Закони

1 Закон за управление на етажната собственост
2 Закон за местните данъци и такси
3 Закон за насърчаване на заетостта
4 Закон за гражданската регистрация
5 Закон за съдебната власт
6 Закон за защита на личните данни
7 Закон за висшето образование
8 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
9 Закон за задълженията и договорите
10 Закон за защита на конкуренцията
11 Закон за собствеността
12 Закон за наследството
13 Закон за административните нарушения и наказания
14 Закон за българите,живеещи извън република България
15 Закон за банковата несъстоятелност
16 Закон за наследството
17 Закон за лихвите върху данъци,такси и други подобни държавни вземания
18 Закон за българското гражданство
19 Закон за защита на личните данни
20 Закон за авторското право и сродните му права
21 Закон за международните договори на република България
22 Закон за държавните помощи
23 Закон за защита от шума в околната среда
24 Закон за младежта
25 Закон за гарантиране на влоговете в банките

Страница 1 от 2