–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:129. Error 9: Invalid character

  • –І–µ—В–≤., 30 –Р–њ—А–Є–ї 2009 11:05
«ј ќЌ «ј ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈ Ќј ≈“ј∆Ќј“ј —ќЅ—“¬≈Ќќ—“
¬ сила от 01/05/2009 г.
ќбн. ƒържавен вестник: бр. 6 от 23 януари 2009 г.


√лава първа.
ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

–аздел I.

ѕредмет на закона
ќбхват на закона
„л. 1. “ози закон урежда обществените отношени€, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задължени€та на собствениците и обитателите на самосто€телни обекти или на части от т€х.

ќсобен режим на управление на общите части
„л. 2. (1) ”правлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самосто€телни обекти.
(2) ƒоговорът по ал. 1 се вписва по партидата на всеки самосто€телен обект и е противопоставим на неговите последващи приобретатели.

»зключени€
„л. 3. «а управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самосто€телните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите на чл. 42, 43 и 44 от «акона за собствеността.

ќпредел€не на прилежаща площ
„л. 4. (1) ѕри преструктуриране на квартали с комплексно застро€ване и в случаите, когато сграда в режим на етажна собственост не може да се обособи в отделен урегулиран поземлен имот по реда на «акона за устройство на територи€та, се определ€ прилежаща площ към сградата.
(2) ¬ случаите по ал. 1 прилежащата площ се определ€ от кмета на общината по негова инициатива или по искане на заинтересованите лица по ред, определен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) ѕри определ€нето на прилежащата площ кметът на общината издава заповед, придружена от скица, с ко€то се определ€т границите и предназначението на площта.
(4) ќпределената прилежаща площ се предостав€ за поддържане и използване от съответната етажна собственост при услови€ и по ред, определен с наредба на общински€ съвет.

–аздел II.
ѕрава и задължени€ на собствениците и обитателите на самосто€телни обекти или на части от т€х
ѕрава на собствениците и обитателите
„л. 5. (1) —обствениците на самосто€телни обекти в сграда в режим на етажна собственост, наричани по-нататък "собственици", имат право да:
1. използват общите части на сградата според т€хното предназначение;
2. участват в управлението на етажната собственост.
(2) ќбитателите в сграда в режим на етажна собственост имат правото по ал. 1, т. 1, както и да участват в управлението на етажната собственост със съвещателен глас.

«адължени€ на собствениците и обитателите

„л. 6. (1) —обствениците са длъжни да:

1. не пречат на другите собственици и обитатели да използват общите части на сградата;
2. не причин€ват вреди на други обекти и общи части на сградата;
3. не завземат общи части на сградата;
4. не извършват в сво€ самосто€телен обект или в част от него дейности или действи€, които създават безпокойство за другите собственици и обитатели, по-гол€мо от обичайното;
5. не извършват дейности в сво€ самосто€телен обект или част от него, с които да измен€т помещени€, пространства или части от т€х, предназначени за общо ползване, да не нарушават архитектурни€ вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкци€, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата;
6. изпълн€ват изисквани€та на съответните нормативни актове при отглеждането на животни в самосто€телните си обекти и да не създават безпокойство на непосредствените си съседи;
7. не накърн€ват добрите нрави;
8. изпълн€ват решени€та на органите на управление на етажната собственост;
9. заплащат разходите за основни€, текущи€ или неотложни€ ремонт, за реконструкци€та, преустройството и обнов€ването на общите части на сградата съразмерно с притежаваните идеални части в т€х;
10. заплащат консумативните разходи за поддържането на общите части;
11. спазват санитарните и хигиенните норми;
12. осигур€ват достъп в сво€ самосто€телен обект или в част от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, основен, текущ или неотложен ремонт, реконструкци€, преустройство или обнов€ване на общи части или на други помещени€;
13. подпомагат дейността на компетентните органи при извършване на пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност вътре и в района на сградата;
14. обезщет€т вредите, причинени на други обекти в сградата, когато те са резултат от отстран€ване на повреди в сво€ самосто€телен обект или част от него;
15. осъществ€ват използването на общите части на сградата по реда, определен в правилника за вътрешни€ ред;
16. вписват в книгата на собствениците членовете на своите домакинства и обитателите;
17. изпълн€ват и други задължени€, предвидени в правилника за вътрешни€ ред.

(2) ќбитателите на сграда в режим на етажна собственост имат задължени€та по ал. 1, с изключение на тези по т. 5 и 9.

 нига на собствениците

„л. 7. (1)  нига на собствениците се води във вс€ка сграда или вход в режим на етажна собственост.
(2) ¬ книгата се вписват трите имена на собственика, на членовете на неговото домакинство и на обитателите, както и самосто€телни€ обект и началната дата на обитаване.
(3) ¬писването се извършва в 15-дневен срок от придобиването на правото на собственост, а за обитателите - в 15-дневен срок от началната дата на обитаването.
(4) ƒостъп до данните в книгата имат управителни€т съвет (управител€т), контролни€т съвет (контрольорът), собственикът относно неговите данни, както и органите на ћинистерството на вътрешните работи, ћинистерството на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администраци€ и Ќационалната ветеринарномедицинска служба.
(5) ƒанните от книгата на собствениците се предостав€т от управителни€ съвет (управител€) при подаване на уведомление или за€вление за вписване в регистър на сградите в режим на етажна собственост.
(6)  ъм книгата на собствениците се води приложение, в което всеки собственик или обитател вписва притежаваните или взети за отглеждане животни.
(7) ќбразецът на книгата на собствениците се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.


√лава втора.
”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈ Ќј ≈“ј∆Ќј“ј —ќЅ—“¬≈Ќќ—“
–аздел I
ќбщи правила

ќбхват на управлението
„л. 8. (1) ”правлението обхваща реда и контрола върху ползването и поддържането на общите части и спазването на вътрешни€ ред в сграда в режим на етажна собственост, както и контрола върху изпълнението на задължени€та на собствениците и обитателите.
(2)  огато сградата е с повече от един вход, управлението може да се осъществ€ва във всеки отделен вход.

‘орми на управление
„л. 9. ‘ормите на управление на етажната собственост са общо събрание или сдружение на собствениците.

–аздел II.

ќбщо събрание на собствениците
ќргани на управление

„л. 10. ќргани на управление са:
1. общо събрание;
2. управителен съвет (управител).

