ТРАСИРАНЕ И ОЗНАЧАВАНЕ НА ГРАНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

 • Вторник, 10 Февруари 2009 12:12


Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за означаване на място на границите на поземления имот въз основа на кадастралните данни от службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при изменение на границите на поземлени имоти по взаимно съгласие на собствениците, означаване на проектната линия при делба на поземлен имот или обединяване на поземлени имоти, обособяване на реално определена част от поземлен имот, както и за прилагане на подробен устройствен (градоустройствен) план. По реда на настоящата административна услуга се изготвят, трасират и/или означават:

- скицата на имота;

- проектната линия за разделяне или промяна на граница, съответно регулационната линия (трасира се и/или се означава на място и се координира преди изработването на скицата проект);

- идентификаторите и площите на новообразуваните поземлени имоти;

- номерата и геодезическите координати на точките от проектната линия.

Услугата се извършва с цел поддържане на кадастралната карта в актуално състояние в резултат на настъпили изменения при:

- съединяване на поземлени имоти;

- отстраняване на непълноти и грешки;

- прилагане на действащи подробни устройствени и градоустройствени планове и на техните изменения;

- промяна на границите на поземлени имоти в резултат на промяна на границите на административно-териториалните единици, на землищните граници и на границите на територии с еднакво трайно предназначение;

- промяна на предназначението, на начина на трайно ползване и на адресите на имотите;

- промяна на границите на поземлените имоти по взаимно съгласие на собствениците.

В резултат се удостоверяват настъпилите промени в границите на недвижимия имот в съответствие с документа за собственост или учредени други вещни права.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган да извърши услугата е съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота. Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Заявител

Правото да поискат извършване на услугата принадлежи на физически и юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право лично или чрез пълномощник.

3. Необходими документи:

- заявление на заинтересованото лице или негов представител до СГКК, в което се указва срока за изпълнение, съгласно Тарифа № 14 и вида на исканата услуга;

- скица-копие от кадастралната карта;

- изходни материали и данни получени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК);

- скица-копие от влязъл в сила подробен устройствен план в цифров и графичен вид;

- документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;

- пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник;

- данни/копие от платежни документи за внесена такса за получаване на изходни материали и данни, както и за нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри;

- данни за правоспособното лице, извършило трасирането;

- застрахователна полица за застраховка на правоспособното лице, съгласно изискването по чл. 20, ал. 3 от ЗКИР;

- други документи удостоверяващи основанието за трасиране, означаване и координиране на поземлен имот.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и няма недостатъци и са подадени от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. Трасиране, означаване и координиране на поземлен имот се извършва от правоспособното лице в присъствието на представител на СГКК и на заинтересованите лица, за което се съставя протокол по образец № 0540, с приложена скица–проект и регистър на координираните точки. Законно установения срок за издаване на акта е в съответствие с разпоредбите на раздел VІ от Тарифа № 14. Пълната документация за трасиране, означаване и координиране на поземлен имот се съхраняват постоянно във досие за всеки имот, засегнат от промяната.

Основание за отказ за извършване на исканата административна услуга е неподписването на протокола от заявителя или пряко заинтересованите собственици, както и наличието на спор за материално право, който се решава по съдебен ред. Отказът за извършване на административна услуга (издаване на индивидуален административен акт) от СГКК се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административният орган е длъжен да се произнесе. Издадения административен акт може да се преразгледа и да се оттегли в 7 дневен срок от получаването на жалбата от органа, който е издал акта, той може да отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му. Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата заедно с цялата преписка за решаване от изпълнителния директор. В двуседмичен срок от получаване на преписката изпълнителният директор на АГКК се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен, или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата. Приложим нормативен акт при обжалване е Административнопроцесуалният кодекс.

5. Такси

За трасиране и означаване на граница на поземлен имот се събира такса в размер 100 лв. и по 20 лв. за всяка точка от границата. В таксата не е включена стойността на трайните знаци, с които се материализират на място точките от границата на поземления имот. Трайните знаци се осигуряват и са за сметка на възложителя на услугата.

Таксата не се възстановява, в случай когато се откаже извършването на услугата. При подаване на ново заявление за извършване на услугата след отстраняване на причината за отказа не се заплаща повторно.

