Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Адвокат Катерина Георгиева – Грозева предлага висококвалифицирана правна помощ на български и чуждестранни граждани и юридически лица в следните области:

ТЪРГОВСКО и КОРПОРАТИВНО ПРАВО
 Изготвяне на документация за вписване на юридически лица в Търговския
регистър и в регистрите, водени от съдилищата - регистриране на:
ЕТ, СД, КД , ООД, ЕООД, АД, КДА, Клонове на търговци, Кооперации, Юридически лица с нестопанска цел, Неперсонифицирани дружества и Граждански дружества по ЗЗД.
 Вписване на всички свързани с тях промени - /Прекратяване, Ликвидация, Преобразуване; Уреждане на отношенията между наследници при починал съдружник или собственик на фирма/.
 Абонаментно правно обслужване на фирми, юридически лица и сдружения с нестопанска цел.
 Последващо съдействие при изготвянето на заявления и регистрация на ЕТ и търговски дружества съгласно българското законодателство в различни институции – НАП, НОИ, НСИ в сътрудничество със счетоводна кантора «НИКЕ».
 Регистрация пред Комисия за защита на личните дани по ЗЗЛД.

ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО
 Консултации; Данъчна защита; Оспорване на данъчни доклади и актове.

ГРАЖДАНСКО ПРАВО и ПРОЦЕС
 Процесуално представителство пред съдилищата на физически и юридически лица по граждански дела: бракоразводни, издръжка, наследство, делба на имущества, трудови дела, търговски дела, уреждане на междуфирмени спорове, облигационни, вещно – правни и др.;
 Охранителни, заповедни и изпълнителни производства.
 Представителство пред общини, институции, физически и юридически лица.

ДОГОВОРНО ПРАВО
 Договори за фирми и физически лица /покупко – продажба на автомобили и имоти, дарение, наем, заем, договори за поръчка, изработка, запис на заповед и др./, извънсъдебни споразумения, обезпечения, ипотеки и др.

НОТАРИАТ
 Изготвяне на нотариални актове за учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти /право на собственост - покупко-продажба, дарение, замяна на имоти и др./, право на ползване, право на строеж, пристрояване и надстрояване, сервитути и др; нотариални покани; пълномощни и др.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
 Процесуално представителство по административни и административно – наказателни дела - обжалване на индивидуални административни актове, наказателни постановления - /Глоби и санкции, наложении от Комисия за защита на потребителите по ЗЗП/.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
Пловдив, ул. "Дрян" 6, ет. 1
Лице за контакт
адвокат Катерина Георгиева - Грозева
Телефон
0898746416

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127