Закони

1 Закон за управление на етажната собственост
2 Закон за местните данъци и такси
3 Закон за съдебната власт
4 Закон за гражданската регистрация
5 Закон за насърчаване на заетостта
6 Закон за защита на личните данни
7 Закон за висшето образование
8 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
9 Закон за задълженията и договорите
10 Закон за защита на конкуренцията
11 Закон за собствеността
12 Закон за наследството
13 Закон за административните нарушения и наказания
14 Закон за наследството
15 Закон за лихвите върху данъци,такси и други подобни държавни вземания
16 Закон за българите,живеещи извън република България
17 Закон за банковата несъстоятелност
18 Закон за българското гражданство
19 Закон за защита на личните данни
20 Закон за държавните помощи
21 Закон за младежта
22 Закон за авторското право и сродните му права
23 Закон за международните договори на република България
24 Закон за защита от шума в околната среда
25 Закон за гарантиране на влоговете в банките

Страница 1 от 2