ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВНОС/ИЗНОС НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ОТ ГРАЖДАНИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 12:43


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ)

Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ППЗКВВООБ)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Характеристика

Разглежданото изложение указва редът и условията, при които се издава разрешение за внос/износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) от граждани.

Разрешението е необходима предпоставка, за да може да бъде извършена дейността по съхраняване на ВВООБ законосъобразно. Получените разрешения могат да бъдат използвани единствено от лицата, на които са предоставени. Преотстъпването на разрешения или на права по тях на друго лице прави разрешенията невалидни.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентен орган по издаване на разрешенията за внос и износ на ООБ е директора на Национална служба "Полиция" (НСП) или от упълномощено от него длъжностно лице.

II. Заявител

Заявители по разглежданата услуга могат да бъдат само физически лица.

III Необходими документи

За издаване на разрешение за внос и износ на единични бройки огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за граждански цели следва да се представят:

1. искане, в което се посочват видът и количествата на ООБ, страната, от (за) която се внасят (изнасят), граничният контролно-пропускателен пункт (ГКПП), през който ще се извърши вносът (износът), паспортните данни за лицето, на чието име се издава разрешението, видът и съставът на охраната по пренасянето на ООБ;

2. разрешение за придобиване на ООБ;

3. паспорт на оръжието;

4. документ за внесена държавна такса.

Забележка: При износа на посочените огнестрелни оръжия и боеприпаси се представят разрешения от съответните компетентни органи на страната, в която се изнасят, а когато са произведени до 1945 г. - и документ от Министерството на културата.

При внос на нови огнестрелни оръжия и боеприпаси за служебни и граждански цели се представя и сертификат за качество.

При износ на ООБ се представя разрешение от съответните компетентни органи на страната, в която ще се изнасят.

При внос на взривни вещества за граждански цели се изисква и нанесена маркировка за съответствие, както и декларация за съответствие по Закона за техническите изисквания към продуктите.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявителят подава искането заедно с необходимите документи. Компетентният орган следва да се произнесе в едномесечен срок. Разрешенията, предмет на разглежданата услуга, се издават за срок от 3 месеца.

Отказът за издаване на разрешение може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

При граничния контрол при осъществяване на дейностите по внос и износ на ООБ контролните талони на издадените разрешения се попълват на ГКПП от митническите органи и в 14-дневен срок се изпращат на органа, издал разрешението.

При внос и износ от Република България на ООБ през българско гранично митническо учреждение - външна граница на ЕС, контролните талони на издадените разрешения се попълват от митническите учреждения и в 14-дневен срок се изпращат на органа, издал разрешението.

При пренасяне през територията на Република България на ООБ от страна - членка на ЕС, за друга страна - членка на ЕС, контролните талони на издадените разрешения се попълват от лицата, получили разрешенията, и в 14-дневен срок се изпращат на органа, издал разрешението.

V. Такси

За издаване на разрешение за внос (износ) на огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани се събира такса в размер на 5 лв. Размерът на таксата е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.