Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

* СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;
* ВЕЩНО ПРАВО;
* ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО;
* ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ;
* ГРАЖДАНСКО ПРАВО;
* ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО;
* ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО;
* ТРУДОВО ПРАВО;
* СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО;

* СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: Преглед и анализ на вещно-правния статус на недвижимия имот;
* Консултации по правни сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти, включително и техните данъчни и финансови аспекти;
* Предлагане на решения относно избора на имот и избора на компания-управител на имота; При покупка на имот със или само на земя от чужденец – регистрация на фирма;
* Проверка и анализ на документите;
* Преглед на Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот; договор за поддръжка и управление; договор за отдаване под наем; договор за строителство;
* Изготвяне и подписване на Нотариален акт пред нотариус;
* Заплащане на дължимите за прехвърлянето на имота такси;
* Промяна статут на земя и др.;

ГИД - Услуги

* ВЕЩНО ПРАВО: Консултации, свързани с видовете вещни права и тяхната същност;
* Защита на вещните права; Процесуално представителство по имотни спорове;
* Обявяване на предварителни договори за окончателни по съдебен ред;
* Доброволна и съдебна делба на съсобствен имот;
* Разваляне на правни сделки поради нищожност или недействителност;
* Съдействие при получаване на обезщетение за неспазени клаузи на предварителен или окончателен договор и др.

* ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО: Консултации относно избора на правно-организационна форма на дружество;
* Учредяване и регистрация на търговски дружества /фирми/ и търговски представителства, както и последващи консултации относно дейността им;
* Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
* Промени в обстоятелствата на вече регистрирана фирма - увеличване или намаляване на капитала, приемане или изключване на съдружници и др.;
* Преобразуване, вливане, сливане и ликвидация на търговски дружества;
* Сделки с търговски предприятия; консултации по търговски сделки и изготвяне на договори; договори с търговски представители /търг. прокурист, търг. посредник/;
* Процесуално представителство пред съдилищата по фирмени и искови дела и др.

* ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ: Консултантско обслужване относно правните, политически и икономически условия, влияещи върху конкретната чуждестранната инвестиция;
* Избор на правилната правна и данъчна структура и регистрация на търговски дружества; Смесени дружества;
* Правен анализ и детайлно проучване на всички релевантни юридически аспекти на инвестицията; Преговори; Изготвяне на проектодокументи;
* Представителство на чуждестранни фирми и търговски организации;
* Правна помощ на мениджъра при изпълнение на функциите му по управление;
* Съдействие и консулт при използване на правни средства за повишаване на ефективността от търговската дейност;
* Участие в съставянето и изготвянето на вътрешнофирмени актове и др.документи с правен характер;

* ГРАЖДАНСКО ПРАВО: Правно обслужване във всички клонове на гражданското право;
* Българско гражданство; Временно и постоянно пребиваване на територията на Р.България на чужденци;
* Консултации, съдействие и подготовка на необходимите документи за снабдяване на чужд граждаднин с право на пребиваване на територията на страната;
* Придобиване от чужденец на статут на лице с право на продължително пребиваване на територията на Р.България;
* Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни производства;

* ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Представителство пред всички органи, институци и частни лица, от името на клиента: изготвяне на пълномощни;
* подаване и получаване на документи;
* жалби и молби до административни и данъчни органи;
* откриване и управление на банкови сметки;
* процесуално представителство по съдебни дела;

* ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО: Консултация и подготовка на всички видове предварителни и окончателни договори, защитатаващи интересите на клиентите, като договори за продажба, замяна, наем, заем, дарение, поръчка, спогодба, граждански дружества и др.;
* Участие в преговори по сключване на договори;
* Консултации, свързани с изпълнението/ неизпълнението на сключени договори;
* Прекратяване действието на договори;
* Процесуална защита при неизпълнението на договори;
* Прехвърляне на вземания и задължения, обезпечения;
* Събиране на вземания въз основа на съдебни и несъдебни основания;
* Обезпечаване на вземанията /запор, възбрана и др./;
* Процесуално представителство пред държавен съдебен изпълнител и пред частен съдебен изпълнител, защита срещу съдебно изпълнение, спиране и прекратяване и др.

* ТРУДОВО ПРАВО: Консултации по трудово-правни въпроси;
* Изготвяне на трудови догово
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
Варна, 9000, гр. Варна Ул. „Любен Каравелов” №79, ГИД
Лице за контакт
Г. Иванчева
Телефон
+359 52 65 88 64

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127