ѕравомощи€ на общото събрание
„л. 11. (1) ќбщото събрание:
1. приема, измен€ и допълва правилник за вътрешни€ ред;
2. избира и освобождава членове на управителни€ съвет (управител), както и касиер;
3. избира и освобождава членове на контролни€ съвет (контрольор);
4. приема годишен бюджет за приходите и разходите и одобр€ва годишните отчети на управителни€ съвет (управител€), както и на контролни€ съвет (контрольора);
5. определ€ размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;
6. разпредел€ консумативни разходи за общите части на сградата;
7. определ€ размера на паричните вноски във фонд ,,–емонт и обнов€ване";
8. приема план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в общите части на сградата, включително и по изпълнение на предписаните мерки в доклада към технически€ паспорт, или на други предписани€ на компетентните органи, както и одобр€ва годишни€ отчет на управителни€ съвет (управител€) за изпълнението му;
9. приема изменени€ в плана за извършване на ремонти, когато се налагат непредвидени разходи;
10. приема решени€ и за:

а) извършване на разходи, които са необходими или неотложни за поддържането или за възстанов€ването на общите части, за извършване на полезни разходи, както и за определ€не на размера на разходите за изпълнението на указани€та в технически€ паспорт;
б) отдаване под наем или за предостав€не за безвъзмездно ползване на общи части на сградата при спазване на нормите за пожарна и аварийна безопасност;
в) обнов€ване на сградата, което се вписва в публичен регистър;
г) предприемане на подготвителни действи€ за учред€ване на право на ползване, строеж, надстро€ване, пристро€ване или пром€на на предназначението на общи части при спазване изисквани€та на действащото специално законодателство;
д) постав€не на реклами или технически съоръжени€ върху сградата;
е) изваждане от сградата на собственик или обитател по реда на чл. 45 от «акона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години;
ж) извършване на дейности във връзка с топлоснабд€ването, водоснабд€ването или на други дейности в случаите, когато това е предвидено в други закони;
з) създаване на услови€ за достъп в етажната собственост на хора с увреждани€;
и) използване на общите части на сградата и прилежащата й площ при възникнали спорове, както и за спазване на вътрешни€ ред и санитарно-хигиенните норми;
к) предприемане на действи€ за санкциониране на собственик или обитател по реда на този закон;

11. може да приеме решение за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на юридическо или физическо лице срещу възнаграждение, като определ€ и конкретни правомощи€ на управителни€ съвет (управител€), които могат да бъдат възложени за изпълнение на тези лица ;
12. може да приеме решение за получаване на кредити, безвъзмездна помощ и субсидии;
13. може да приеме решение за опрощаване на финансови задължени€, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им;
14. може да упълномощи управителни€ съвет (управител€) да приеме решение за извършване на неотложни ремонти или на разходи, които не търп€т отлагане.


(2) ќбщото събрание не може да откаже приемане на решение за извършване на разходи, които са необходими за поддържането или за възстанов€ването на общите части на сградата.
(3) ќбщото събрание е длъжно да приеме правилник за вътрешни€ ред в етажната собственост.
(4) ѕриетите решени€ на общото събрание обвързват и нови собственици на самосто€телни обекти в етажната собственост.
(5) ћинистърът на регионалното развитие и благоустройството издава примерен правилник за вътрешни€ ред.


»нициатива за свикване на общото събрание

„л. 12. (1) ќбщото събрание се свиква най-малко един път годишно от:
1. управителни€ съвет (управител€);
2. контролни€ съвет (контрольора).

(2) ќбщото събрание може да се свика и по писмено искане на собственици, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата.
(3) »скането по ал. 2 се отправ€ до управителни€ съвет (управител€), който свиква общото събрание в 10-дневен срок от получаването му.
(4)  огато управителни€т съвет (управител€т) не свика общото събрание в срока по ал. 3, искането се отправ€ до кмета на общината или района.  метът свиква общото събрание по реда, предвиден в закона, в 14-дневен срок от получаване на искането.
(5) ѕри нововъзникнала етажна собственост първото общо събрание се свиква в 6-месечен срок от възникването й от собственици на самосто€телни обекти, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части.  огато общото събрание не е свикано в посочени€ срок, то се свиква при услови€та и по реда на ал. 3 и 4.

–ед за свикване на общото събрание на собствениците

„л. 13. (1) ќбщото събрание се свиква чрез покана, ко€то се връчва най-малко три дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи - най-малко 24 часа преди това, и се постав€ на видно м€сто в етажната собственост.
(2) ѕоканата се връчва на собственика, обитател€ или на пълнолетно лице от неговото домакинство, което е вписано в книгата по чл. 7.
(3) ¬ръчването се удостовер€ва с разписка в два екземпл€ра, ко€то се подписва от получаващото лице и връчител€, като се отбел€зват датата и часът на връчване.
(4) ¬ случаите, когато собственикът или обитател€т отсъства или откаже да получи поканата, т€ се см€та за връчена, като се залепи на външната врата на самосто€телни€ обект в сроковете по ал. 1. «алепването на поканата се удостовер€ва от връчител€ с протокол, в който се отбел€зват обсто€телствата, поради които поканата не се връчва лично, датата и часът на залепването й. ѕротоколът се подписва и от един свидетел, собственик или обитател на етажната собственост.
(5) —обственик, който не обитава самосто€телен обект, се поканва чрез упълномощено от него лице, а ако не е посочено такова лице - по реда на ал. 4.
(6) ѕри съсобственост върху самосто€телен обект с връчването на поканата на един от съсобствениците се см€та, че са поканени и другите съсобственици.
(7) ¬ поканата се посочват дневни€т ред на общото събрание, датата, часът и м€стото на провеждането му.
(8) ќсвен в неотложни случаи, общото събрание не може да се свиква във:

1. периода от 15 юли до 15 септември;
2. дни, об€вени за официални празници;
3. дни, об€вени от ћинистерски€ съвет за почивни.

ѕредставителство в общото събрание

„л. 14. (1) —обственик, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи писмено пълнолетен член на домакинството си, лице, с което е в роднинска връзка, или друг собственик, който да го представл€ва.
(2)  огато в етажната собственост собственици са и общините, държавата или юридически лица, упълномощаването се извършва съответно от кмета, областни€ управител, съответни€ министър или управителните органи на юридическите лица.
(3) —обственик може да упълномощи и друго лице, което да го представл€ва. ¬ този случай пълномощното се завер€ва нотариално.
(4) ≈дно лице може да представл€ва най-много трима собственици.
(5) ”частието на пълномощник се отраз€ва в протокола на общото събрание, а копие от пълномощното се прилага към него.

 ворум за провеждане на общото събрание

„л. 15. (1) ќбщото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
(2) јко събранието не може да се проведе в посочени€ в поканата час поради липса на кворум по ал. 1, то се отлага с един час, провежда се по предварително об€вени€ дневен ред и се см€та законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.

