Учредители на туристическо сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица. Сдружението се учредява от три или повече лица.
Наименованието трябва да включва ясно означение на вида на туристическото сдружение.

Туристическите сдружения с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза подлежат на вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към Окръжните съдилища, а също и в регистър БУЛСТАТ. На вписване в регистъра към окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел подлежат следните обстоятелства:

1. необходимото съдържание на учредителния акт или устава;
2. адресът;
3. имената и длъжностите на лицата, представляващи туристическото сдружение с нестопаснка дейност за осъществяване на дейност в частна полза;
4. определянето за извършване на общественополезна дейност /ако има такова/;
5. общият размер на първоначалните имуществени вноски, ако такива са предвидени;

Учредителите приемат устав, който трябва да съдържа:

1. наименованието;
2. седалището;
3. целите и средствата за тяхното постигане;
4. определянето вида на дейност;
5. предмета на дейност;
6. органите на управление;
7. клоновете;
8. правомощията на органите на сдружението;
9. правилата относно начина на представляване на сдружението;
10. правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството;
11. срока, за който е учредено сдружението;
12. реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски;
13. начина на разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите.

Управителният съвет се състои най-малко от три лица - членове на сдружението.

Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок до пет години.

Управителният съвет избира от своя състав председател. В устава може да се предвиди, че председателят се избира от общото събрание или друг орган на сдружението.
По решение на общото събрание функциите на управителен съвет могат да се изпълняват и от едно лице - управител.

Националният туристически регистър в Държавната агенция по туризъм съдържа изискваната по закон информация за туристическите сдружения. Вписванията в регистъра се правят от председателя на Държавната агенция по туризъм или от оправомощено от него длъжностно лице служебно или след постъпило заявление за отразяване на промени във вписаните обстоятелства.

За изграждане и попълване на регистъра се набират данни от Комисията за защита на потребителите, други държавни органи, общините на територията на Република България и от представителите на туристическите сдружения.

Информацията, която се вписва за туристическите сдружения е:

- наименование, седалище и адрес на сдружението;
- вид на сдружението;
- съд, номер на делото, партида, регистър, том и страница по съдебната регистрация на дружеството, код по БУЛСТАТ, регистрационен номер в регистъра към Министерството на правосъдието, ако сдружението извършва общественополезна дейност;
- трите имена, ЕГН и постоянен адрес, телефон, факс, електронна поща на представителя;
- трите имена на членовете на управителния съвет, постоянен адрес, телефон, факс, електронна поща;
- брой на членуващите в сдружението организации и лица;
- адрес, телефон, факс, електронна поща на туристическия информационен център или бюро;
- данни за националната представителност на сдружението.