Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Предлаганите от адвокатска кантора „Желязкови” юридически услуги обхващат предоставянето на консултации и оказването на правна защита в трите основни правни дяла – гражданско, наказателно и административно право. Услугите се предоставят под формата на устни или писмени консултации, изготвяне на документи, както и осъществяване на представителство и защита пред административни и съдебни органи по граждански, наказателни, административни и административно-наказателни дела, както и в нотариални и съдебно-изпълнителни производства.

В кръга на юридическото обслужване, предлагано от адвокатска кантора „Желязкови” влизат следните примерно изброени услуги:
НАКАЗАТЕЛНО И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

* Консултации и становища по наказателни дела;
* Правна помощ и защита в рамките на досъдебно производство;
* Съдебна защита по наказателни дела;
* Подготвяне на възражения по актове за установяване на административни нарушения;
* Обжалване на актове и наказателни постановления;

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

* Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;
* Обжалване на административни актове по административен и съдебен ред;
* Проучване, консултиране и съдействие пред административните органи във връзка с лицензионни и разрешителни режими;

ТЪРГОВСКО ПРАВО

* Консултации в избора на правно-организационна форма на търговец;
* Учредяване, регистрация, пререгистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, сдружения, фондации както и последващи консултации във връзка с дейността им;
* Регистрация на последващи промени във вече учредени ЕТ, ООД, ЕООД;
* Преобразуване, вливане, сливане, прекратяване и ликвидация на дружества;
* Сделки с търговски предприятия;
* Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки;
* Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;
* Абонамнентно правно обслужване на юридически лица;

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

* Дела за издръжка;
* Бракоразводни дела;
* Дела за установяване и оспорване на произход;
* Изготвяне на завещания;

ВЕЩНО ПРАВО

* Консултации по сделки с недвижими имоти;
* Проверка и анализ на документи;
* Проучване правния статут на имота;
* Регистрация на ЖСК и кооперации;
* Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори;
* Изготвяне и реализиране на сделки с недвижими имоти пред нотариус;
* Делба на имущество - съдебна и извънсъдебно;

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

* Консултации относно сключване, тълкуване и разясняване клаузите на различни видове договори;
* Изготвяне на предварителни и окончателни договори;

Стремежът да улесняваме клиентите си при решаването на възникнали въпроси от юридически характер ни е довел до решението за предлагане на все по-голяма част от услугите чрез интернет. Докато за някои от тях това може да бъде реализирано лесно, личния контакт при предоставянето на други услуги по-трудно може да се избегне. Въпреки това намерението ни е да работим усилено в посоката на разширяване на кръга на предлаганите онлайн услуги.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
Бургас, 8001 ул. „Иван Богоров” № 1, вх. 1, ет. 1 тел., Адвокатска кантора "Желязкови"
Лице за контакт
адв. Веселин Желязков
Телефон
056/54-97-77

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127