ѕровеждане на общото събрание

„л. 16. (1) ќбщото събрание се провежда на подход€що м€сто в етажната собственост, прилежащата й площ или на друго м€сто в близост до не€.
(2) ќбщото събрание се председателства от председател€ или друг член на управителни€ съвет или от управител€.
(3) ќбщото събрание на собствениците не може да приема решени€ по въпроси извън предварително об€вени€ дневен ред, освен в неотложни случаи.
(4) «а провеждането на общото събрание се води протокол. ѕротоколчикът се избира с обикновено мнозинство по предложение на председателстващи€.
(5) ¬ протокола се вписват датата и м€стото на провеждането на общото събрание, дневни€т ред, €вилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представл€ват, същността на из€влени€та, направените предложени€ и приетите решени€.
(6) ѕротоколът се изготв€ в 7-дневен срок от провеждането на събранието и се подписва от председателстващи€ и протоколчика. ќтказът да се подпише протоколът се отбел€зва в него.
(7) —ъобщение за изготвени€ протокол се връчва на собствениците в срока по ал. 6 и по реда на чл. 13, ал. 2 - 6. —ъобщението се постав€ и на видно м€сто в етажната собственост.
(8) ѕредседател€т на управителни€ съвет (управител€т) предостав€ протокола за запознаване на всеки собственик или негов представител, както и препис от него при поискване.
(9) ¬секи член на общото събрание може да оспори съдържанието на протокола, включително достоверността на отразените в него решени€. ќспорването се извършва писмено пред управителни€ съвет (управител€) в 7-дневен срок от съобщението по ал. 7, но не по-късно от един месец в случаите, когато собственикът или обитател€т отсъства и съобщението е връчено чрез залепване на външната врата на самосто€телни€ обект.

ѕриемане на решени€ от общото събрание
„л. 17. (1) ¬ общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните от т€х идеални части от общите части на сградата.
(2) ќбщото събрание на собствениците приема решени€:
1. единодушно - за предприемане на действи€ за надстро€ване и пристро€ване, както и за учред€ване право на ползване или право на строеж;
2. с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост - за изваждане на собственик по реда на чл. 45 от «акона за собствеността; собственикът, за когото се отнас€ решението, не участва в гласуването;
3. с мнозинство не по-малко от 67 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост - за обнов€ване и за извършване на основен ремонт.
(3) »звън случаите по ал. 2 решени€та се приемат с мнозинство, повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост.
(4) –ешени€та по ал. 1, т. 2 и 3 се приемат при спазване на изисквани€та за кворум по чл. 15, ал. 1.

ѕровеждане на съвместно общо събрание

„л. 18. (1) ѕри необходимост от решаване на въпрос, който е свързан с общи части на две или повече етажни собствености, може да се проведе съвместно общо събрание, за участието в което етажните собствености излъчват равен брой представители.
(2) —ъвместното общо събрание се свиква по инициатива на управителни€ съвет (управител€) на една от етажните собствености и се провежда по общите правила за провеждане на общо събрание по този закон.
(3) –ешени€та се приемат с мнозинство две трети от присъстващите.

”правителен съвет (управител)

„л. 19. (1) »зпълнителни€т орган на етажната собственост е управителен съвет (управител).
(2) ”правителен съвет (управител) се избира за срок до две години.
(3) ”правителни€т съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима.
(4) „леновете на управителни€ съвет избират от сво€ състав председател.
(5) „ленове на управителни€ съвет могат да бъдат само собственици, които не са в роднинска връзка помежду си по права лини€ или по съребрена лини€ до втора степен.
(6) ћандатът на член на управителни€ съвет (управител€) може да се прекрати предсрочно при неизпълнение на задължени€та му само с решение на общото събрание.
(7) ѕо решение на общото събрание на членовете на управителни€ съвет (управител€) може да се заплаща възнаграждение.

«адължение за участие в управлението
„л. 20. —обственик може да откаже да бъде член на управителни€ съвет (управител) или член на контролни€ съвет (контрольор) само в случаите на трайна фактическа невъзможност поради болест или дълготрайно отсъствие през съответната година, както и при предложение за повторен избор.

»збор на управителен съвет (управител)
„л. 21. (1) »збор на нов управителен съвет (управител) се провежда не по-късно от датата на изтичането на мандата по чл. 19, ал. 2.
(2) ”правителни€т съвет (управител€т) продължава да изпълн€ва функциите си до избора на нов управителен съвет (управител).
(3) ”правителни€т съвет (управител€т) уведом€ва съответната общинска или районна администраци€ за избора им в 14-дневен срок от произвеждането му.  ъм уведомлението се прилага заверено копие от решението на общото събрание.

«аседани€ и кворум на управителни€ съвет
„л. 22. (1) ”правителни€т съвет провежда заседание най-малко веднъж на три месеца и приема решени€ с обикновено мнозинство, ако присъстват две трети от членовете му.
(2) «а заседани€та на управителни€ съвет се състав€ протокол, който се подписва от присъствалите членове.

ѕравомощи€ на управителни€ съвет (управител€)
„л. 23. (1) ”правителни€т съвет (управител€т):
1. организира изпълнението на решени€та на общото събрание;
2. следи за спазването на вътрешни€ ред в етажната собственост;
3. съхран€ва протоколната книга, плановете на сградата, книгата за вход€ща и изход€ща кореспонденци€, технически€ паспорт на сградата, когато има такъв, книгата за приходите и разходите и други;
4. изготв€ годишни€ бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост и годишни€ план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградата, както и отчети за изпълнението им;
5. представл€ва етажната собственост в отношени€та й с органите на местната власт и с други правни субекти;
6. води и съхран€ва книгата на собствениците по чл. 7;
7. за€в€ва за вписване обсто€телствата, подлежащи на вписване в регистъра по чл. 44, и промените в т€х;
8. осъществ€ва други правомощи€, възложени му от общото събрание.

