус! Зависи това доколко засяга имоти собственост на общината и т.н.


Титла: Re: ЛЕГИТИЕН ЛИ Е ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДА ОБЖАЛВА КАТО З.ЛИЦЕ ПО ЧЛ.131 ОТ ЗУТ
Публикувано от: Yo в Април 14, 2009, 02:19:27
Не смятам, че Общинският съвет може да бъде заинтересувано лице по чл. 131 от ЗУТ:

Чл. 131. (1) Заинтересувани лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план.
(2) Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са:
1. имотите - предмет на самия план;
2. съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване;
3. съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния;
4. съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана;
5. имотите, които попадат в определените с нормативен акт хигиенно-защитни зони, изискващи се за предвиденото по плана застрояване.

Вижте внимателно процедурите за създаване, обявяване, одобряване и изменение на ПУП по ЗУТ - чл. 124 - 136. Там са описани правомощията на различните органи и ще можете да се насочите къде в производствата да търсите пороци - ако има такива.

Може да са ви от полза чл. 45, ал. 1, 2 и следв. ЗМСМА:

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) (1) Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.

(2) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

Но все пак трябва да се има предвид, че ЗУТ съдържа специални разпоредби за съдебното оспорване на индивидуални административни актове:чл. 213 и следв. от ЗУТ.

Какви точно са правомощията на кмета и на общинския съвет в придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество, се казва в чл. 8 от Закона за общинската собственост.

От всичко това според мен излиза, че общински съвет не може да оспорва заповед на кмет за изменение на ПУП като заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ. Евентуално може да се приложи чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА - зависи от конкретния казус, или да се търсят други пороци на процедурата по изменение на ПУП.