ВПИСВАНЕ НА МЕДИАТОРИ В ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 12:31


Правно основание

Закон за медиацията (ЗМ)

Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора (Наредбата)

Характеристика

Настоящото описание има за цел да укаже реда и условията за вписването на медиатори в Единния регистър на медиаторите. Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Регистрационният режим е въведен с цел:

а) осигуряване на публичност на информацията, съдържаща се в регистъра;

б) поддържане в актуален вид на следната информация:

- име, единен гражданско номер (личен номер на чужденец), гражданство, образование, професия, допълнителна специализация в областта на медиацията, организация, в която лицето е обучавано за медиатор, владеене на чужди езици, адрес и телефон за контакт и номер на медиатора;

- заличаване и отписване на медиатори;

- промени в обстоятелствата по чл. 8 ал. 1 т. 1, 3 и 4 от ЗМ.

Регистърът е създаден като WEB базирана информационна система. Информацията, съдържаща се в него се публикува на страницата на Министерството на правосъдието в Интернет, с което се гарантира нейната публичност.

Вписването в Единния регистър на медиаторите дава право на лицата, вписани като медиатори да извършват дейност по медиация. Заявителят придобива правен статут на медиатор след вписване в Единния регистър на медиаторите. Вписването е по преценка на лицето, преминало обучение по медиация. То не е задължено със срок да се впише в регистъра, но единствено след вписването може да извършва дейността на медиатор.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по издаване на заповедта е министърът на правосъдието.

2. Заявител

Заявители на услугата са физически лица, отговарящи на необходимите изисквания, които желаят да извършват дейност по медиация.

3. Нормативноустановени изисквания

Медиатор може да бъде само дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

- не е осъждано за престъпления от общ характер;

- завършило е успешно курс за обучение за медиатор;

- не е лишено от право да упражнява професия или дейност;

- има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин (това изискване не се прилага за граждани на държавите членки на ЕС, на другите държави на Европейското икономическо пространство и на Швейцария).

4. Необходими документи

В Единния регистър на медиаторите се подава заявление по образец, адресирано до министъра на правосъдието с приложени към него документи:

- фотокопие от лична карта;

- удостоверение по образец съгласно приложение № 3 от Наредба № 2/ 15.03.2007г. на министерството на правосъдието за успешно завършен курс на обучение на медиатор в одобрена от министъра на правосъдието организация;

-свидетелсво за съдимост;

-декларация, че лицето не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност и не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;

-документ за платена държавна такса.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Подаването на документи за вписване в Единния регистър на медиаторите не е обвързано със срок. Заявителят сам преценява в какъв момент след приключване на обучението си по медиация да се впише в регистъра.

Служителите към Единния регистър на медиаторите извършват проверка на приложените документи, подготвят проект на заповед за вписване или отказ за вписване в регистъра, които се представят на министъра на правосъдието за одобрение и подпис. Министърът на правосъдието се произнася по заявлението в 30 дневен срок от подаването му. Ако заявителят отговаря на нормативните изисквания той се вписва в регистъра и му се издава удостоверение. Удостоверението за вписване е безсрочно.

При нередовност на документите кандидатът за медиатор се уведомява с писмо с обратна разписка да отстрани пропуските в 14-дневен срок от получаване на уведомлението. В случай, че не отстрани пропуска в този срок, заявлението не се разглежда.

Когато кандидатът за медиатор не отговаря на нормативните изисквания, министърът на правосъдието със заповед отказва вписване в Единния регистър на медиаторите. Копие от заповедта се изпраща на кандидата за медиатор с писмо с обратна разписка. Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

При уважаване на жалбата от ВАС министърът на правосъдието служебно издава удостоверение на медиатора за вписването му в Единния регистър на медиаторите.

Във всеки момент медиаторът може да поиска да бъде отписан от Единния регистър на медиаторите без да посочва основание за това. За целта подава заявление по образец.

6. Такси – няма

Забележка: предвижда се събиране на такса в размер на 20 лева. В момента се работи по включването й в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

0 коментара

Добавете коментар