(2) ”правителни€т съвет (управител€т) се отчита с писмен доклад пред общото събрание в кра€ на мандата си. ƒокладът и протоколите от заседани€та на управителни€ съвет се предостав€т за запознаване на всеки собственик или обитател при поискване


 онтролен съвет (контрольор)
„л. 24. (1)  онтролен съвет (контрольор) се избира за срок до две години.
(2)  онтролни€т съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима.
(3) „леновете на контролни€ съвет избират от сво€ състав председател.
(4)  онтролни€т съвет (контрольорът) контролира дейността на управителни€ съвет (управител€) по изпълнението на бюджета и решени€та на общото събрание за изразходването на средствата на етажната собственост.
(5)  онтролни€т съвет (контрольорът) извършва проверка на касата най-малко веднъж годишно и представ€ на общото събрание доклад за резултатите от не€.  огато етажната собственост н€ма контролен съвет (контрольор), общото събрание определ€ измежду собствениците лица, които да извършат проверката и да отчетат резултатите от не€.
(6)  онтролни€т съвет провежда заседание най-малко веднъж на 6 месеца и приема решени€ с обикновено мнозинство, ако присъстват две трети от членовете му. «а заседани€та на контролни€ съвет се състав€ протокол, който се подписва от присъствалите членове. ѕо решение на общото събрание на членовете на контролни€ съвет (контрольора) може да се заплаща възнаграждение.
(7) „ленове на контролни€ съвет могат да бъдат само собственици, които не са в роднинска връзка помежду си, както и с членовете на управителни€ съвет, по права лини€ или по съребрена лини€ до втора степен.
(8) ћандатът на член на контролни€ съвет или контрольора може да се прекрати предсрочно при неизпълнение на задължени€та му само с решение на общото събрание.
(9)  онтролни€т съвет (контрольорът) се отчита с писмен доклад пред общото събрание в кра€ на мандата си. ƒокладът се предостав€ за запознаване на всеки собственик или обитател при поискване.

–аздел III.

—дружение на собствениците
—ъздаване на сдружение на собствениците
„л. 25. (1) —дружението е юридическо лице, създадено по реда на този закон, което има за предмет управлението на общите части на етажната собственост.
(2) «а създаването на сдружението се свиква учредително събрание на всички собственици в етажната собственост.
(3) ѕри необходимост от решаване на въпроси, свързани с общи части на две или повече етажни собствености, може да се създаде сдружение на собствениците в две или повече етажни собствености.

–ед за свикване на учредително събрание
„л. 26. (1) ¬секи собственик може да поиска свикване на учредително събрание и да предложи проект на споразумение за създаване на сдружението.
(2) ”чредителното събрание се свиква чрез покана, ко€то се връчва на собственик по реда на чл. 13, ал. 2 - 6.
(3) ѕоканата съдържа дневни€ ред, м€стото, датата и часа за провеждане на събранието.  ъм поканата се прилага и проектът на споразумение за създаване на сдружението.

ѕровеждане на учредително събрание
„л. 27. (1) ”чредително събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представител всички собственици.
(2) ”пълномощаването на представител се извършва по реда на чл. 14.
(3) ”чредителното събрание се председателства от собственик, избран с мнозинство, повече от половината от собствениците. ѕо предложение на председателстващи€ се избира и протоколчик.


(4) ”чредителното събрание:
1. приема решение за учред€ване на сдружението;
2. определ€ наименованието на сдружението;
3. приема споразумение за създаване на сдружението;
4. избира управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор);
5. може да определи срок за съществуването на сдружението.
(5) –ешени€та по ал. 4, т. 1 - 3 и 5 се приемат единодушно, а решението по ал. 4, т. 4 се приема с мнозинство повече от половината от собствениците.

(6) ѕротоколът от учредителното събрание и приетото споразумение за създаване на сдружението се състав€т в два еднообразни екземпл€ра и се подписват от всички собственици или от техните представители.

—поразумение за създаване на сдружение на собствениците
„л. 28. (1) —поразумението за създаване на сдружение на собствениците определ€:
1. наименованието на юридическото лице и негови€ адрес;
2. правата и задължени€та на собствениците при използването и поддържането на общите части на сградата;
3. реда за приемане на решени€;
4. състава, мандата и организаци€та на работа на управителни€ съвет (управител€) и контролни€ съвет (контрольора);
5. други услови€, за които собствениците се споразум€ват.
(2) Ќеуредените въпроси в споразумението се уреждат с правилника за вътрешни€ ред.
(3) ћинистърът на регионалното развитие и благоустройството утвърждава примерен образец на споразумението.

–егистраци€ на сдружението
„л. 29. (1) ѕредседател€т на управителни€ съвет (управител€т) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внас€ в съответната общинска или районна администраци€ за€вление за вписване на сдружението в публичен регистър.
(2)  ъм за€влението по ал. 1 се прилагат:
1. списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
2. копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председател€ на управителни€ съвет (управител€);
3. копие от приетото споразумение, заверено от председател€ на управителни€ съвет (управител€);
4. нотариално заверени образци от подписите на лицата, представл€ващи сдружението.

ѕрехвърл€не и прекрат€ване на членство в сдружението

„л. 30. (1) ѕри пром€на на собствеността върху самосто€телен обект членството в сдружението се прехвърл€ на нови€ собственик.
(2) —обственик не може да прекрати членството си в сдружението при одобрен проект на етажната собственост за усво€ване на средства от ≈вропейски€ съюз или държавни€ бюджет за обнов€ване на сградата или части от не€.
(3) „ленството в сдружението може да се прекрати след изтичане на гаранционните срокове за извършените строителни и монтажни работи по проекта по ал. 2 или не по-късно от една година от прекрат€ването им поради непредвидени обсто€телства. „ленството се прекрат€ва след подаване на писмена деклараци€ с нотариална заверка на подписа до управителни€ съвет (управител€), след което се прекрат€ва и сдружението.

ќргани на сдружението
„л. 31. (1) ќргани на сдружението са общо събрание, управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор).

(2) —дружението се представл€ва в отношени€та му с органите на местната власт и с други правни субекти от управителни€ съвет (управител€).

ќбщо събрание на сдружението
„л. 32. (1) ќбщото събрание на сдружението се състои от всички собственици на самосто€телни обекти в етажната собственост. ”частието в работата на общото събрание може да бъде лично или чрез представител. ”пълномощаването на представител се извършва по реда на чл. 14.
(2) ≈дно лице може да представл€ва най-много трима собственици.
(3) ќбщото събрание приема решени€ за сключване на договори с трети лица, за промени в споразумението за създаване на сдружението и за прекрат€ването му.
(4) «а другите правомощи€, инициативата, реда за свикването и провеждането и кворума на общото събрание се прилагат разпоредбите на раздел II.
(5) ќбщо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

ѕриемане на решени€ от общото събрание
„л. 33. (1) ¬ общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните идеални части от общите части на сградата.
(2) ќбщото събрание на сдружението приема решени€:
1. единодушно - за предприемане на действи€ за надстро€ване и пристро€ване, за учред€ване право на ползване или право на строеж и за одобр€ване на промени в споразумението;
2. с мнозинство от 75 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост - за изваждане на собственик по реда на чл. 45 от «акона за собствеността; собственикът, за когото се отнас€ решението, не участва в гласуването;
3. с мнозинство от 67 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост - за обнов€ване, за извършване на основен ремонт и за прекрат€ване на сдружението.
(3) »звън случаите по ал. 2 решени€та се приемат с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост.
(4) –ешени€та по ал. 1, т. 2 и 3 се приемат при спазване на изисквани€та за кворум по чл. 15, ал. 1.

