ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНЗИТНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ППС)

  • Вторник, 10 Февруари 2009 12:35


Правно основание

Закон за Министерството на вътрешните работи

Закон за движението по пътищата

Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Характеристика

Поместеното по-долу изложение цели да укаже редът и условията, при които се извършва транзитна регистрация на пътно превозно средство (ППС).

Според срока на валидност регистрацията е:

1. постоянна - без срок на валидност;

2. временна - с определен срок на валидност над 3 месеца;

3. транзитна - със срок на валидност до 30 дни.

Транзитна регистрация се извършва:

1. в случаи на придвижване на нерегистрирани превозни средства в страната;

2. при износ на превозни средства от страната - след прекратяване на постоянната или временната им регистрация или на закупени в страната нерегистрирани ППС - след митническо оформяне на вноса и износа им;

3. при изгубена или открадната постоянна табела, след обявяването й за издирване.

При транзитна регистрация се издава документ за движение с определен маршрут или район със срок на валидност до 30 дни.

Забележка: На фирми, извършващи внос и продажба на превозни средства, се предоставят временни регистрационни табели със срок до една година по установен от директора на ГДППООРП.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на структурните звена "Пътна полиция" при Столична дирекция "Полиция" (СДП) или областните дирекции "Полиция" (ОДП) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация в съда и в регистър БУЛСТАТ - за стопанските субекти.

II. Заявител

Заявители са заинтересованите от регистрацията лица. Това са собственикът или упълномощено от него лице.

III. Необходими документи

За транзитна регистрация собственикът на превозното средство представя:

1. писмено заявление за транзитна регистрация;

2. документ за собственост и произход на превозното средство;

3. документ за самоличност;

4. карта с идентификационен код по регистър БУЛСТАТ - за стопански субекти;

5. застраховка "Гражданска отговорност".

Забележка: За транзитна регистрация при износ на превозни средства от страната (след прекратяване на постоянната или временната им регистрация) или на закупени в страната нерегистрирани ППС (след митническо оформяне на вноса и износа им) се представя превозното средство за идентификация и документ от митницата за оформен износ.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

При транзитната регистрация, проверката протича по реда, установен за първоначалната регистрация, с изключение на идентификацията на пътното превозно средство (ППС). Този ред е подробно описан в услугите "Предоставяне право на ползване на регистрационен номер" и "Издаване на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (МПС)".

V. Такси

Дължимите такси при извършване на разглежданата услуга са установени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

0 коментара

Добавете коментар