Адв. Вълчев излиза със стратегия за силна адвокатура

  • Вторник, 03 Януари 2017 16:53

Разединението в Българската адвокатура в последните години направи още по-осезаема нейната слабост. На фона на неработещата съдебна система и избирателно действащото правосъдие, адвокатската гилдия се оказа неспособна да защитава дори собствените си интереси, а авторитетът на професията изглежда по-нисък отвсякога.

Предстоящите избори за ръководни органи на адвокатурата дават надежда за промяна в няколко основни насоки, в които досегашното ръководство сякаш бездействаше. Програмата на адв. Борислав Вълчев  включва:

1. Въвеждане на организация в работата на Висшия адвокатски съвет:

Приемане на правила за работа на съвета; Прозрачност; Оповестяване на правилата за работа на съвета и на помощните органи; Усъвършенстване на съществуващия интернет сайт, включително и чрез създаване на онлайн-форма за контакти; Публикуване на точен и подробен дневен ред на заседанията на съвета и на помощните органи; Публикуване на всички решения на съвета и на помощните органи, както и на протоколите от заседанията; Оповестяване на сайта на всички запитвания, искания и становища, постъпили от адвокати, както и на отговорите на съвета

2. Електронна адвокатура:

Въвеждане на единна електронна система на българската адвокатура, като в сътрудничество с адвокатските съвети, всички административни услуги ще могат да се извършват по електронен път.Въвеждане на уникален електронен код за всеки адвокат, така че той да може да върши работата си в съда, институциите и в кантората си с минимални усилия. Коопериране на тази електронна система с проекта за електронно правосъдие на Министерството на правосъдието и интегрирането й със сайтовете на съдилищата. Осигуряване на отдалечен достъп до изпълнителни дела.

3. Защита правата на адвокатите:

Борба срещу всички заповеди и други актове на административни ръководители на съдилища, прокуратури, агенции и общини, противоречащи на закона и препятстващи работата на адвоката. Борба срещу нелоялната конкуренция на пазара на адвокатски услуги от страна на физически лица и юридически лица, различни от адвокати и адвокатски дружества. Полагане на усилия за осигуряване на нормални условия за работа на адвокатите в съдилищата, прокуратурите и полицейските управления. Анализ на постъпилата информация за нарушаване на правата на адвокатите и докладването й на заседание на Висшия адвокатски съвет. Даване на гласност на всеки случай за нарушаване на правата на адвокат и за извършване на нелоялна конкуренция. Иницииране на обществена дискусия за конкуренцията на пазара на адвокатски услуги и за нелоялна конкуренция от други лица

4. Изменения в Закона за адвокатурата:

Вълчев прави заявка да положи всички възможни усилия вече внесеният законопроект на ЗИДЗА да бъде разгледан и приет на първо четене, като в този случай ще участва активно в прецизирането на отделни негови текстове, в диалог с народните представители, засегнатите юридически и неюридически професии и с гражданите, с оглед на второ четене да бъде приет усъвършенстван законопроект, при баланс на интересите на адвокатурата с тези на обществото.

5. PR – стратегия:

Стратегия за работа с институциите в държавата и с медиите, която включва: Установяване на официални контакти с органите на съдебната власт и разработване на механизъм за сътрудничество при решаване на практически проблеми в съдопроизводството; Застъпване на силна и последователна позиция по въпросите на съдебната реформа; Медийна политика за запознаване на обществеността с проблемите на адвокатурата и популяризиране на статута на адвоката като единствен реален гарант за техните права и свободи; Изтъкване на проблемите в процесуалните закони, ситуацията с висшето юридическо образование и на лошите практики в някои съдилища, несъответствията в натовареността на съдиите. Изтъкване на предимствата на електронното правосъдие и изготвяне на мотивирани писма до институциите за въвеждането му.

6. Бюджетна политика:

Преразглеждане на приоритетите, за които се харчат пари, като основната част ще се харчи за квалификация, електронизация, инициативи, носещи практически ползи за адвокатите, както и за социални дейности за адвокати и семействата им; Кандидатстване за средства по Европейски проекти за нашите основни приоритети; Строга финансова дисциплина и отчетност.

Пълната програма на адв. Вълчев може да намерите ТУК.

0 коментара

Добавете коментар