”правителен съвет (управител) на сдружението
„л. 34. (1) ”правителен съвет (управител) се избира за срок до две години.
(2) ”правителни€т съвет (управител€т):
1. организира изпълнението на решени€та на общото събрание;
2. представл€ва сдружението в отношени€та му с органите на местната власт и с други правни субекти;
3. изготв€ годишни€ бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост и годишни€ план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в етажната собственост, както и отчети за изпълнението им;
4. възлага с договор дейности по поддържането на общите части на външни за етажната собственост лица, когато е прието решение на общото събрание за това;
5. съхран€ва протоколната книга, плановете на сградата, книгата за вход€ща и изход€ща кореспонденци€, технически€ паспорт на сградата, когато има такъв, книгата за приходите и разходите и други;
6. води и съхран€ва книгата на собствениците по чл. 7;
7. за€в€ва за вписване промените в обсто€телствата, подлежащи на вписване в публични€ регистър по чл. 44;
8. следи за спазването на вътрешни€ ред в етажната собственост;
9. упражн€ва други правомощи€, възложени му от общото събрание.
(3) ”правителни€т съвет избира от сво€ състав председател, който свиква и ръководи неговите заседани€.
(4) «а бро€ на членовете на управителни€ съвет, избора на нов управителен съвет (управител), провеждане на заседани€ и кворума за т€х се прилагат разпоредбите на раздел II.
(5) „ленове на управителни€ съвет могат да бъдат само собственици, които не са в роднинска връзка помежду си по права лини€ или по съребрена лини€ до втора степен.
(6) ћандатът на член на управителни€ съвет (управител€) може да се прекрати предсрочно при неизпълнение на задължени€та му само с решение на общото събрание.
(7) ѕо решение на общото събрание на членовете на управителни€ съвет (управител€) може да се заплаща възнаграждение.
(8) ¬ случаите по ал. 2, т. 4 с договора се определ€т правомощи€та на лицата, които осъществ€ват дейности по поддържането на общите части на етажната собственост.

 онтролен съвет (контрольор)
„л. 35. (1)  онтролни€т съвет (контрольорът) се избира за срок до две години.
(2)  онтролни€т съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима.
(3) „леновете на контролни€ съвет избират от сво€ състав председател.
(4)  онтролни€т съвет (контрольорът) контролира дейността на управителни€ съвет (управител€) по изпълнението на бюджета и решени€та на общото събрание за изразходването на средствата на етажната собственост.
(5)  онтролни€т съвет (контрольорът) извършва проверка на касата най-малко веднъж годишно и представ€ на общото събрание доклад за резултатите от не€.
(6)  онтролни€т съвет провежда заседание най-малко веднъж на 6 месеца и приема решени€ с обикновено мнозинство, ако присъстват две трети от членовете му. «а заседани€та на контролни€ съвет се състав€ протокол, който се подписва от присъствалите членове.
(7) „ленове на контролни€ съвет могат да бъдат само собственици, които не са в роднинска връзка помежду си, както и с членовете на управителни€ съвет, по права лини€ или по съребрена лини€ до втора степен. ѕо решение на общото събрание на членовете на контролни€ съвет (контрольора) може да се заплаща възнаграждение.
(8) ћандатът на член на контролни€ съвет (контрольора) може да се прекрати предсрочно при неизпълнение на задължени€та му само с решение на общото събрание.
(9)  онтролни€т съвет (контрольорът) се отчита с писмен доклад пред общото събрание в кра€ на мандата си. ƒокладът се предостав€ за запознаване на всеки собственик или обитател при поискване.

ѕрекрат€ване на сдружението
„л. 36. (1) —дружението на собствениците се прекрат€ва:
1. с решение на общото събрание;
2. при погиване на сградата или отделни€ вход в режим на етажната собственост;
3. с изтичане на срока, за който е учредено;
4. при напускане на негов член при услови€та на чл. 30, ал. 3.
(2) —дружението не може да се прекрат€ва по реда на ал. 1, т. 1 при одобрен проект на етажната собственост за усво€ване на средства от ≈вропейски€ съюз или държавни€ бюджет за обнов€ване на сградата или части от не€. —дружението може да се прекрати с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове по проекта за извършените строителни и монтажни работи или не по-късно от една година от прекрат€ването им поради непредвидени обсто€телства.
(3) ”правителни€т съвет (управител€т) в 14-дневен срок от настъпване на обсто€телството по ал. 1 подава за€вление в общинската или районната администраци€ за заличаване на регистраци€та. ¬ случаите, когато сдружението е прекратено по решение на общото събрание, към за€влението се прилага копие от решението, заверено от председател€ на управителни€ съвет (управител€).
(4) ¬ двумесечен срок от прекрат€ване на сдружението се свиква общо събрание на собствениците. —викването на общото събрание на собствениците се извършва по реда на чл. 12.

Ћиквидаци€
„л. 37. (1) ѕри прекрат€ване на сдружението се извършва ликвидаци€ по реда на «акона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Ћиквидаци€та се извършва от председател€ на контролни€ съвет (контрольора).

–аздел IV.

»зпълнение и контрол на актовете на общото събрание и на управителни€ съвет (управител€)
»зпълнение на решени€та на общото събрание
„л. 38. (1) –ешени€та на общото събрание се изпълн€ват в определените в т€х срокове.  огато срокът не е определен, решени€та се изпълн€ват в 14-дневен срок от получаването на писмена покана, връчена по реда на чл. 13, ал. 2 - 6.
(2)  огато собственик или обитател не изпълни решение в определени€ срок, председател€т на управителни€ съвет (управител€т) може да подаде за€вление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от √раждански€ процесуален кодекс.  ъм за€влението се прилага препис от решението на общото събрание
(3) «а издаване на изпълнителен лист за изваждане на собственик на самосто€телен обект или на част от него към писменото искане се прилага екземпл€р от предупреждението по чл. 45, ал. 2 от «акона за собствеността.

ѕредварително изпълнение
„л. 39. ќбщото събрание може да поиска предварително изпълнение на решение, свързано с извършването на разходи за необходим ремонт.

ќтм€на на решение на общото събрание
„л. 40. (1) ¬секи собственик може да иска отм€на на незаконосъобразно решение на общото събрание.
(2) ћолбата се подава пред районни€ съд по местонахождението на етажната собственост в 14-дневен срок от получаване на съобщението по чл. 16, ал. 7.
(3) ѕодаването на молбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго.