Срокът за изпълнение на услугите е 3 дни, като услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец. В този случай услугата се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.

13 коментара

 1. Мисля, че цената за трасиране не е на точка и не може да е на точка. След като услугата се извършва от правоспособно лице най-вероятно е да е на договорка. Върху цената оказват влияние много фактори. Големина и конфигурация на имота, вида на релефа, а в някои случаи дори сезонните условия.
 2. Не е ли по-лесно да наминеш през общината и да попиташ кога могат да ти трасират имота, да минеш да вземеш техника , да ти го трасира и да му платиш 50 лева, кооолко просто, нека този , който е измислил тези милиарди правила бъде арестуван, бит и вкаран за 2 г. в затвора
 3. Застраховки, преписки,индивидуални актове, скици-проекти, скица-копие, платежни, основание за трасиране,образец № 0540,нормативен акт и така нататък за четири мухливи кола ли ? Ами то затва цяла българия огражда където си иска, ми как мислите аз дали ще си оградя градината, тя си е оградена от 60 години, даже съм оградил и чуждото, ми ко да прайм сега.....склонен съм да платя 50-60 лева без да попълвам нищо ама нищо ако знаете какво значи нищо, само мога да представя документ че имота е мой, ама иначе скици и скицинки......яяяяя моля
 4. Техниците в общината отдавна не трасират. И понеже е много просто може да те вкарат в такова приключение, че свят да ти се завие. Случил си на съседи та да заградиш и тяхното място иначе има места където за две педи ще те карат да висиш в съда. Вярно е - много скъпо за "четири мухливи кола". Де акъл да се сетиш обаче какво има между тях.
 5. Освен това тези скици очертават границите на имота ти, вписват се в регистър и по този начин се гарантира правото на собственост.
 6. Мислете малко преди да вадите грандиозни заключения. //20 лв на точка въобще не е много.
 7. И в повечето случеи цената не е на точка. Влияние оказват релефа, местоположението на имота, изходните материали, опорните точки и т.н. Различните фирми предлагат различни цени, а работата по "четири мухливи кола" може и да не е малко.
 8. Ма хич не ме интересува! Или го правят просто или нииикога няма да им се ползвам от услугите! Мисля, че 50 лв за 30 мин. работа са достатъчно, аз получавам 2 лв за 30 мин. Заградил съм и общинското в другия ми имот (около 200м2), няма да споря срещу всеки, който дойде с техническо лице и посочи точно къде е границата, така ще ми излезе пък безплатно! Целич свят да си гледа работата! Плащам до 50 лв. и това е! Между другото си взех една скица, която струваше точно нищо, чрез нея очертах имота, така че ако някой има претенции за 20 см. ..... да заповяда. На държавата пари не давам вече! Каквото давах-давах!
 9. ей за това заради такива простаци и олигофрени кат тебе са ги направили тези неща.Дето заграждат чуждото и хич не им дреме ни най малко.После собствениците да плащат.Как нямаш късмета да си заградил моя имот хем ще те бия хем ще те.....знаеш какво!Идиот с идиот такъв!
 10. към Живко : ей за това заради такива простаци и олигофрени кат тебе са ги направили тези неща.Дето заграждат чуждото и хич не им дреме ни най малко.После собствениците да плащат.Как нямаш късмета да си заградил моя имот хем ще те бия хем ще те.....знаеш какво!Идиот с идиот такъв!
 11. Ами прав е Живко не е редно да е толкова скъпо.Ама на лицензите и рушветите от нас си ги дърпат после фирмичките.Пък уж имало конкуренция.ДРън -Брън.
 12. здравейте, Как стоят нещата към днешна дата? Конкретно: за да извадя документ за собственост за имота ми трябва "протокол за трасиране". Колко би струвала подобна услуга? Става дума за имот с площ 1 декар с форма на неправилен осмоъгълник. И още... имота е ограден от преди създаването на кадастъра, ако нещо не съвпадне ще трябва ли да местим огради със съседите?
 13. към Стойчо. За да се трасира един имот е необходимо да имаш документ за собственост, удостоверяващ че този имот е твой, а не обратното. Освен това е необходима някаква скица, номер на имот или нещо от където да се вземат данни за трасирането. Ако си си близо до София може да се обърнеш към тези момчета от геодезическа фирма, които трасират имоти

Добавете коментар