СЪГЛАСУВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ НА ОБЕКТИ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

  • Вторник, 10 Февруари 2009 12:11


Правно основание

Закон за защитените територии (ЗЗТ)

Характеристика

Защитените територии се обявяват с цел опазване на природни комплекси или отделни елементи, за което е необходимо ограничаване на антропогенното влияние в тях. Тъй като строителството е дейност със значително негативно въздействие върху природата и впоследствие води до различна степен на урбанизация, тя е или изцяло забранена в защитените територии, или подлежи на специален контрол.

Строителството на нови обекти, разширението, преустройството и промяната на предназначението на съществуващи обекти, за които не се изисква оценка на въздействието на околната среда, се извършват след писмено съгласие на Министерството на околната среда и водите, независимо от разрешенията, които се изискват по други закони.

Категориите защитени територии са резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк, защитена местност.

В защитените територии се включват гори, земи и водни площи. Населените места и селищните образувания в границите, определени със застроителните и регулационни планове или околовръстни полигони, попадащи в защитени територии, не са част от тях.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган е министърът на околната среда и водите.

2. Заявител

Заявители на услугата могат да бъдат лица, заинтересовани от извършването на строителство в защитени територии.

3. Нормативни изисквания

За да бъде дадено съгласие, строителството трябва да отговаря на следните условия:

- да не противоречи на режима на защитената територия, на плана за управление, както и на устройствените и техническите проекти;

- строителството и последващите дейности при експлоатацията на обектите да не предизвикват увреждане на природата, противоречащо на статута на защитената територия и на поставените при обявяването й цели.

4. Необходими документи

Заявителите подават заявление по чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ, към което се прилагат:

- идеен и/или технически проект, придружен с план сметка, удостоверяваща проектната стойност;

- скици на имоти по картата на възстановената собственост;

- в случай, че заявителят е търговец, е добре да се представи и препис от удостоверение за актуалното състояние на търговеца.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Министерството се ангажира с едномесечен срок за произнасяне. Ако представените документи са непълни или нередовни, заявителят следва да бъде уведомен за това и да му се представи подходящ срок за коригиране или допълване на представената документация.

Съгласуването с даване на писмено съгласие се отказва, ако са налице следните условия:

- строителството противоречи на режима на защитената територия, плана за управление, устройствените или техническите проекти;

- строителството или последващите дейности при експлоатацията на обектите ще предизвикат увреждане на природата, противоречащо на статута на защитената територия и поставените при обявяването й цели.

Отказът за даване на писмено съгласие подлежи на обжалване по реда на АПК.