ѕредставителство в съда
„л. 41. —обствениците или сдружението се представл€ват пред съда от председател€ на управителни€ съвет (управител€) или от упълномощено от т€х лице.

ѕроизводство и правомощи€ на съда
„л. 42. (1) ћолбата се разглежда по реда на √раждански€ процесуален кодекс.
(2) — решението си съдът остав€ в сила или отмен€ решението на общото събрание.
(3) –ешението на съда подлежи на обжалване по реда на √раждански€ процесуален кодекс.

ќтм€на на актовете на управителни€ съвет (управител€)
„л. 43. (1) ¬секи собственик може да иска отм€на на незаконосъобразен акт на управителни€ съвет (управител€).
(2) ћолбата се подава пред районни€ съд по местонахождението на етажната собственост в 14-дневен срок от получаването на писмената покана, връчена по реда на чл. 13, ал. 2 - 6.
(3) ћолбата се разглежда по реда на √раждански€ процесуален кодекс.
(4) —ъдът остав€ в сила или отмен€ акта на управителни€ съвет (управител€).
(5) –ешението на съда е окончателно.

√лава трета.
–≈√»—“–ј÷»я Ќј —√–јƒ» ¬ –≈∆»ћ Ќј ≈“ј∆Ќј —ќЅ—“¬≈Ќќ—“

–егистър

„л. 44. (1) ќбщинската или районната администраци€ създава и поддържа публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажната собственост, които се намират на територи€та й.
(2) «а регистраци€та и достъпа до данните в регистъра не се събират такси.
(3) ¬ регистъра се вписват данни за:
1. сградата или отделни€ вход в режим на етажна собственост - адрес, етажност и други индивидуализиращи характеристики, определени с наредбата по ал. 4;
2. формата на управление;
3. управителните органи.
(4) –едът за водене и образецът на регистъра се определ€т с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

ѕравомощи€ на общинската или районната администраци€ по вписването в регистъра
„л. 45. (1) ¬ случаите на вписване на данни за етажна собственост, ко€то се управл€ва от общо събрание на собствениците, кметът на общината или района или оправомощено от него лице провер€ва дали данните подлежат на вписване.
(2) ¬ случаите на вписване на данни за етажна собственост, ко€то се управл€ва от сдружение на собствениците, органът по ал. 1 провер€ва и дали са спазени изисквани€та на чл. 29.
(3) —лед извършване на проверката по ал. 1 и 2 кметът на общината или района или оправомощеното от него лице вписват данните в регистъра.
(4)  огато органът по ал. 1 установи, че предоставените данни за вписване не отговар€т на изисквани€та на закона, то указва на управителни€ съвет (управител€) на съответната етажна собственост да отстрани в 7-дневен срок непълнотите или неточностите.
(5)  огато непълнотите или неточностите не бъдат отстранени в срока по ал. 4, кметът на общината или района постанов€ва мотивиран отказ за вписване. ќтказът се връчва на управителни€ съвет (управител€) на съответната етажна собственост незабавно след постанов€ването му по реда на јдминистративнопроцесуални€ кодекс.

ќспорване на отказ за вписване
„л. 46. (1) ќтказът подлежи на оспорване пред административни€ съд по местонахождението на етажната собственост в 7-дневен срок от връчването му.
(2) ∆албата се подава чрез кмета на общината или района, който € изпраща незабавно на съда заедно с приложени€та към не€.
(3) ∆албата се разглежда по реда на јдминистративнопроцесуални€ кодекс.

“екущ контрол по регистраци€та
„л. 47.  метът на общината или района упражн€ва текущ контрол по регистраци€та на сгради или отделни входове в режим на етажната собственост.

√лава четвърта.
–≈ћќЌ“, ќЅЌќ¬я¬јЌ≈ » ѕќƒƒЏ–∆јЌ≈ Ќј ќЅў»“≈ „ј—“»

ќбщи правила


„л. 48. (1) –емонт, обнов€ване, реконструкци€ и преустройство на общите части се извършва само по решение на общото събрание на собствениците или на сдружението.
(2) ѕри ремонти на общите части с предимство се извършват дейности от строително-технически характер за привеждане на сградата в съответствие с мерките и указани€та в технически€ й паспорт.
(3) –азходите за ремонт, обнов€ване, реконструкци€ и преустройство на общите части, за които има прието решение на общото събрание на собствениците или на сдружението, се разпредел€т между собствениците на самосто€телни обекти съразмерно с притежаваните от т€х идеални части от общите части на сградата.
(4) –ешението за извършване на ремонт, обнов€ване, реконструкци€ и преустройство на общите части между отделни етажни собствености се приема от съвместното общо събрание по реда на чл. 18.
(5) «а извършване на необходим ремонт на общи части на сградата се отпускат финансови средства незабавно с решение на управителни€ съвет (управител€). ќбщото събрание утвърждава направените разходи, които са удостоверени с платежни документи.
(6) –азходите за извършване на ремонт по ал. 5, направени от собственик за негова сметка, му се възстанов€ват с решение на общото събрание или се прихващат от дължимите от него вноски за фонда по чл. 50 след представ€не на платежни документи.
(7) јко разходите, извършени от собственик, не бъдат възстановени по реда на ал. 6, той има право да пред€ви иск срещу останалите собственици, които отговар€т солидарно за възстанов€ването им.
(8) «а текущото поддържане на общите части на етажната собственост собствениците и обитателите на самосто€телни обекти прав€т ежемесечни вноски в размер, определен в правилника за вътрешни€ ред или с решение на общото събрание.

»звършване на неотложен ремонт
„л. 49. (1) ¬ случаи, когато сградата или отделни€т вход в режим на етажна собственост се нужда€т от неотложен ремонт, с решение на управителни€ съвет (управител€) незабавно се отпускат финансови средства от фонда по чл. 50.
(2)  огато във фонда по чл. 50 липсват средства или средствата са недостатъчни, председател€т на управителни€ съвет (управител€т) незабавно свиква общото събрание по реда на чл. 13, ал. 1 да приеме решение за набиране на средства за извършването на ремонта.
(3) јко общото събрание не бъде свикано или не вземе решение по реда на ал. 2, председател€т на управителни€ съвет (управител€т) или заинтересованите лица уведом€ват кмета на общината или района за обсто€телствата по ал. 1.
(4)  метът на общината извършва проверка и издава заповед, с ко€то задължава собствениците да осъществ€т в определен срок ремонта по ал. 1. «аповедта се съобщава на председател€ на управителни€ съвет (управител€) и може да се обжалва пред административни€ съд по местонахождението на етажната собственост.
(5)  огато заповедта по ал. 4 не е изпълнена в срок или е допуснато предварително изпълнение по не€, неотложни€т ремонт се извършва от кмета на общината или района. ¬ тези случаи въз основа на заповедта и платежните документи за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината или района за събиране на вземането по реда на √раждански€ процесуален кодекс.

