Поради факта, че процедурата е сложна и крие рискове от съдебна отмяна на заповедта за уволнение, работодателите обичайно предпочитат да прекратяват трудовите правоотношения с работници/служители по взаимно съгласие или на осн. чл. 331, ал. 2 като им изплатят четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение.

За да бъде законосъобразно прекратяването на трудовото правоотношение на  основание “съкращаване в щата”, задължително трябва да са спазени следните условия:

            1. Да е взето решение за съкращаване на щата (документ, заведен в дружествената книга с изходящ номер и дата) от компетентния за това орган в дружеството. Съставя се протокол-решение:

 

                      П Р О Т О К О Л

Днес, ..................2008 г. (.......................................две хиляди  и осма година), в гр. София, долуподписаният ....................................................., ЕГН..............................., в качеството си на Управител на “................................” .................., със седалище и адрес на управление:................................................................................, регистрирано в ......... по ф.д. № ..........................г., взех следното решение:

Да извърша съкращаване в щата на “.......................” ...................., гр. София, като премахна, считано от днес, следната длъжност: ...............................

         

         2.  Да е извършено реално съкращаване на щата, тоест да се премахне трудовата функция на съкратения служител; не просто да се смени наименованието на длъжността. Новото щатно разписание, в което въпросната длъжност е съкратена следва да утвърдено и да е влязло в сила преди датата на предизвестието.

З А П О В Е Д

№........./................2008 г.

Относно: Щатно разписание на длъжностите в “.......................................” ................, гр. София

 

Във връзка с Протокол от ...................2008 г.  за съкращаване на щата в “............................................” ......................, гр. София, а именно: премахване на следната длъжност:............................................................,

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Ново щатно разписание на длъжностите в “.....................................” ................., гр. София, което влиза в сила, считано от днес.

Приложение: Щатно разписание на длъжностите.

 

                                                           Управител:__________________

                                                                             /.............................../

    

        3.  Горепосочените условия трябва да са налице ПРЕДИ  да се връчи заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, тоест преди връчването на заповедта е необходимо да има заведено Решение за съкращаване на щата и съответната длъжност да е отпаднала – да има ново щатно разписание, в което тя да не фигурира. Добре е това да е сторено дори преди връчване на предизвестието – в случай, че има такова.

            4.  Необходимо е също така да се спази правото на подбор, ако в случая са налице предпоставките за това, а именно: да има и друг служител на тази или на друга подобна по функции длъжност. Правото на подбор е не само право, но и задължение за работодателя в случаите когато една щатна длъжност е заемана от две или повече лица. Когато на щатната длъжност работи само един служител, работодателят е задължен да извърши подбор между този служител и служителите със сходни длъжности. В противен случай, уволнението може да бъде отменено от съда. Когато работодателят извършва подбор, той следва да запази правоотношението с тези служители, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.  Изискването на закона е за извършения подбор да бъде наазначена комисия, която да вземе решение, за което да бъде съставен протокол.


 

Членовете на комисията е добре да бъдат най-малко двама.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Освен това, работодателят има задължение да установи дали въпросният работник/служител не се ползва със защита при уволнение по чл. 333 КТ. Съгласно тази разпоредба, на основание съкращаване на щата, работодателят може да уволни служителите само след предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай, когато става въпрос за:

- работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба;

- трудоустроен работник или служител / взема се мнението и на трудово-експертната лекарска комисия/;

- работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба номер 5 на

  министъра на здравеопазването / взема се мнението и на трудово-експертната лекарска комисия/

-работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му  отпуск;

- работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите;

- работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си.

Съгласно наредба 5 на министъра на здравеопазването, работодателят следва да събере предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение,  дали страдат от някоя от следните болести:

1. исхемична болест на сърцето;

2. активна форма на туберкулоза;

3. онкологично заболяване;

4. професионално заболяване;

5. психично заболяване;

6. захарна 

 

6. Обикновено прекратяването на трудовото правоотношение става с предизвестие – обичайно: 1 месец. Работодателят може да прекрати трудовото правоотношение и без да спази предизвестието, но в този случай същият би дължал обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

 


    

        7. На последно място в заповедта е необходимо да се цитира не само чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, а и с думи да се посочи като основание съкращаването в щата, т.к. в съответната точка е предвидено и друго основание – закриване част от предприятието, а работодателят е задължен да посочи конкретното основание за прекратяване на трудовото правоотношение.

 


      

      8. Добре е след като се спазят горепосочените процедури: а именно – да е взето решение и да е извършено реално съкращаване на щата, да мине известно време преди да се връчи заповедта за уволнение – напр. 2 седмици.

 За повече информация и с оглед спецификите на казуса, препоръчваме да ползвате услугите на адвокат.