БРАКУВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС) И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 12:29


Правно основание

Закон за движението по пътищата

Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Характеристика

Настоящото изложение цели да укаже реда и условията за прекратяване на регистрацията на превозно средство (ПС), което няма да се използва вече поради технически неизправности, поради унищожаване при пожар, природни бедствия и др. или поради изнасяне от страната.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на органите на Министерството на вътрешните работи.

II. Заявител

Заявител по настоящата услуга може да бъде всяко заинтересовано лице (собственик, застраховател).

III. Необходими документи

За да бъде извършена настоящата услуга е необходимо писмено заявление от собственика или писмено уведомяване от лицензиран застраховател.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

При прекратяване на регистрацията собственикът посочва обстоятелствата, поради които се иска прекратяването на регистрацията и представя доказателства, че превозното средство е прието за разкомплектоване и съхраняване в определено за това място или частен имот, че се изнася от страната или че е откраднато.

При прекратяване на регистрацията се представят табелите с регистрационен номер и свидетелството за регистрация.

Ако табелите с регистрационен номер са откраднати, прекратяване на регистрацията се извършва след обявяването им за издирване в съответните служби на МВР.

Представените табели се изземват и унищожават.

Част първа от свидетелството за регистрация се маркира като невалидна и след това се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията.

Регистрацията на откраднато превозно средство се прекратява след обявяването за издирване по писмено искане на собственика или на лицензиран застраховател, изплатил тотална щета. Данните се нанасят върху носителя на информация по отчета.

При поискване на собствениците се издават удостоверения за регистрирани или с прекратена регистрация превозни средства след заплащане на дължимата такса.

V. Такси

За издаване на удостоверение с данни за моторно превозно средство се събира такса 3 лв.

0 коментара

Добавете коментар