‘онд "–емонт и обнов€ване"
„л. 50. (1) ќбщото събрание на собствениците или на сдружението създава и поддържа фонд "–емонт и обнов€ване".
(2) —редствата във фонда се набират от:
1. вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание;
2. други източници.
(3) —редствата във фонда се набират в разплащателна сметка със специално предназначение, ко€то се открива на името на председател€ на управителни€ съвет (управител€) или на сдружението.
(4) —редствата във фонда се разходват за:
1. извършване на дейностите по чл. 48, чл. 49 и за оборудване;
2. изпълнение на мерките и указани€та от технически€ паспорт на сградата;
3. други разходи, определени с решение на общото събрание.
(5) –азпореждането със средствата от сметката по ал. 3 се извършва от председател€ на управителни€ съвет (управител€) въз основа на решение за т€хното използване, прието от общото събрание.

 онсумативни разходи и разходи за текущо поддържане
„л. 51. (1)  онсумативните разходи и разходите за текущо поддържане за общите части на етажната собственост се разпредел€т поравно според бро€ на собствениците и обитателите.
(2) ƒеца до 6-годишна възраст и обитатели, които пребивават в етажната собственост не повече от един месец, не заплащат разходите по ал. 1.
(3) —обственик или обитател, който отсъства повече от един месец, заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от консумативните разходите по ал. 1. «а отсъствието се уведом€ва писмено председател€ на управителни€ съвет (управиел€).
(4)  огато по решение на общото събрание на собствениците или на сдружението в сградата има портиер, разходите за него се разпредел€т при услови€та и по реда на ал. 1 и 3.
(5) —обственици или обитатели, които упражн€ват професи€ или извършват дейност в етажната собственост, при ко€то достъпът на външни лица е по-гол€м от обичайни€, заплащат консумативни разходи до петкратни€ размер на разходите по ал. 1.
(6) —обственици или ползватели на магазини, ресторанти, производствени, стопански и други помещени€ с нежилищно предназначение заплащат консумативните разходи в размера по ал. 5.
(7) —обственици и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат консумативни разходи за вс€ко животно в размер като за един обитател.

“ехнически паспорт
„л. 52. (1) «а вс€ка сграда в режим на етажна собственост се издава технически паспорт при услови€та и по реда на «акона за устройство на територи€та.
(2) ѕредседател€т на управителни€ съвет (управител€т) е длъжен да съхран€ва безсрочно технически€ паспорт.
(3) “ехнически паспорт се състав€ за:
1. завършени нови сгради - преди въвеждането им в експлоатаци€;
2. извършени основни ремонти, преустройство и основно обнов€ване - в 6-месечен срок от завършването им;
3. съществуващи сгради, които към датата на влизане в сила на закона са въведени в експлоатаци€ - в срок до 31 декември 2012 г.

»зпълнение на мерките и указани€та в технически€ паспорт
„л. 53. (1) ћерките и указани€та в технически€ паспорт са задължителни за собствениците на самосто€телните обекти.
(2) ¬ тримесечен срок от издаването на технически€ паспорт общото събрание на собствениците или на сдружението приема решени€ относно изпълнението на предписаните мерки и указани€.
(3) — решени€та по ал. 2 се определ€т и размерът на необходимите средства, разпределението им между собствениците и срокът за събирането им.

 онтрол върху изпълнението на мерките в технически€ паспорт
„л. 54.  метът на общината или района упражн€ва текущ контрол за етапното изпълнение на мерките, предвидени в технически€ паспорт.


√лава пета.
јƒћ»Ќ»—“–ј“»¬ЌќЌј ј«ј“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

„л. 55. (1) —обственик или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкци€ от 150 до 350 лв., когато е юридическо лице.
(2) —обственик или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който наруши правилата за вътрешни€ ред в етажната собственост и създаде безпокойство, по-гол€мо от обичайното, за другите собственици и обитатели, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкци€ от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице.

„л. 56. (1) „лен на управителен съвет (управител), член на контролен съвет (контрольор), който наруши или не изпълни задължени€та си по този закон, ако извършеното не съставл€ва престъпление, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.
(2) ѕредседател на управителен съвет (управител), който не за€в€ва за вписване обсто€телства, подлежащи на вписване в публични€ регистър по чл. 44, както и промените в т€х, се наказва с глоба от 100 до 500 лв


„л. 57. (1) ”станов€ването на нарушени€та се описва в протокол, съставен от управителни€ съвет.  огато в етажната собственост н€ма избран управителен съвет, протоколът се състав€ от управител€ и двама собственици, определени с решение на общото събрание.  онстативни€т протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата на извършеното нарушение.
(2) ¬ случаите, когато се установ€ват нарушени€, извършени от член на управителни€ съвет (управител€), протоколът се състав€ от контролни€ съвет.  огато в етажната собственост н€ма избран контролен съвет, протоколът се състав€ от контрольора и двама собственици, определени с решение на общото събрание.
(3)  онстативни€т протокол се състав€ в три еднообразни екземпл€ра, по един за председател€ на управителни€ съвет (управител€), нарушител€ и общинската или районната администраци€. —лед състав€нето на протокола председател€т на управителни€ съвет (управител€т) незабавно го предостав€ на общинската или районната администраци€.
(4) јктът за установ€ване на нарушението се издава от общинската или районната администраци€, а наказателното постановление се издава от кмета на общината или района или от оправомощено от него длъжностно лице.
(5) ”станов€ването на нарушени€та, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановлени€ се извършват по реда на «акона за административните нарушени€ и наказани€.

