ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС

  • Вторник, 10 Февруари 2009 12:39


Правно основание

Закон за Министерството на вътрешните работи

Закон за движението по пътищата

Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Характеристика

Поместеното по-долу изложение цели да укаже редът и условията, при които се издава на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС.

При изгубване, кражба или унищожаване на част втора на свидетелството за регистрация се издава дубликат на свидетелството. При изгубване, кражба или унищожаване на част първа или на двете части на свидетелството за регистрация превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер.

Свидетелството за регистрация е по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, и се състои от две части, съдържащи данни за превозното средство и собственика, съгласно изискванията на Директива на Съвета 1999/37/ЕС от 29.IV.1999 г.

Част първа на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на превозното средство. Тя удостоверява правото на разпореждане на собственика с превозното средство. Тази част се съхранява от собственика и се носи при използване на превозното средство при необходимост. Част първа на свидетелството за регистрация съдържа данни, обозначени с латински букви.

Част втора на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на превозното средство при движение по пътищата и се носи от водача винаги при ползването на превозното средство. В свидетелството за регистрация - част втора, се съдържат данните за превозното средство от част първа, необходими при контрол на пътя.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентен орган по извършване на разглежданата услуга е съответното структурно звено на "Пътна полиция" при Столична или Областните Дирекции "Полиция", Отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" (ГД "ППООРП").

II. Заявител

Заявител по настоящата услуга може да бъде лицето, което има интерес от издаването на дубликат на откраднатото, изгубено или унищожено свидетелство. Това е собственикът на МПС.

III. Необходими документи

За издаване на дубликат на част втора от свидетелството за регистрация на МПС е необходимо подаването на заявление и попълването на декларация.

При липса на част първа от свидетелството или и двете части необходимите документи съвпадат с тези при първоначална регистрация. Документите са описани подробно в услугата "Предоставяне право на ползване на регистрационен номер".

IV. Вътрешен ход на административната услуга

В случаите, когато липсва първата или и двете части на свидетелството, превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер. Вътрешният ход е описан подробно в точка "Вътрешен ход на административната услуга" на услугата "Предоставяне право на ползване на регистрационен номер".

В случаите, когато липсва втората част, се издава дубликат на свидетелството за регистрация на МПС.

V. Такси

За издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство според Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси се събира такса в размер на 9 лв.

0 коментара

Добавете коментар