Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Консултации в областта на търговското и гражданското право

1. Регистрация на търговски дружества, изготвяне на всички корпоративни документи на дружеството, включително, но не само документация по провеждане на общо събрание, протоколи от заседания на общото събрание и съвета на директорите, следене на законните срокове и предприемане на необходимите действия в тази връзка, вписване в търговския регистър на обстоятелства, подлежащи на регистрация.
2. Консултации при придобиване на недвижими имоти, строителство, устройствено планиране, изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, договори за наем и консултации по управление на недвижими имоти
3. Изразяване на становища върху текущи ревизионни производства по реда на ДОПК, подготовка на възражения/жалби, процесуално представителство по съдебни дела
4. Консултации по проекти за изграждане на фотоволтаични централи, централи на биомаса, правни анализи, подготовка на договори и участие в преговори с инвеститори
5. Изготвяне на търговски договори, преглед и правни становища по вече изготвени от бизнес партньори договори, участие в преговори, съдействие по всички правно-административни процедури, в т.ч. нотариални, по финализиране на договорите. Изготвяне на правни становища във връзка с изпълнението договори и предприемане на действия срещу неизправни контрагенти, участие в преговори за доброволно разрешаване на спорове.
6. Изготвяне на фирмени профили за компании, регистрирани в България и чужбина, с цел анализиране и проверка на конкуренти, клиенти, доставчици и партньори и оценка на кредитния риск.
7. Правни консултации и подготовка на документи за участие в обществени поръчки.
8. Консултации по трудовоправни въпроси, включително преструктуриране, намаление числеността на персонала, дисциплинарни процедури, лизинг на персонал и др.
9. Преглед на преписки и кореспонденция с държавни и общински институции, изготвяне на становища, писма и друга кореспонденция, представителство пред всички институции
10. Изготвяне на правни становища, презентации, пълномощни и други административно-правни документи, свързани с ежедневния бизнес на дружеството.
11. Регистрация на обекти на интелектуална собственост в Патентното ведомство, включително, но не само предварително проучване за регистрабилност, регистрация, участие в процедури по опозиция и други.
12. Процесуално представителство
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
София, бул."Никола Вапцаров" №53А, Данаилова, Тодоров и Партньори
Лице за контакт
Калоян Тодоров
Телефон
+359 888 787 738

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127