ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ОТ ГРАЖДАНИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 12:44


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ)

Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ППЗКВВООБ)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Характеристика

Поместеното изложение указва редът и условията за издаване на разрешение за носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) от граждани.

Разрешението е необходима предпоставка, за да може да бъде извършена дейността "носене" на ООБ законосъобразно. Получените разрешения могат да бъдат използвани единствено от лицата, на които са предоставени. Преотстъпването на разрешения или на права по тях на друго лице прави разрешенията невалидни.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси се издава от директора на Национална служба "Полиция" (НСП) или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на районното полицейско управление (РПУ) по постоянния адрес или по мястото на съхраняване на оръжието.

Разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели на физически лица се издава от директора на НСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по постоянния адрес на лицата.

II. Заявител

Заявители за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси могат да бъдат физически лица, служители на юридически лица и еднолични търговци. Заявители за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели могат да бъдат физически лица.

III. Необходими документи

За издаване на разрешения, предмет на разглежданата услуга лицата, които притежават разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, подават искане, към което прилагат 2 снимки с размер 3 на 4 см и документ за платена държавна такса.

За издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси лица, които не притежават разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, лицата подават искане, към което прилагат:

- 2 снимки с размер 3 на 4 см;

- свидетелство за съдимост;

- документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу лицето няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания;

-разчет за необходимия брой огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие;

- удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;

- документ за платена държавна такса.

Забележка: Европейски паспорт на огнестрелно оръжие за самоотбрана се издава от директора на НСП или от упълномощено от него длъжностно лице на лица, притежаващи разрешение за носене и употреба и представили разрешение за внасяне или транзитно преминаване на оръжието от съответната държава - членка на ЕС, две снимки с размер 3 на 4 см и документ за платена държавна такса. Европейски паспорт на огнестрелно оръжие за ловни, спортни и културни цели се издава от директора на НСП или от упълномощено от него длъжностно лице на лица, притежаващи валидно разрешение за носене и употреба и представили уведомление или покана от съответната държава - членка на ЕС, две снимки с размер 3 на 4 см и документ за платена държавна такса.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявителят подава искането заедно с необходимите документи. Компетентният орган следва да се произнесе в едномесечен срок. Разрешенията, предмет на разглежданата услуга, се издават за срок от 3 години.

Отказът за издаване на разрешение може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

V. Такси

За издаване на разрешение за носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани се събира такса в размер на 5 лв. Размерът на таксата е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

5 коментара

  1. искам да получа разрешително за носене на ловното оръжие на сина,не виждам защо трябва да го прдобивам,нали всички фирми предоставят на служителите си ловно оръжие /в случая те не го притежават,само имат разрешение. явно за носене.с какво,физически лица , сме по различни от тях,принципа е един и същ, всеки си носи отговорността/
  2. Работя като портиер-охранител в частна фирма на трудов договор./без охр. фирма/Нося си личното оръжие за самоотбрана-с разрешително!Въпросът ми е-Мога ли да си ходя на работа с ЛО и евентуално, при неизбежна необходимост да го използвам / без причиняване на телесна повреда!/ за защита на своята сигурност или охранявания имот на работодателя/явно нахлуване в него с цел гравеж/?БЛАГОДАРЯ!
  3. Не можеш да извършваш охранителна дейност 'на трудов договор' Не можеш да ходиш на работа с лично оръжиш и да го използваш за охрана, тъй като според новия закон Частните Охранителни Фирми са задължени да имат собствени оръжия които се ползват от охранителите и т.н. Казва се неизбежна самоотбрана, а не необходимост. В молбата ти за издаване на разрешително си написал 'за самоотбрана' а не 'заради необходимост' Не можеш да го използваш 'без причиняване на телесна повреда' , поне аз не се сещам как ще стане с Огнестрелно оръжие ползване по предназначение, а без нанасяне на телесна повреда. Не можеш да произвеждаш предупредителни изстрели в населени места (пак според закона) Изобщо се чудя как са ти дали разрешително, или си бивш военен/полицай и са ти го дали - буквално, или познаваш тоя, оня, парички тук, обаждане там, някой началник.. Иначе веднага трябва да ти го отнемат, като гледам какви глупави въпроси задаваш и как тотално не си наясно за какво ти е този пистолет и какви права и задължения имаш покрай него..
  4. Ти като гледам не си много по-наясно. Как ще извършваш "охранителна дейност" - да не би само на граждански договор. По това, което си написал има големи глупости. Първо, нов закон няма, има промяна в стария, от март 2011 г. влязоха в сила. Според теб на работа не можеш да ходиш с лично оръжие, а до работата може ли? Смисълът на закона е, че не може да носиш две оръжия, нито лични, нито едно лично, а друго служебно докато си на работа. Но не забранява да отидеш на работа с личното, да го оставиш в сейф, и в охранявания обект да носиш служебното. Човекът е написал, че е по-скоро портиер, т.е. не извършва по смисъла на закона охранителна дейност. Но и охранител да си, ако нямаш служебно можеш да носиш личното, само че вече нямаш право да го носиш открито. Целта на носенето е самозащита, а не охрана на обект. За причина за евентуално използване може да бъде изтъкната неизбежна самоотбрана за запазване на живота и здравето, а не охраната на обекта. Така, а освен за стрелба оръжието може да се използва и за респектиране. И накрая, охранителнните фирми, са задължени да купят служебно оръжие, но охраната на обекта трябва да има оръжие само ако възложителят, т.е. клиента иска.
  5. Какви са таксите за издаане на разрешителното?

Добавете коментар