ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ППС)

  • Вторник, 10 Февруари 2009 12:38


Правно основание

Закон за Министерството на вътрешните работи

Закон за движението по пътищата

Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Характеристика

Поместеното по-долу изложение цели да укаже редът и условията, при които се издава временно разрешително за движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.

Според срока на валидност регистрацията е:

1. постоянна - без срок на валидност;

2. временна - с определен срок на валидност над 3 месеца;

3. транзитна - със срок на валидност до 30 дни.

Временна регистрация се извършва на превозни средства, за които има нормативни ограничения за движение или пребиваване в страната за определен срок. При временна регистрация срокът на валидност се нанася в свидетелството за регистрация, а регистрационният номер е със съдържание, както при постоянната регистрация.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентен орган по разглежданата услуга е съответното структурно звено на "Пътна полиция" при Столична или Областните Дирекции "Полиция" по постоянен адрес на собственика – физическо лице, или адреса на регистрация в съда или регистър БУЛСТАТ – за юридически лица.

II. Заявител

Задължените лица по настоящата услуга, които следва да подадат необходимите документи за извършване на регистрацията, са собствениците на съответното МПС.

III. Необходими документи

Временна регистрация се извършва на превозни средства, за които има нормативни ограничения за движение или пребиваване в страната за определен срок. При временната регистрация, срокът на валидност се нанася в свидетелството за регистрация, а регистрационният номер е със съдържание, както при постоянната регистрация. Необходимите документи съвпадат. Те са посочени по-долу в изложението (следващите подточки).

А) За първоначална регистрация на ново превозно средство собственикът представя:

1. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

2. за МПС от категории M1, L и T - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя или неговия упълномощен представител, съгласно Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 70 от 156/ЕИО), Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (Директива 2002/24/ЕО) или Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника;

3. за ПС от категории, различни от M1, L и T - издадена от производителя или неговия упълномощен представител декларация за налични ЕО сертификати за одобряване на типа и/или съобщения по всички приложими за категорията наредби, директиви, Правила на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации (ИКЕ - ООН);

4. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

5. документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код БУЛСТАТ - за юридически лица;

6. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";

7. митнически документ за оформен внос, когато собствеността е придобита извън територията на Европейската общност или Европейското икономическо пространство (ЕИП);

8. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива.

В случай на ПС от категории M, N и O, произвеждани в малка серия, или ПС от тези категории, произвеждани с използване на нови технологии и концепции, по т. 3 или т. 4 може да се представя ЕО или национален сертификат/документ от държава - членка на ЕС, за одобряване/съответствие с одобрен тип съгласно разпоредбите по чл. 17, ал. 1, т. 1 или т. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (чл. 8, ал. 2, букви "а" и "с" от Директива 70/156/ЕИО).

Забележка: Представените табели по т. 8 се изземват и унищожават. Копия от представените документи по т. 4 и 7 и оригиналните документи по ал. 1, т. 2 или т. 3 се прилагат към заявлението за регистрация.

Б) За първоначална регистрация на превозно средство с регистрация в държава - членка на ЕС или на ЕИП, собственикът представя:

1. превозното средство за идентификация;

2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

3. свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата - членка на ЕС или ЕИП;

4. документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава - членка на ЕС или на ЕИП;

5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);

7. документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код БУЛСТАТ - за юридически лица;

8. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";

9. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива.

Забележка: В случаите, когато заявителят не представи документ по т. 4 или срокът за явяване на следващ периодичен преглед е изтекъл, се извършва преглед за техническа изправност и окомплектоване. Представените табели по т. 9 се изземват и унищожават.

Копия от представените документи по т. 5, свидетелството за регистрация по т. 3 и декларацията по т. 6 се прилагат към заявлението за регистрация.

В) За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС или ЕИП собственикът представя:

1. превозното средство за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване;

2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

3. за МПС от категории M1, L и T - доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа, извършено от компетентен орган на държава - членка на ЕС или на ЕИП;

4. за ПС от категории, различни от M1, L и T - доказателство за валидни към датата на тяхното производство сертификати за одобряване на типа и/или съобщения по всички приложими за категорията наредби, директиви и правила на ИКЕ - ООН;

5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

6. декларация за придобиване на собствеността;

7. чуждестранните регистрационни документи;

8. митнически документ за оформен внос;

9. документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код БУЛСТАТ - за юридически лица;

10. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";

11. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива.

Забележка: Когато не може да се представи доказателство по т. 3 или 4, се признава оригинално национално одобряване на типа или единично (индивидуално) одобряване, издадено от държава - членка на ЕС или на ЕИП. Представените табели по т. 11 се изземват и унищожават. Копия от представените документи по т. 5 и 8, документите по т. 3 или т. 4 и 7 и декларацията по т. 6 се прилагат към заявлението за регистрация.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

При временната регистрация вътрешният ход на услугата протича като при постоянна регистрация (виж услугата " Издаване на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (МПС)")

V. Такси

Дължимите такси по разглежданата услуга са определени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

0 коментара

Добавете коментар