• Ќад 65 000 уникални потребители месечно ще виждат ¬ашата реклама;
 • ѕосетителите са предимно юристи, търговци, административни служители, предприемачи и др;
 • “ехнически и икономически грамотна и активна аудитори€, ко€то е ориентирана в уеб-пространството;

÷ени

Ѕанер формат

ћестоположение и рекламни форми/кликнете върху снимката/

√арантирани
посетители за месец

÷ена /на седмица/

ѕравоъгълник

горе д€сно:

218 x 218px
до 40 Kb

Ќа всички

страници

65 000 150 лв.

ѕравоъгълник

долу л€во:

300x100px
до 20 Kb

Ќа всички

страници

65 000 100 лв.

‘лаш

правоъгълник:

218 x 218px
до†1 Mb

ѕредстои

Ќа всички

страници

65 000 --- лв.

—татии (за седмица):

 • ѕлатена стати€ с 1 седмица позици€ на 1 страница: 280 лв.
 • ¬ътрешна PR-стати€: 220 лв.

¬сички цени са без добавен ƒƒ—. «а да се свържете с нас, мол€ ползвайте ‘ќ–ћј“ј «ј  ќЌ“ј “.


ѕрез месеците септември и октомври 2016 г. LawsBg има около 65000 посещени€ и около 135 000 прелиствани€. Ќад 90% от тези посещени€ идват от търсачки.

–екламната кампани€ се заплаща предварително по банков път.

* ¬ случай на срив в базата данни на доставчика на хостинг услуги и падане на сайта от мрежата, след възстанов€ване, клиентът има право да избере между:

 • ¬ъзстанов€ване на цената за периода, през който сайтът не е бил онлайн /в най-сериозните случаи това би било 1-2 дни/;
 • ”дължаване на срока за показване на рекламите с бонусен период от 24 часа.


ќтстъпки

ќтстъпка от 30% за първи€ месец на първите 3-ма рекламодатели.

«а банери:

 • 20% отстъпка за предплащане за 3 месеца
 • 25% отстъпка за месечен обем 6 месеца

«а продължителност на кампани€та над 3 месеца - допълнителна отстъпка 10% /освен отстъпките по горни€ абзац/;

«а статии:

 • ќтстъпка 30% от редовната цена при публикуване на втори материал за същи€ месец;

«а рекламни агенции:

 • ќтстъпка в размер на 30%.

–азмери

 • –азмери на банерите в пиксели (px) са следните: 816 x166px, 218x218, 300x100;
 • –азмерите биха могли да бъдат променени по договар€не и да бъдат приведени в съответствие с обичайните стандарти;
 • √рафичните банери могат да бъдат статични или анимирани във формат .gif, .jpeg, .png или flash.

ќбщи услови€

 • Ќасто€щите ќбщи услови€ уреждат услови€та за приемане и излъчване на рекламни материали на сайта LawsBg.com. –екламата се осъществ€ва единствено чрез разполагане на рекламни банери или рекламни карета със съответните размери в зависимост от избраната позици€.
 • Ќасто€щите ќбщи услови€ за реклама се прилагат в съответствие с –екламна тарифа.
I. «а€вки за реклама
 • ¬сички рекламни форми се приемат за излъчване след проверка за годност от техническо лице. LawsBg си запазва правото да отложи кампани€та, ако рекламните форми не отговар€т на посочените изисквани€.
 • –екламните материали се излъчват по предварително одобрен от страните медиен план - схема за излъчване на рекламните банери. ¬ъв всеки план се определ€т клиент, период, последователност и други услови€ на рекламирането.
 • ћедийни планове се приемат единствено в случай, че позициите са свободни.
 • Ќа рекламодател€ се гарантират изпълнение на импресии, а не на кликове.  ампани€та протича до изпълнение на за€вени€ брой импресии или се определ€ във времеви граници - по споразумение между страните.
 •  ампани€та се разполага на всички страници в определените позиции. — цел повишаване на ефективността на кампани€та може да се използват до 3 рекламни форми.  ампани€та може да бъде осъществена и с текстови карета.
II. –екламни формати и съдържание
 • –екламното съдържание, вид и качество са отговорност на клиента.
 • LawsBg си запазва възможността да селектира получените материали.
 • ≈кипът на LawsBg предлага изработка на PR материали, на база предоставени от за€вител€ материали и информаци€ по желаната тема, срещу съответното заплащане, определено по договар€не.
 • ѕриемат се за€вки за изработка и корекци€ на готови банери. »зготв€нето на рекламните форми се заплаща 100% авансово. ѕри желание, клиентът би могъл да извършва промени в рекламните форми в хода на кампани€та срещу съответното заплащане.
III. јвторски права и съдържание
 • LawsBg не носи отговорност за нарушени авторски и други права от предоставените й за публикуване рекламни форми, както и за реакции на сво€та аудитори€, предизвикани от публикувани в сайта реклами.
IV. «аплащане и отстъпки
 • –екламодател€т/–екламната агенци€ превежда сумата по банков път за вс€ка отделна поръчка преди датата на първото излъчване.
 • јктуализаци€ на цените се прави на вс€ко тримесечие на база рейтинга на сайта.
 • ѕри евентуално намал€ване на цените, предвидени в тарифата за реклама, цените на всички предплатени от –екламодател€/–екламната агенци€ поръчки в срока на договора се преизчисл€ват и привеждат в съответствие с новата тарифа.
 • –екламодател€т/–екламната агенци€ е защитена от евентуално увеличение на рекламните тарифи само в границите на вече платени медийни планове и схеми за излъчване.
 • ¬сички цени са без добавен ƒƒ—.