ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 12:37


Правно основание

Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)

Характеристика

Настоящото описание има за цел да укаже реда и условията за изготвяне на справки от централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност (виж услугата "Вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел и издаване на удостоверения за вписване"). Централният регистър е публичен, като всеки може да иска справка или извлечение от съдържанието му относно информацията, която подлежи на обявяване. Регистърът е документален и във вид на компютърна база данни. Административната услуга се извършва с цел улеснение на физическите или юридическите лица, които не могат да използват Интернет или поради някаква обективна причина нямат достъп до информацията, съдържаща се в него.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по предоставяне на услугата е Министерството на правосъдието.

2. Заявител

Заявители могат да бъдат граждани, юридически лица, държавни органи и други. Всеки може да иска справка или извлечение от съдържанието на регистъра относно информацията, която подлежи на обявяване. Регистърът е публичен.

3. Необходими документи

За предоставяне на справка се подава писмена молба – свободен текст, до Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Подадената молба се довежда до знанието на началника на отдел "Регистри" и до директора на дирекция "Съдебна дейност" и след поставяне на резолюция експертите изготвят поисканата справка.

0 коментара

Добавете коментар