Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Даниела Симеонова – Коруджиева е член на Софийската адвокатска колегия (САК).
Завършила е специалност право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специализации по правораздаване и публична администрация. Има още една специалност – културология, СУ „Св. Климент Охридски“. Възпитаник е на Класическата гимназия с лицей „Св. Константин – Кирил Философ“.
Самостоятелна адвокатска практика започва от 2011г. като преди това е работила в нотариална кантора, а по-късно е била и част от екипа на утвърдена адвокатска кантора, специализирана в гражданско право и преимуществено – изпълнително производство. Била е стажант – юрист в Софийски градски съд.
Към настоящия момент завършва и редовна докторантура по културно наследство в СУ „Св. Климент Охридски“, предстои защита на докторска дисертация по темата.
Владее английски език (специализирала е юридически английски, възпитаник на Bulgarian Idlo Alumni Association (асоциация на Международната организация за развитие на правото /IDLO/ – Рим).
Образованието и опитът са предопределящи за избора на областите, в които практикува, а именно: културното наследство (процедури по ЗКН, идентификация и регистрация на културни ценности, съгласувателни режими на недвижими имоти – паметници на културата и др.), авторско право и право на интелектуалната собственост (закрила на авторски права по ЗАПСП, лицензионни договори, лицензионни режими, продажба на имуществени авторски права, защита и сделки със софтуерни продукти, патентно право и др.), както и гражданско право, облигационно право (договорно право, потребителски договори, защита на потребителите, защита по Закона за енергетиката и енергийната ефективност, правна защита и съдействие при сделки и договаряне при договори с общи условия с дружества – монополисти, изпълнително производство и др.) вещно право (предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот, правна защита и съдействие при сделки с недвижими имоти, ипотеки, вписвания, регулация, процедури по ЗУТ и др.), семейно и наследствено право (предбрачни договори, правна защита и съдействие при развод (по исков ред или по взаимно съгласие), наследствени правоотношения, делби (съдебни, доброволни, реституция), търговско право (регистрация на търговски дружества (и юридически лица с нестопанска цел), търговски сделки, прехвърляне на дружествени дялове, залог на предприятие, оздравяване на предприятие, ликвидация и др.), трудово и осигурително право (защита при незаконно уволнение, нарушаване на трудовото и осигурителното законодателство и др.), административно право и процедури (защита при административно-наказателни производства по ЗАНН и ЗДвП, защита при административни производства по АПК, ЗУТ, ЗКН и други специални закони и др.)
Даниела Симеонова – Коруджиева е автор на публикации в областта на културните права, стипендиант и финалист за 2010г. на Европейската културна фондация (European Cultural Foundation; CPRA Award finalists 2010) за млад изследовател в областта на културното наследство и политика. Участник е в научни форуми и семинари, както в България, така и в чужбина.
Авторско изследване в областта на правните проблеми на културното наследство и законодателството за култура е представено публично на третото издание (2011) на международния форум – за Централна и Източна Европа за изследователи в областта на правната, политическата и социална теория (The 3rd CEE Forum Conference; Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists).
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
София, София, бул. "Ген. Скобелев" 71, Адвокатска кантора - Даниела Симеонова-Коруджиева
Лице за контакт
Даниела Симеонова–Коруджиева
Телефон
0885 76 18 93

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127