ИЗГОТВЯНЕ НА ПИСМЕНИ СПРАВКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ, ПОИСКАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

  • Вторник, 10 Февруари 2009 12:36


Правно основание

Закон за медиацията (ЗМ)

Характеристика

Настоящото описание има за цел да укаже реда и условията за издаване на писмени справки за информацията, съдържаща се в Единния регистър на медиаторите. Регистърът е създаден като WEB базирана информационна система. Информацията, съдържаща се в него се публикува на страницата на Министерството на правосъдието в Интернет, с което се гарантира нейната публичност. В регистъра се поддържа в актуален вид следната информация:

- име, единен гражданско номер (личен номер на чужденец), гражданство, образование, професия, допълнителна специализация в областта на медиацията, организация, в която лицето е обучавано за медиатор, владеене на чужди езици, адрес и телефон за контакт и номер на медиатора;

- заличаване и отписване на медиатори;

- промени в обстоятелствата по чл. 8 ал. 1 т. 1, 3 и 4 от ЗМ.

Административната услуга се извършва с цел улеснение на физическите и юридическите лица, които не могат да използват Интернет или поради обективна причина нямат достъп до информацията, съдържаща се в него.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на услугата е Министерството на правосъдието.

2. Заявител

Всяко физическо или юридическо лице може да поиска справка от Единния регистър на медиаторите относно информацията, съдържаща се в него. Регистърът е публичен.

3. Необходими документи:

- молба, свободен текст до Единния регистър на медиаторите.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Подадената до Единния регистър на медиаторите молба се довежда до знанието на началника на отдел "Регистри" и директора на дирекция "Съдебна дейност" и след поставяне на резолюция експертите към Единния регистър на медиаторите изготвят поисканата справка.

0 коментара

Добавете коментар