Издаване на разрешителни за придобиване на взривни вещества, оръжия и боеприпаси от граждани

  • Сряда, 11 Февруари 2009 20:30

Характеристика

Разглежданото изложение указва редът и условията, при които се издава разрешение за придобиване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани.

Посочените разрешения могат да бъдат издавани на физически и юридически лица. Физическите лица могат да придобиват взривни вещества (ВВ) за граждански цели чрез закупуване, по наследство, чрез дарение или замяна. Физическите лица могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) чрез закупуване, замяна, по наследство, от награда или чрез дарение.
Не се изисква разрешение за придобиване на пиротехнически изделия в единични бройки от физически лица за увеселителни цели.


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс
Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ)
Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ППЗКВВООБ)
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси


Характеристика

Разглежданото изложение указва редът и условията, при които се издава разрешение за придобиване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани.

Посочените разрешения могат да бъдат издавани на физически и юридически лица.

Физическите лица могат да придобиват взривни вещества (ВВ) за граждански цели чрез закупуване, по наследство, чрез дарение или замяна.

Физическите лица могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) чрез закупуване, замяна, по наследство, от награда или чрез дарение.

Не се изисква разрешение за придобиване на пиротехнически изделия в единични бройки от физически лица за увеселителни цели.


Процедура:
  
I. Компетентен орган

Разрешения за придобиване на взривни вещества (ВВ) се издават на физически лица от директора на НСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по местонахождението на обекта за съхраняване или употреба.

Разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) се издават от директора на НСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ, на чиято територия ще осъществяват дейности с ООБ.

Разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана се издават на физически лица от директора на Национална служба "Полиция" (НСП) или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на районното полицейско управление (РПУ) по постоянния им адрес.

II. Заявител

Заявители по разглежданата услуга могат да бъдат физически лица, които са заинтересовани от получаването на разрешението за придобиване на ВВООБ.

III. Необходими документи

За издаване на разрешение за придобиване на ВВ лицата представят искане, в което се посочват видът и количеството взривни вещества, начинът на придобиването им и от кого ще бъдат придобити. Към искането се прилагат копие от разрешението за съхраняване или употреба и документ за внесена държавна такса.

В случаите на придобиване чрез наследство, дарение или замяна се представят съответните документи, удостоверяващи наследяването, дарението или замяната.

За издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана лицата подават искане, в което се обосновава необходимостта от издаването му и се посочват начинът на придобиване на ООБ, видът и броят на оръжията и боеприпасите, мястото и условията, при които ще се съхраняват. Към искането се прилагат:

1. свидетелство за съдимост;
2. документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу лицето няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
3. медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания;
4. разчет за необходимия брой огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие;
5. удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
6. документ за платена държавна такса.

Българските и чуждестранните граждани, кандидатстващи за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели, освен документите по т. 1,2, 3 и 4 представят и заверен билет за лов. При кандидатстване за разрешение за закупуване на ловно нарезно оръжие българските граждани представят и удостоверение за подборно ловуване.

Физическите лица, кандидатстващи за придобиване на огнестрелни оръжия за спортни цели, освен посочените документи представят и документ за членство от съответната лицензирана спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта.

За придобиване на ООБ по наследство физическото лице представя документи, удостоверяващи съответно наследяването и произхода на ООБ.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

След подаване на искането, заедно с необходимите документи, съответният компетентен орган издава исканото разрешение в едномесечен срок.

Разрешенията, предмет на разглежданата услуга, се издават за срок от 3 месеца.

V. Такси

За издаване на разрешение за придобиване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани се събира такса в размер на 5 лв. Размерът на таксата е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.