• Изискванията към едноличния търговец /ЕТ/:

- Лицето, което се регистрира като едноличен търговец /ЕТ/ следва да бъде дееспособно – да е навършило 18 години и да има местожителство на територията на страната. Чуждестранен гражданин може да регистрира ЕТ само в случай че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, издадено в съответствие със Закона за чужденците в Република България и актовете по неговото прилагане.

  • Фирмата на едноличен търговец /ЕТ/:

- Наименованието трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото и следва да бъде с национална изключителност.

  • ЕT или ООД:

- Едноличният търговец (ЕТ) е правноорганизационна форма за извършване на търговска дейност, която е подходяща за малки предприятия, където дейността не предполага поемането на големи задължения и не е свързана с големи инвестиции.

- По-често предпочитаната форма е ООД, тъй като ЕТ отговаря за задълженията си неограничено с цялото лично имущество на физическото лице. Дори при продажба на задлъжняло ЕТ, продавачът остава солидарно отговорен с купувача за задълженията на търговеца до момента на продажбата. При ООД/ЕООД отговорността на собственика/ците на капитала се изчерпва с внасянето на дружествените вноски. За задълженията отговаря самото дружество, а не собствениците. Затова при продажба на дяловете от задлъжняло ЕООД продавачът напълно се освобождава и не носи отговорност за поетите задължения от името на дружеството.

- Освен това едноличният търговец довнася осигуровки върху размера на печалбата /но не повече от 10 ми нимални работни заплати/. Собственикът на капитала в ЕООД, съответно съдружника в ООД не довнасят осигуровки.

  • Запазване наименование на фирма:

- Името се запазва в Агенцията по вписванията с подаване на заявление Д1 от eдноличния търговец. Държавната такса е в размер на 50 лв.

- Фирмата се изписва задължително на български език. Образците на заявленията позволяват да се заяви и транслитерация на фирмата по желание на търговеца. Наименованието се определя свободно от търговеца, като не трябва да въвежда в заблуждение и да накърнява обществения морал.

- Запазването на името на фирмата се извършва в Агенцията по вписванията въз основа на заявление по образец съгласно приложение Д1 към Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

- Абсолютно всеки може да запази име на фирма преди подаване на заявление за вписване.

- Заявлението за запазване се отразява в търговския регистър по реда на постъпването. По всяко заявление се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали е платена дължимата държавна такса. Преди попълване на заявлението Д1 е добре да бъде проверено съответното наименование не е вече  заето. Това може да бъде направено на страниците на сайта на търговския регистър.

- Запазването има действие два месеца от датата на подаване на заявлението.  През този период липсва възможността друг търговец да се впише в търговския регистър под същото наименование.

- Запазената фирма е неотчуждима и непрехвърлима. Запазването има действие върху територията на цялата страна.

  • Регистрация в Търговския регистър:

- Регистрацията се извършва в което и да е териториално поделение на Агенцията по вписванията, където се води Търговския регистър за цялата страна. Териториалните звена на АВ се намират по седалищата на окръжните съдилища. Търговският регистър е публичен, т.е. едноличният търговец /ЕТ/ не може да скрие седалището и адреса си на управление, името си и единния си граждански номер. Последващите промени на обстоятелствата, отнасящи се до него също подлежат на вписване. Тези вписвания оповестяват заявените факти и обстоятелства пред обществеността, но също така имат и конститутивно действие - от датата на вписването въпросните обстоятелства се считат за настъпили.

  • Заявления:

- Вписването се извършва от Агенцията по вписванията въз основа на писмено заявление по образец А1 /виж приложението/, което следва да бъде подписано лично от търговеца или от негов адвокат. В заявлението се посочва името, ЕГН-то и други данни за търговеца. Заявлението може да бъде подадено на място в поделение на Агенцията по вписвания или по електронен път, чрез интернет страницата на Агенцията /за целта е нужно търговецът или адвокатът му да притежават електронен подпис/. С оглед различните задължителни и незадължителни елементи на образците-заявления /А1 за ЕТ/, препоръчваме позлването на адвокатски услуги при търговската регистрация. За обща информация, следва да бъде посочено, че полетата “Основна дейност по НКИД” и “Транслитерация” не са задължителни и е много малко вероятно да бъде постановен отказ, поради липсата на тези данни.

Заявлението А1 съдържа:

1. данни за заявителя;

2. данни за търговеца или за клона на чуждестранен търговец, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване;

3. подлежащото на вписване обстоятелство, вписването, чието заличаване се иска, или подлежащия на обявяване акт и

4. подпис на заявителя.

  • Приложения към заявление А1:

- Образец от саморъчния подпис на търговеца /нотариално заверен/;

- В случай, че предметът на дейност е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ;

- Декларация от едноличния търговец, че не е в производство за обявяване в несъстоятелност, че не е невъзстановен в правата си несъстоятелен, че не е осъден за банкрут, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и че не е регистрирал друга фирма като едноличен търговец (чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ);

  • Разглеждане на заявленията:

- Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистрация на ЕТ) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Отказът да се регистрира физическо лице като ЕТ се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в седем дневен срок от връчването му.

  • Такси и последващи регистрации

- Във връзка с процедурата по регистрация на ЕТ се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 35 лв., а по заявление за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв. През 2008 г. отпадна изискването за регистрация на търговците в регистър БУЛСТАТ, както и изискването за обнародване в Държавен вестник.Последното обстоятелство бе заместено с публикуването на фирмените данни директно на интернет страницата на Агенцията по вписванията.


Към 2013 г. ЕТ се счита за остаряла и непрактична форма за извършване на търговска дейност. Защо това е така, можете да прочетете ТУК. Регистрацията на ЕООД е много по-подходящ и практичен вариант.

Важно: Описаната процедура може да е претърпяла промени от създаването й, по търговския закон често се променят бланки и се добавят нови нужни декларации. Препоръчваме за изпълнението на процедурата да се обърнете към адвокат. Адвокатите и адвокатските дружества ползват отстъпки от таксите на Агенция по вписвания поради това, че ползват електронни подписи. Много от тях могат да предложат напълно приемлива цена, близка с тази, която бихте заплатили ако извършите регистрацията сами.