ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР

  • Вторник, 10 Февруари 2009 12:32


Правно основание

Закон за движението по пътищата

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Инструкция № I-185 от 6 декември 2002 г. за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство

Характеристика

С настоящото описание на административна услуга се разяснява редът за възстановяване на идентификационния номер (ИН) на пътно превозно средство (ППС).

Възстановяване на ИН на ППС се извършва при:

1. пътни превозни средства, които са били обект на кражба с установени интервенции в ИН и впоследствие са върнати на собствениците по действащия законов ред;

2. пътни превозни средства с наличие на корозия или друг дефект в областта на ИН вследствие на продължителна експлоатация, както и на такива, при които с предстоящи ремонтни дейности би могло да се заличи частично или напълно ИН;

3. пътни превозни средства, чиито ИН са нарушени вследствие на механично и химично третиране при извършено изследване с цел идентификацията им.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на органите на Министерството на вътрешните работи.

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат заинтересованите от извършването й лица.

III. Вътрешен ход на административната услуга

Определената комисия разглежда придружаващите превозното средство документи и сверява идентификационните данни, съдържащи се в тях, за съответствие с наличните по него.

Комисията издава протокол за възстановяване на ИН. В него се прави кратко описание на ППС, състоянието на ИН, извършените от комисията действия и приложените документи. Отразява се установеният оригинален ИН на превозното средство, който подлежи на възстановяване. Изготвеният протокол се подписва от председателя и членовете на комисията.

Издава се заповед за възстановяване на ИН.

Идентификационният номер се нанася на явно и достъпно място върху неподвижно закрепена метална част от купето на ППС в близост до номера, поставен от завода производител.

Съществуващият ИН, който е бил обект на интервенция, се заличава със знака "Х".

IV. Такси

За възстановяване на идентификационен номер от органите на Министерството на вътрешните работи се събира такса 80 лв.

0 коментара

Добавете коментар