Поставяне на информационни и рекламни табели по фасадите на сградите на територията на Столична община

     Съгласно Закона за собствеността и Закона за управление на етажната собственост фасадите на сградите са обща част и пространството върху тях може да бъде отдавано под наем на други лица.

      Обикновено, при провеждане на Общо събрание на етажните собственици, се упълномощава лице, което да сключи договор за наем, в който да се посочва, че влиза в сила от датата на издаването на документ от Общинската администрация, съгласно който се позволява поставянето на табелата. Решението се взима с обикновено мнозинство – повече от половината от представените идеални части от сградата.

      Фирмените надписи и фирмените информационно-указателни табели, както и фирмените тотеми представляват информационни елементи по смисъла на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламите, информационни и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Разликата е в обстоятелството дали на мястото, на което се поставя табелата се намира седалището или дейността на въпросната фирма. Фирмените надписи отразяват само наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретния обект. Информационно-указателните табели обозначават определени обекти или дейности или упътват към местоположението им. Фирмената информационно-указателна табела може да съдържа само наименование (лого) на фирмата, адрес, указателна стрелка и обозначение за разстояние в цифри.

       Фирмен надпис /в случай, че на мястото се намира седалището или дейността на юридическото лице/:
       Проектът на фирмения надпис се одобрява от главния архитект на съответния район, който издава и разрешението за поставяне.

       Информационно-указателните табели /когато на мястото не се намира седалището на лицето/
      Фирмените информационно-указателни табели се поставят с разрешение на кмета на Столичната община или упълномощено от него лице въз основа на типови проекти, одобрени от главния архитект на Столична община за срок не по-дълъг от една година.

    Фирмените тотеми са индивидуални рекламни монументално-декоративни елементи, обозначаващи местонахождението на обект. Те могат да бъдат поставяни само в близост до означения обект – в границите на УПИ, в който се намират. Поставянето на фирмен тотем може да бъде предвидено с инвестиционния проект за изграждане на обекта и да се допусне с общото разрешение за строеж, както и по отделни индивидуални проекти и разрешение за поставяне.

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПО КОЯТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ

І. За покривна реклама /светещи ажурни букви/, реклама върху калкани на сгради и фирмени надписи:
 

1. Архитектурна част

- Ситуационно решение в М 1:1000– изяснява местоположението на сградата и разполагането в план на рекламното съоръжение спрямо нея.
- Фасадно и планово решение в М 1:100, 1:50 или 1:20 – показва местоположението и параметрите на рекламния елемент спрямо фасадата и плана на сградата.
- Обяснителна записка

2. Дизайнерска част

- За покривна реклама и фирмени надписи – лого на фирмата и детайли на буквите, начин на закрепване и др.
-  Проект за графично и цветово оформление
- Други допълнителни материали /перспективи, макети, колажи и др. доказващи адаптиране на обекта в градската среда – по избор на проектанта/

3. Инженерна част

- Конструктивен проект
- Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване

ІІ. За свободностоящи рекламни елементи /рекламни елементи с площ до 2, 4, 9 и 12 кв. м/

1. Архитектурна част

- Ситуационно решение в М 1:1000 или 1:500 – изяснява графично и с коти разполагането на обекта в план, отстояния до прилежащите регулационни линии, до съществуващи преместваеми обекти, рекламни, информационни елементи и други ограничители в градската среда /стълбове, шахти, дървета/, подходи, входове и рампи към прилежащи обществено-обслужващи или жилищни обекти с траен устройствен статут.
- Фасадно решение – показва вида и параметрите на рекламния елемент
- Детайли в подходящ мащаб
- Обяснителна записка

2. Дизайнерска част

- Проект за графично и цветово оформление
- Допълнителни материали /фотомонтажи, перспективи, колажи и др. доказващи адаптиране на обекта в градската среда и спрямо съществуващите РИЕ и ПО/

3. Инженерна част

- Конструктивен проект
- Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване /ако има такова/.

ІІІ. За готов промишлен образец /прототип/ на рекламен или информационен елемент.


1. Архитектурна, дизайнерска и инженерна части – съгласно изискванията на предходната т. 2.
2. Сертификат за качество на конструкцията и използваните материали, съгласно изискванията на български и/или международни стандарти, съответно преведени, подписани и подпечатани от правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ и КИПП.
3. След приемане на прототип на рекламен и информационен елемент по типов проект, предназначени за серийно производство, се одобряват и екзекутивни чертежи, неразделна част от издаденото разрешение за поставяне на прототипа, ако има съществени отклонения от одобрения проект.

ІV. За строително-монтажно скеле, предпазна мрежа с рекламно послание, при реставрационни и ремонтно-възстановителни работи по фасади

1. Архитектурен проект за фасадна реставрация и/или ремонтно-възстановителни работи, който включва:
- Състояние на фасадата към момента – фото документация и описание на засегнати участъци и детайли за ремонт и възстановяване;
- Проект за реставрация и цветово оформление на фасадата и нейните елементи – дограма, детайли /еркери, балконски парапети, цокли, корнизи, фризове, пиластри, фронтони и др./ в М 1:50 или М 1:100.
- Цветен фотомонтаж /визуализация/, доказващ адаптация на реновираната сграда към прилежащото застрояване, по преценка на проектанта – силуетно решение.
- Обяснителна записка, с която са определени: технология за изпълнение на възстановителните работи и мерките за топлинна ефективност; използвани материали; каталожен номер на боите от картела на производителя; график за изпълнение на предвиденото в предходната т. 1.1.

Дизайнерски проект за оформление на предпазната мрежа с реклама.

Забележка:
Към всички проектни разработки за изброените в предходните точки от І до ІV обекти, следва да се представя и План за безопасност и здраве, изготвен съгласно Наредба № 2 /26.02.2004 г. на МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и декларация от възложителя /изпълнителя/ за изпълнение на всички изисквания на Наредбата, одобрените проекти и ПБЗ.
Проектите по съответните части се подписват и подпечатват от правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ и КИПП и се съгласуват с компетентните органи, в зависимост от конкретния случай /ПАБ, НИПК и др./.
Фирмените информационно-указателни табели трябва да са с размер на рекламната площ до 0,70 кв. м /0,70 х 1,00 м/ едностранно и до 1,40 кв. м – двустранно. Разстоянието от ниво терен до долна част на табелата трябва да е 2,50 м.