ƒопълнителни разпоредби

І 1. ѕо смисъла на този закон:

1. "—амосто€телен обект в сграда в режим на етажна собственост" е обособена част от сграда в режим на етажна собственост със самосто€телно функционално предназначение.
2. "ѕрилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост" е част от територи€та на поземлен имот с комплексно застро€ване, в който е построена сградата в режим на етажна собственост и ко€то включва заедно или поотделно обекти като озеленени площи, площадки за игра, паркоместа и други.
3. "∆илищен комплекс от затворен тип" е комплекс, обособен като отделен урегулиран поземлен имот, в който са построени сгради в режим на етажна собственост и други обекти, обслужващи собствениците и обитателите, при спазване на изисквани€ на контролиран достъп за външни лица.
4. "ƒомакинство" са две или повече лица, които живе€т заедно в един самосто€телен обект или в част от него, в който са регистрирани по посто€нен или насто€щ адрес, и имат общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду им.
5. "ќбитатели" са физически или юридически лица, които не са собственици на самосто€телни обекти в сграда в режим на етажна собственост, но пребивават в т€х на друго правно основание.
6. "Ќепосредствени съседи" са собствениците и обитателите на самосто€телни обекти, които са разположени на същи€ етаж, под или над съответни€ обект.
7. "Ќеобходим ремонт" е дейност за привеждане на сградата, на общи части, инсталации или части от т€х в съответствие с нормативните изисквани€ за техническа пригодност на сградата и инсталациите, включително и покривите, с оглед отстран€ване на създадени пречки или неудобства за нормалното използване на сградата и самосто€телните обекти в не€.
8. "Ќеотложен ремонт" е дейност за предотврат€ване разрушаването на сградата, на нейни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от т€х, както и за отстран€ване на значителни повреди и деформации, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, обитателите и други лица, до нанас€не на увреждане на околната среда и на близкосто€щи сгради.
9. " онсумативни разходи" са разходите за осветление, почистване, асансьор и други, необходими за поддържане на общите части на сградата.
10. "ѕолезни разходи" са разходите, с които се увеличава стойността на сградата при преустройства и ремонт на общите части.
11. "ѕоддържане на общите части" е дейност, насочена към запазване на общите части в добро състо€ние, съответстващо на изисквани€та на закона.
12. "ѕреустройство на обща част на сградата" e дейност, при ко€то може да се промен€ предназначението на обекта със или без изпълнение на строителни и монтажни работи.
13. "ƒълготрайно отсъствие" е отсъствие на собственик или обитател без прекъсване, което продължава повече от три месеца.

ѕреходни и «аключителни разпоредби


І 2.  огато в етажна собственост не е провеждано общо събрание повече от една година, свикването на такова събрание и вписването в книгата за собствениците се извършва в срок 6 месеца от влизането в сила на закона.

І 3.  метът на общината или района в тримесечен срок от изтичането на срока по І 2 организира провеждането на общи събрани€ и избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост, където не са свикани такива събрани€ и не са избрани такива органи поради липса на инициатива на собствениците и обитателите на съответната етажна собственост.

І 4. ќбщините, на териториите на които се намират сгради в режим на етажна собственост, предвиждат в разходната част на бюджетите си за съответната година бюджетни кредити за финансиране на дейностите по чл. 49, ал. 5.

І 5. «а неуредени с този закон въпроси се прилага «аконът за собствеността.

І 6. ¬ «акона за собствеността (обн., ƒ¬, бр. 92 от 1951 г.; изм., бр. 12 от 1958 г., бр. 90 от 1960 г., бр. 99 от 1963 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 54 и 87 от 1974 г., бр. 55 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 77 от 1991 г., бр. 33 от 1996 г., бр. 100 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 34 и 59 от 2000 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 46 и 105 от 2006 г., бр. 24, 59 и 113 от 2007 г., бр. 54 и 109 от 2008 г.) се прав€т следните изменени€ и допълнени€:

1. ¬ чл. 42 думите "или управителен съвет" се заличават.
2. ¬ чл. 43, ал. 1 думите "три четвърти" се замен€т с "половината".
3. ¬ чл. 45, ал. 1 в текста преди буква "а" след думата "събрание" се добав€ "за срок до три години".
4. ¬ чл. 46, ал. 1 думите "правилника по чл. 49" се замен€т с "отделен закон".
5. ¬ чл. 47 в ал. 1 и 2 думите "или председател€т на управителни€ съвет" се заличават.
6. „лен 49 се отмен€.

І 7. ¬ «акона за енергийната ефективност (ƒ¬, бр. 98 от 2008 г.) се прав€т следните изменени€ и допълнени€:

1. ¬ чл. 36, ал. 1 и 3 след думите "чл. 19" се добав€ "ал. 2".
2. ¬ чл. 58:

а) досегашни€т текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:

"(2) ѕотребителите на електрическа енерги€, топлинна енерги€ и природен газ в сгради в режим на етажна собственост, учредили юридически лица - сдружени€ на собственици, по реда на «акона за управление на етажната собственост, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност от ‘онд "≈нергийна ефективност"."

І 8. ¬ «акона за местното самоуправление и местната администраци€ (обн., ƒ¬, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г.) в чл. 44, ал. 1 се създава т. 19:

"19. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при услови€та и по реда на «акона за управление на етажната собственост."

І 9. ¬ «акона за устройство на територи€та (обн., ƒ¬, бр. 1 от 2001 г., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г.) се прав€т следните изменени€ и допълнени€:

1. ¬ чл. 22, ал. 2 думата "предимно" се заличава, а след думата "градини" се постав€ запета€ и се добав€ "места за паркиране или подземни паркинги и площадки за игра".

2. ¬ чл. 38 се създава ал. 8:

"(8) ¬ новоизграждащи се сгради в режим на етажна собственост с издадено разрешение за строителство след влизане в сила на «акона за управление на етажната собственост, в които се предвижда самосто€телните обекти да са повече от десет, се осигур€ва поне едно общо помещение, което се използва от собствениците и обитателите на сградите за битови, спортни и други обслужващи дейности (помещение за събрани€, за портиер или охрана; за детски колички, велосипеди, мотопеди и мотоциклети, за съхран€ване на инвентар за почистване на сградата и прилежащата площ към не€, перални, сушилни и други подобни), разположено в партерни€ или в първи€ етаж."

3. ¬ заключителните разпоредби се създава І 24а:

"І 24а. »здадените разрешени€ за строеж до 31 юли 2008 г. в квартали с комплексно застро€ване, чието изпълнение е започнало до тази дата, запазват своето действие за срока, за който са издадени. “ази разпоредба не отмен€ мораториума, наложен с –ешението на Ќародното събрание за налагане на мораториум върху застро€ването на устройствени зони, предвидени за комплексно застро€ване (ƒ¬, бр. 70 от 2008 г.)."

І 10. ¬ «акона за гражданската регистраци€ (обн., ƒ¬, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г.) в глава четвърта, раздел II се създава чл. 99а:

"„л. 99а. Ќа един адрес със съгласието на собственик на жилищен обект могат да се регистрират такъв брой лица, който не надвишава повече от три пъти бро€ на лицата, които обичайно могат да обитават съответни€ обект."

І 11. ƒо 31 март 2009 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството издава подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон.

І 12. »зпълнението на закона се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

І 13. «аконът влиза в сила от 1 май 2009 г.
....................................................................................................

«аконът е приет от 40-то Ќародно събрание на 13 €нуари 2009 г. и е подпечатан с официални€ печат на Ќародното събрание.